SharePoint

Skip Navigation LinksKM_VeggiesFruits

VeggiesFruits_B.fw.png

61_VeggiesAndFruits.jpg1530609705632.jpg1530609741557.jpg
​แนวทางการขอรับเลขสารบบอาหารสำหรับผู้ผลิตและผู้นำเข้าผักและผลไม้สดคู่มือพัฒนาสถานที่ผลิต (คัดและบรรจุ) ผักและผลไม้สดคู่มือการตรวจสถานที่ผลิต (คัดและบรรจุ) ผักและผลไม้สด


สำนักอาหาร

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
88/24 ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
E-mail : food@fda.moph.go.th

webmail-link

สงวนลิขสิทธิ์ © 2016