SharePoint

Skip Navigation LinksManual

d_tab2.png
d_tab_1.pngd_tab_2.pngd_tab_4.pngd_tab_6.png
d_tab_5.png
    คู่มือสำหรับประชาชน ในการยื่นคำขออนุญาตด้านอาหาร แบ่งตามกระบวนงานและประเภทการขออนุญาต ได้ดังนี้


​รายการ
 ​คู่มือสำหรับประชาชน​ ​​Check list​คู่มือที่เกี่ยวข้อง​
​Link ก.พ.ร.​PDF File​“Key word” สำหรับค้นหาคู่มือฯ ในเว็บไซต์ กพร.​PDF FileWORD File

0. ตรวจประเมินสถานที่
0.1อตรวจประเมินสถานที่ (ขอใหม่ เพิ่มประเภท ย้ายสถานที่ผลิต เปลี่ยนแปลงแบบแปลน เครื่องมือเครื่องจักร)PDF-icon1.fw.png
​0.2​ขอตรวจประเมินสถานที่ (ต่ออายุใบอนุญาต)PDF-icon1.fw.png
0.3​ขอตรวจประเมินสถานที่  (ย้ายสถานที่เก็บ เพิ่มสถานที่เก็บ แก้ไขเปลี่ยนแปลงห้องเก็บ)PDF-icon1.fw.png
1. ขออนุญาตสถานที่ผลิตอาหาร กรณีไม่เข้าข่ายโรงงาน
1.1การขอรับเลขสถานที่ผลิตอาหารที่ไม่เข้าข่ายโรงงาน (สบ.1)IE-icon2.fw.pngPDF-icon1.fw.pngขอรับเลขสถานที่ผลิตอาหารที่ไม่เข้าข่ายโรงงานPDF-icon1.fw.png
​1.2การขอแก้ไข (สบ.2)
​1.2.1(กรณีต้องตรวจสถานที่ผลิต)IE-icon2.fw.pngPDF-icon1.fw.png​ขอแก้ไขสถานที่ผลิตอาหารที่ไม่เข้าข่ายโรงงาน (กรณีต้องตรวจสถานที่ผลิต)
​1.2.1.1กรณีเพิ่มประเภทPDF-icon1.fw.png
​1.2.1.2กรณีการขอย้ายสถานที่ผลิตอาหารและสถานที่เก็บอาหารPDF-icon1.fw.png
​1.2.1.3กรณีเพิ่ม-ลดสถานที่ผลิตอาหาร , กรณีเปลี่ยนแปลงแบบแปลนแผนผัง , กรณีเพิ่ม-ลดเครื่องจักรPDF-icon1.fw.png
​1.2.1.4กรณีการเพิ่มสถานที่เก็บอาหารPDF-icon1.fw.png
​1.2.1.5กรณีการแก้ไข เปลี่ยนแปลงห้องเก็บอาหารPDF-icon1.fw.png
​1.2.2​(กรณีไม่ต้องตรวจสถานที่ผลิต)​IE-icon2.fw.pngPDF-icon1.fw.png​ขอแก้ไขสถานที่ผลิตอาหารที่ไม่เข้าข่ายโรงงาน (กรณีไม่ต้องตรวจสถานที่ผลิต)
​1.2.2.1​กรณีการแก้ไขชื่อสถานที่ผลิตอาหาร (ไม่ใช่การเปลี่ยนบุคคลหรือนิติบุคคลผู้รับอนุญาต)PDF-icon1.fw.png
​1.2.2.2กรณีการแก้ไขที่อยู่สถานที่ผลิตอาหาร (ไม่ใช่การย้ายสถานที่ที่รับอนุญาตไว้)PDF-icon1.fw.png
​1.2.2.3กรณี เปลี่ยนชื่อตัว-ชื่อสกุลของผู้รับอนุญาตหรือผู้ดำเนินกิจการPDF-icon1.fw.png
​1.2.2.4กรณีเปลี่ยน เพิ่มหรือลดผู้ดำเนินกิจการ (เฉพาะนิติบุคคล)PDF-icon1.fw.png
​1.2.2.5กรณียกเลิกหรือแก้ไขกลุ่มประเภทอาหารและยกเลิกสถานที่เก็บอาหารPDF-icon1.fw.png
​1.2.2.6กรณีการเปลี่ยนแปลงสถานะนิติบุคคลผู้รับอนุญาตหรือแปรสภาพนิติบุคคลตามกฎหมายPDF-icon1.fw.png
2. ​ขออนุญาตสถานที่ผลิตอาหาร กรณีเข้าข่ายโรงงาน
​2.1​ ​การขออนุญาตตั้งโรงงานผลิตอาหาร และการขอเพิ่มประเภทอาหาร (อ.1)​IE-icon2.fw.pngPDF-icon1.fw.png​ขออนุญาตตั้งโรงงานผลิตอาหาร และการขอเพิ่มประเภทอาหาร
​2.1.1​ ​​กรณี ขอใหม่PDF-icon1.fw.png
​2.1.2​กรณี ขอเพิ่มประเภทPDF-icon1.fw.png
2.2​ขอต่ออายุใบอนุญาตผลิตอาหาร (อ.3)IE-icon2.fw.pngPDF-icon1.fw.png​ขอต่ออายุใบอนุญาตผลิตอาหาร​PDF-icon1.fw.png
2.3​ขอใบแทนใบอนุญาตผลิตอาหาร (อ.4)IE-icon2.fw.pngPDF-icon1.fw.png​ขอรับใบแทนใบอนุญาตผลิตอาหารPDF-icon1.fw.png
​2.4​​ขอย้ายสถานที่ผลิตอาหารหรือสถานที่เก็บอาหาร (แบบ อ.5)IE-icon2.fw.pngPDF-icon1.fw.png​ขอย้ายสถานที่ผลิต สถานที่เก็บอาหาร กรณีเข้าข่ายโรงงานPDF-icon1.fw.png
​2.5​ขอเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาตผลิตอาหาร (ส.4)
​2.5.1​​(กรณีไม่ต้องตรวจสถานที่ผลิต)IE-icon2.fw.pngPDF-icon1.fw.png​​เปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาตผลิตอาหาร (กรณีไม่ต้องตรวจสถานที่ผลิต)PDF-icon1.fw.png
​2.5.1.1​กรณีการแก้ไขชื่อสถานที่ผลิตอาหาร (ไม่ใช่การเปลี่ยนบุคคลหรือนิติบุคคลผู้รับอนุญาต)PDF-icon1.fw.png
​2.5.1.2​กรณีแก้ไขที่อยู่ของสถานที่ผลิต หรือสถานที่เก็บอาหาร (ไม่ใช่การย้ายสถานที่ที่รับอนุญาตไว้)PDF-icon1.fw.png
​2.5.1.3​กรณี เปลี่ยนชื่อตัว-ชื่อสกุลของผู้รับอนุญาตหรือผู้ดำเนินกิจการPDF-icon1.fw.png
​2.5.1.4​กรณีเปลี่ยน เพิ่มหรือลดผู้ดำเนินกิจการ (เฉพาะนิติบุคคล)PDF-icon1.fw.png
​2.5.1.5​กรณีการเปลี่ยนแปลงสถานะนิติบุคคลผู้รับอนุญาตหรือแปรสภาพนิติบุคคลตามกฎหมายPDF-icon1.fw.png
​2.5.2​(กรณีตรวจสถานที่ผลิต)IE-icon2.fw.pngPDF-icon1.fw.pngเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาตผลิตอาหาร (กรณีต้องตรวจสถานที่ผลิต)
​2.5.2.1​กรณียกเลิกหรือแก้ไขกลุ่มประเภทอาหารและยกเลิกสถานที่เก็บอาหารPDF-icon1.fw.png
​2.5.2.2​กรณีเพิ่ม-ลดสถานที่ผลิตอาหาร , กรณีเปลี่ยนแปลงแบบแปลนแผนผัง , กรณีเพิ่ม-ลดเครื่องจักรPDF-icon1.fw.png
​2.5.2.3​กรณีการเพิ่มสถานที่เก็บอาหารPDF-icon1.fw.png
​2.5.2.4กรณีการแก้ไข เปลี่ยนแปลงห้องเก็บอาหารPDF-icon1.fw.png
​3. ​ขออนุญาตผลิตเฉพาะคราว
​3.1ขออนุญาตผลิตอาหารเป็นการเฉพาะคราว (อ.11)IE-icon2.fw.pngPDF-icon1.fw.png​อนุญาตผลิตอาหารเป็นการเฉพาะคราวPDF-icon1.fw.png
​3.2​การขออนุญาตผลิตอาหารหรือส่งออกอาหาร เพื่อเป็นตัวอย่างสำหรับการขึ้นทะเบียนตำรับอาหาร หรือเพื่อพิจารณาในการสั่งซื้อ  ( แบบ อ.15 )IE-icon2.fw.pngPDF-icon1.fw.png​​อนุญาตผลิตอาหารหรือส่งออกอาหารเพื่อเป็นตัวอย่างPDF-icon1.fw.png
4. ​ขออนุญาตสถานที่นำเข้า
​4.1ขออนุญาตนำหรือสั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจักร และการขอเพิ่มประเภทอาหาร (แบบ อ.6)IE-icon2.fw.pngPDF-icon1.fw.png​ขออนุญาตนำหรือสั่งอาหาร
4.1.1​กรณี ขอใหม่PDF-icon1.fw.png
​4.1.2​กรณี ขอเพิ่มประเภทPDF-icon1.fw.png
​4.2ขอต่ออายุใบอนุญาตนำหรือสั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจักร และการขอใบแทนใบอนุญาตฯ​ ​​IE-icon2.fw.pngPDF-icon1.fw.png​​ขออนุญาตนำหรือสั่งอาหาร
​4.2.1​ขอต่ออายุใบอนุญาตนำหรือสั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจักร (แบบ อ.8)PDF-icon1.fw.png
​4.2.2ขอใบแทนใบอนุญาตนำหรือสั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจักร (แบบ อ.9)PDF-icon1.fw.png
​4.3​ ​​ขอย้ายสถานที่นำหรือสั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจักรหรือสถานที่เก็บอาหาร (อ.10)IE-icon2.fw.pngPDF-icon1.fw.png​ขอย้ายสถานที่นำหรือสั่งอาหารPDF-icon1.fw.png
​4.4​ขอเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาตนำหรือสั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจักร (ส.5)IE-icon2.fw.pngPDF-icon1.fw.png​ขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขรายการที่รับอนุญาตนำหรือสั่งอาหาร
​4.4.1​กรณีแก้ไขชื่อสถานที่นำเข้าอาหารPDF-icon1.fw.png
​4.4.2กรณี แก้ไขที่อยู่สถานที่นำเข้าหรือสถานที่เก็บอาหารPDF-icon1.fw.png
​4.4.3กรณี แก้ไขเปลี่ยนชื่อตัว-ชื่อสกุลของผู้รับอนุญาตหรือผู้ดำเนินกิจการ​PDF-icon1.fw.png
​4.4.4กรณี เปลี่ยน เพิ่ม หรือลดผู้ดำเนินกิจการ(เฉพาะนิติบุคคล)​PDF-icon1.fw.png
​4..4.5กรณี ยกเลิกหรือแก้ไขกลุ่มประเภทอาหาร และยกเลิกสถานที่เก็บอาหาร​PDF-icon1.fw.png
​4.4.6กรณี เพิ่มสถานที่เก็บอาหาร​PDF-icon1.fw.png
​4.4.7กรณี แก้ไขเปลี่ยนแปลงห้องเก็บอาหาร​PDF-icon1.fw.png
​4.4.8กรณี การเปลี่ยนแปลงสถานะนิติบุคคลผู้รับอนุญาตหรือแปรสภาพนิติบุคคลตามกฎหมาย​PDF-icon1.fw.png
5. ​ขออนุญาตผลิตภัณฑ์ 
​5.1ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารIE-icon2.fw.pngPDF-icon1.fw.png​​สำหรับผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร รอยัลเยลลี่ และผลิตภัณฑ์รอยัลเยลลี่book.png
​5.1.1​​ยื่นคำขอใหม่-กรณีมีส่วนประกอบสำคัญนอกบัญชีรายชื่อ อย. (ยื่นแบบ สบ.3)PDF-icon1.fw.png
​5.1.2​ยื่นคำขอใหม่-กรณีที่มีส่วนประกอบสำคัญตามบัญชีรายชื่อ อย. (ยื่นแบบ สบ.5)​PDF-icon1.fw.png
​5.1.3​ขอแก้ไข--กรณีมีส่วนประกอบสำคัญนอกบัญชีรายชื่อ อย. (ยื่นแบบ สบ.4)PDF-icon1.fw.png
​5.1.4​ขอแก้ไข--กรณีที่มีส่วนประกอบสำคัญตามบัญชีรายชื่อ อย. (ยื่นแบบ สบ.6)PDF-icon1.fw.png
​5.2​ ​อาหารเสริมสำหรับทารกและเด็กเล็กIE-icon2.fw.pngPDF-icon1.fw.png​อาหารเสริมสำหรับทารกและเด็กเล็ก
​5.2.1​ยื่นคำขอใหม่ (อ.17,สบ.3)​PDF-icon1.fw.png
​5.2.2​ขอแก้ไข (อ.19,สบ.4)​PDF-icon1.fw.png
​5.3อาหารสำหรับผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนัก​ ​IE-icon2.fw.pngPDF-icon1.fw.png​ขออนุญาตและแก้ไขรายการผลิตภัณฑ์อาหารสำหรับผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนัก
​5.3.1​ยื่นคำขอใหม่ (อ.17,สบ.3)​PDF-icon1.fw.png
​5.3.2ขอแก้ไข (อ.19,สบ.4)​​PDF-icon1.fw.png
​5.4​ ​อาหารมีวัตถุประสงค์พิเศษIE-icon2.fw.pngPDF-icon1.fw.png​อาหารมีวัตถุประสงค์พิเศษ​
​5.4.1​ยื่นคำขอใหม่ (อ.17,สบ.3)PDF-icon1.fw.png
​5.4.2​​ขอแก้ไข (อ.19,สบ.4)PDF-icon1.fw.png
​5.5นมดัดแปลงสำหรับทารก, นมดัดแปลงสูตรต่อเนื่องสำหรับทารกและเด็กเล็ก, อาหารทารกและอาหารสูตรต่อเนื่องสำหรับทารกและเด็กเล็ก​ ​IE-icon2.fw.pngPDF-icon1.fw.png​นมดัดแปลงสำหรับทารก
​5.5.1​ยื่นคำขอใหม่ (อ.17,สบ.3)PDF-icon1.fw.png
​5.5.2​ขอแก้ไข (อ.19,สบ.4)PDF-icon1.fw.png
​5.6​ ​วัตถุเจือปนอาหารIE-icon2.fw.pngPDF-icon1.fw.png​ขออนุญาตและแก้ไขรายการผลิตภัณฑ์ ประเภทวัตถุเจือปนอาหาร
​5.6.1ยื่นคำขอใหม่ (อ.17)PDF-icon1.fw.png
​5.6.2ขอแก้ไข (อ.19)PDF-icon1.fw.png
​5.6.3หนังสือชี้แจงการขอเพิ่มฉลากอาหารที่ผลิตเพื่อส่งออก/ใบแทนใบ Checklist ใบสำคัญการขึ้นทะเบียนตำรับอาหาร​PDF-icon1.fw.png
5.7วัตถุที่ใช้รักษาคุณภาพของอาหา​ร​ ​ IE-icon2.fw.pngPDF-icon1.fw.png​​วัตถุที่ใช้รักษาคุณภาพหรือมาตรฐานของอาหาร
​5.7.1​ยื่นคำขอใหม่ (อ.17)PDF-icon1.fw.png
​5.7.2​ขอแก้ไข (อ.19)PDF-icon1.fw.png
​5.8วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาล (อาหารสำหรับผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนัก)​ ​IE-icon2.fw.pngPDF-icon1.fw.pngอาหารสำหรับผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนัก (เฉพาะวัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาล)
​5.8.1​ยื่นคำขอใหม่ (อ.17)PDF-icon1.fw.png
​5.8.2ขอแก้ไข (อ.19)​PDF-icon1.fw.png
​5.9การขออนุญาตและการแก้ไขรายการผลิตภัณฑ์อาหารประเภท นมโค นมปรุงแต่ง นมเปรี้ยว ผลิตภัณฑ์ของนม ไอศกรีม เครื่องดื่มในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท อาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท กาแฟผสม กาแฟสำเร็จรูปผสม กาแฟปรุงสำเร็จ และเครื่องดื่มเกลือแร่ IE-icon2.fw.pngPDF-icon1.fw.png​ขออนุญาตและแก้ไขรายการผลิตภัณฑ์อาหารประเภท นมโค
​5.9.1​ยื่นคำขอใหม่ (สบ.5 reprocess)​PDF-icon1.fw.png
​5.9.2​ขอแก้ไข (สบ.6 reprocess)​PDF-icon1.fw.png
5.10การขออนุญาตผลิตภัณฑ์และการแก้ไขรายการอนุญาตสำหรับ กาแฟผสม กาแฟสำเร็จรูปผสม และเครื่องดื่มเกลือแร่​ ​ยกเลิก
​5.10.1ยื่นคำขอใหม่ (สบ.5 ปกติ)​
​5.10.2​ขอแก้ไข (สบ.6 ปกติ)​
​5.11อาหารประเภทอื่นๆ ที่นอกเหนือจากอาหารควบคุมเฉพาะ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร รอยัลเยลลี นมโค นมปรุงแต่ง นมเปรี้ยว ผลิตภัณฑ์ของนม ไอศกรีม เครื่องดื่มในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท และอาหารวัตถุประสงค์พิเศษ​​ ​IE-icon2.fw.pngPDF-icon1.fw.png​​อาหารประเภทอื่นที่นอกเหนือจากอาหารควบคุมเฉพาะ
​5.11.1​ยื่นคำขอใหม่ (สบ.5 ปกติ)​PDF-icon1.fw.png
​5.11.2ขอแก้ไข (สบ.6 ปกติ)​PDF-icon1.fw.png
6. ​ขออนุญาตโฆษณา
​6.1​ ​ขออนุญาตโฆษณาอาหาร​IE-icon2.fw.pngPDF-icon1.fw.pngโฆษณาอาหาร​PDF-icon1.fw.png
7. ขออนุมัติ
​7.1​ ​ขอให้พิจารณาคุณภาพหรือมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ (เฉพาะวัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาล)IE-icon2.fw.pngPDF-icon1.fw.png​​พิจารณาคุณภาพหรือมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ (เฉพาะวัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาล)PDF-icon1.fw.png
​7.2​ขอให้พิจารณาอนุมัติสูตรอาหารและการใช้วัตถุเจือปนอาหาร​IE-icon2.fw.pngPDF-icon1.fw.png​พิจารณาอนุมัติสูตรอาหารและการใช้วัตถุเจือปนอาหาร​PDF-icon1.fw.png
​8. ​ขอหนังสือรับรอง
8.1​ ​การออกหนังสือรับรองสถานที่ผลิตและผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อการส่งออกIE-icon2.fw.pngPDF-icon1.fw.pngออกหนังสือรับรองสถานที่ผลิตและผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อการส่งออก​PDF-icon1.fw.png
​8.2​ขอหนังสือรับรองเพื่อประกอบการขออนุญาตเกี่ยวกับสารกาเฟอีนสำหรับการผลิตเครื่องดื่มผสมกาแฟ   icon_new.gifPDF-icon1.fw.pngPDF-icon1.fw.pngword-icon1.fw.png
9. ขอประเมินความปลอดภัย​ 
9.1การขอประเมินความปลอดภัยวัตถุเจือปนอาหาร​​ ​PDF-icon1.fw.png​ประเมินความปลอดภัยวัตถุเจือปนอาหาร
​9.1.1​การขอประเมินความปลอดภัยของวัตถุเจือปนอาหารที่ไม่มีข้อกำหนดคุณภาพหรือมาตรฐาน ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเรื่อง วัตถุเจือปนอาหาร (กรณีที่ 1-1) วัตถุเจือปนอาหาร​PDF-icon1.fw.pngword-icon1.fw.png
Application form for safety assessment of food additives that qualities or standards have not been prescribed under the Notification of Ministry of Public Health Re: Food Additives (the 1st case).PDF-icon1.fw.pngword-icon1.fw.png
​9.1.2​การขอประเมินความปลอดภัยของวัตถุเจือปนอาหารที่ไม่มีข้อกำหนดคุณภาพหรือมาตรฐาน ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเรื่อง วัตถุเจือปนอาหาร (กรณีที่ 1-2) เอนไซม์ เอนไซม์เตรียมสำเร็จ หรือเอนไซม์ตรึงรูป​PDF-icon1.fw.pngword-icon1.fw.png
​9.1.3​การขอประเมินวัตถุเจือปนอาหารที่ยังมิได้กำหนดเงื่อนไขการใช้หรือเพิ่มเติมเงื่อนไขการใช้ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วย เรื่อง วัตถุเจือปนอาหาร​PDF-icon1.fw.pngword-icon1.fw.png
​Application form for safety assessment of Food additives that its conditions of use or additional conditions of use have not been prescribed under the Notification of Ministry of Public Health Re: Food Additives (the 2nd case).PDF-icon1.fw.pngword-icon1.fw.png
​9.2​ ​การขอประเมินการกล่าวอ้างทางสุขภาพ (Health Claim)​PDF-icon1.fw.png​ประเมินการกล่าวอ้างทางสุขภาพPDF-icon1.fw.pngword-icon1.fw.png
​Application form for health claim assessment.PDF-icon1.fw.pngword-icon1.fw.png
​9.3​การขอประเมินความปลอดภัยอาหารPDF-icon1.fw.png​​ประเมินความปลอดภัยอาหาร
​9.3.1​การขอทวนสอบการเป็นอาหารใหม่ (Novel food)​PDF-icon1.fw.pngword-icon1.fw.png
​Application Form for verification of being novel food
together with checklist supporting verification (Novel food).
PDF-icon1.fw.pngword-icon1.fw.png
​9.3.2​การยื่นผลการประเมินความปลอดภัยการเป็นอาหารใหม่ (Novel food)​PDF-icon1.fw.pngword-icon1.fw.png
​Application form for submission of safety assessment result of novel food under the Notification of the Ministry of Public Health (No.376) B.E.2559, Re: Novel Food for consideration of permission.PDF-icon1.fw.pngword-icon1.fw.png
​9.3.3​การขอประเมินความปลอดภัยอาหารที่ไม่เข้าข่ายอาหารใหม่
9.3.3.1​การขอประเมินความปลอดภัยอาหารที่ไม่เข้าข่ายอาหารใหม่ (Novel food)ที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยายังไม่เคยอนุญาตPDF-icon1.fw.pngword-icon1.fw.png
​Application form for food safety assessment which not fall in scope of novel food under the Notification of the Ministry of Public Health (No.376) B.E.2559, Re: Novel Food including checklist supporting for safety assessment.PDF-icon1.fw.pngword-icon1.fw.png
​9.3.3.2​การขอประเมินการใช้จุลินทรีย์โพรไบโอติกในอาหาร ที่นอกเหนือจากบัญชีแนบท้ายประกาศกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2554 เรื่อง การใช้จุลินทรีย์โพรไบโอติกในอาหาร และประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 346) พ.ศ. 2555 เรื่อง การใช้จุลินทรีย์โพรไบโอติกในอาหาร (ฉบับที่ 2)PDF-icon1.fw.pngword-icon1.fw.png
​Application form for food safety assessment which not fall in scope of novel food under the Notification of the Ministry of Public Health (No.376) B.E.2559, Re: Novel Food. (For use of probiotics in food other than related Ministrial Notifications).PDF-icon1.fw.pngword-icon1.fw.png
​9.4การขอประเมินคุณภาพหรือมาตรฐาน และความปลอดภัยของวัสดุที่ใช้ทำขวดนม และภาชนะบรรจุนมสำหรับทารกและเด็กเล็ก ที่มิใช่ชนิดวัสดุที่กำหนดไว้ในประกาศกระทรวงสาธารณสุขPDF-icon1.fw.png​ประเมินความปลอดภัยขวดนมPDF-icon1.fw.pngword-icon1.fw.png
​Application form for quality or standard and safety assessment of material used for feeding bottle and milk containers for infant and young children which its materials have not been prescribed under Notification of Ministry of Public Health (No.369) B.E. 2558
Re: Feeding bottle and milk containers for infant and young children
PDF-icon1.fw.pngword-icon1.fw.png
​9.5​การขอประเมินคุณภาพหรือมาตรฐาน และความปลอดภัยของภาชนะบรรจุอาหาร หรือภาชนะบรรจุที่ทำจากพลาสติกที่ยังมิได้กำหนดคุณภาพหรือมาตรฐานไว้ในประกาศกระทรวงสาธารณสุข​PDF-icon1.fw.png​ประเมินความปลอดภัยภาชนะบรรจุ
​9.5.1​ ​การขอประเมินคุณภาพหรือมาตรฐาน และความปลอดภัยของภาชนะบรรจุที่ทำจากพลาสติกที่ยังมิได้กำหนดคุณภาพหรือมาตรฐานไว้ในประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 295) พ.ศ. 2548 เรื่อง กำหนดคุณภาพหรือมาตรฐานของภาชนะ (กรณีที่ 1)PDF-icon1.fw.pngword-icon1.fw.png
Application form: the 1st Case
Application form for quality or standard and safety assessment of container made from plastic that qualities or standards have not been prescribed under the Notification of Ministry of Public Health (No. 295) B.E. 2548 Re: Qualities or standard for container made from plastic.
PDF-icon1.fw.pngword-icon1.fw.png
​9.5.2​การขอประเมินคุณภาพหรือมาตรฐาน และความปลอดภัยของภาชนะบรรจุที่มีการใช้สารหรือสารเคมีในภาชนะบรรจุซึ่งส่งผลต่อคุณสมบัติของอาหารที่บรรจุในภาชนะดังกล่าว (กรณีที่ 2)PDF-icon1.fw.pngword-icon1.fw.png
Application form: the 2nd Case
Application form for quality or standard and safety assessment of container that use of substance or chemical that affect nature of food contained in such the container.
PDF-icon1.fw.pngword-icon1.fw.png

สำนักอาหาร

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
88/24 ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
E-mail : food@fda.moph.go.th

webmail-link

สงวนลิขสิทธิ์ © 2016