SharePoint

Skip Navigation LinksManual

d_tab2.png
d_tab_1.pngd_tab_2.pngd_tab_4.pngd_tab_6.png
d_tab_5.png
    คู่มือสำหรับประชาชน ในการยื่นคำขออนุญาตด้านอาหาร แบ่งตามกระบวนงานและประเภทการขออนุญาต ได้ดังนี้


​รายการ
 ​คู่มือสำหรับประชาชน​ ​​Check list​คู่มือที่เกี่ยวข้อง​
​Link ก.พ.ร.​PDF File​“Key word” สำหรับค้นหาคู่มือฯ ในเว็บไซต์ กพร.​PDF FileWORD File

0. ตรวจประเมินสถานที่
0.1อตรวจประเมินสถานที่ (ขอใหม่ เพิ่มประเภท ย้ายสถานที่ผลิต เปลี่ยนแปลงแบบแปลน เครื่องมือเครื่องจักร)PDF-icon1.fw.png
​0.2​ขอตรวจประเมินสถานที่ (ต่ออายุใบอนุญาต)PDF-icon1.fw.png
0.3​ขอตรวจประเมินสถานที่  (ย้ายสถานที่เก็บ เพิ่มสถานที่เก็บ แก้ไขเปลี่ยนแปลงห้องเก็บ)PDF-icon1.fw.png
1. ขออนุญาตสถานที่ผลิตอาหาร กรณีไม่เข้าข่ายโรงงาน
1.1การขอรับเลขสถานที่ผลิตอาหารที่ไม่เข้าข่ายโรงงาน (สบ.1)IE-icon2.fw.pngขอรับเลขสถานที่ผลิตอาหารที่ไม่เข้าข่ายโรงงานPDF-icon1.fw.png
​1.2การขอแก้ไข (สบ.2)
​1.2.1(กรณีต้องตรวจสถานที่ผลิต)IE-icon2.fw.png​ขอแก้ไขสถานที่ผลิตอาหารที่ไม่เข้าข่ายโรงงาน (กรณีต้องตรวจสถานที่ผลิต)
​1.2.1.1กรณีเพิ่มประเภทPDF-icon1.fw.png
​1.2.1.2กรณีการขอย้ายสถานที่ผลิตอาหารและสถานที่เก็บอาหารPDF-icon1.fw.png
​1.2.1.3กรณีเพิ่ม-ลดสถานที่ผลิตอาหาร , กรณีเปลี่ยนแปลงแบบแปลนแผนผัง , กรณีเพิ่ม-ลดเครื่องจักรPDF-icon1.fw.png
​1.2.1.4กรณีการเพิ่มสถานที่เก็บอาหารPDF-icon1.fw.png
​1.2.1.5กรณีการแก้ไข เปลี่ยนแปลงห้องเก็บอาหารPDF-icon1.fw.png
​1.2.2​(กรณีไม่ต้องตรวจสถานที่ผลิต)​IE-icon2.fw.png​ขอแก้ไขสถานที่ผลิตอาหารที่ไม่เข้าข่ายโรงงาน (กรณีไม่ต้องตรวจสถานที่ผลิต)
​1.2.2.1​กรณีการแก้ไขชื่อสถานที่ผลิตอาหาร (ไม่ใช่การเปลี่ยนบุคคลหรือนิติบุคคลผู้รับอนุญาต)PDF-icon1.fw.png
​1.2.2.2กรณีการแก้ไขที่อยู่สถานที่ผลิตอาหาร (ไม่ใช่การย้ายสถานที่ที่รับอนุญาตไว้)PDF-icon1.fw.png
​1.2.2.3กรณี เปลี่ยนชื่อตัว-ชื่อสกุลของผู้รับอนุญาตหรือผู้ดำเนินกิจการPDF-icon1.fw.png
​1.2.2.4กรณีเปลี่ยน เพิ่มหรือลดผู้ดำเนินกิจการ (เฉพาะนิติบุคคล)PDF-icon1.fw.png
​1.2.2.5กรณียกเลิกหรือแก้ไขกลุ่มประเภทอาหารและยกเลิกสถานที่เก็บอาหารPDF-icon1.fw.png
​1.2.2.6กรณีการเปลี่ยนแปลงสถานะนิติบุคคลผู้รับอนุญาตหรือแปรสภาพนิติบุคคลตามกฎหมายPDF-icon1.fw.png
2. ​ขออนุญาตสถานที่ผลิตอาหาร กรณีเข้าข่ายโรงงาน
​2.1​ ​การขออนุญาตตั้งโรงงานผลิตอาหาร และการขอเพิ่มประเภทอาหาร (อ.1)​IE-icon2.fw.png​ขออนุญาตตั้งโรงงานผลิตอาหาร และการขอเพิ่มประเภทอาหาร
​2.1.1​ ​​กรณี ขอใหม่PDF-icon1.fw.png
​2.1.2​กรณี ขอเพิ่มประเภทPDF-icon1.fw.png
2.2​ขอต่ออายุใบอนุญาตผลิตอาหาร (อ.3)IE-icon2.fw.png​ขอต่ออายุใบอนุญาตผลิตอาหาร​PDF-icon1.fw.png
2.3​ขอใบแทนใบอนุญาตผลิตอาหาร (อ.4)IE-icon2.fw.png​ขอรับใบแทนใบอนุญาตผลิตอาหารPDF-icon1.fw.png
​2.4​​ขอย้ายสถานที่ผลิตอาหารหรือสถานที่เก็บอาหาร (แบบ อ.5)IE-icon2.fw.png​ขอย้ายสถานที่ผลิต สถานที่เก็บอาหาร กรณีเข้าข่ายโรงงานPDF-icon1.fw.png
​2.5​ขอเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาตผลิตอาหาร (ส.4)
​2.5.1​​(กรณีไม่ต้องตรวจสถานที่ผลิต)IE-icon2.fw.png​​เปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาตผลิตอาหาร (กรณีไม่ต้องตรวจสถานที่ผลิต)PDF-icon1.fw.png
​2.5.1.1​กรณีการแก้ไขชื่อสถานที่ผลิตอาหาร (ไม่ใช่การเปลี่ยนบุคคลหรือนิติบุคคลผู้รับอนุญาต)PDF-icon1.fw.png
​2.5.1.2​กรณีแก้ไขที่อยู่ของสถานที่ผลิต หรือสถานที่เก็บอาหาร (ไม่ใช่การย้ายสถานที่ที่รับอนุญาตไว้)PDF-icon1.fw.png
​2.5.1.3​กรณี เปลี่ยนชื่อตัว-ชื่อสกุลของผู้รับอนุญาตหรือผู้ดำเนินกิจการPDF-icon1.fw.png
​2.5.1.4​กรณีเปลี่ยน เพิ่มหรือลดผู้ดำเนินกิจการ (เฉพาะนิติบุคคล)PDF-icon1.fw.png
​2.5.1.5​กรณีการเปลี่ยนแปลงสถานะนิติบุคคลผู้รับอนุญาตหรือแปรสภาพนิติบุคคลตามกฎหมายPDF-icon1.fw.png
​2.5.2​(กรณีตรวจสถานที่ผลิต)IE-icon2.fw.pngเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาตผลิตอาหาร (กรณีต้องตรวจสถานที่ผลิต)
​2.5.2.1​กรณียกเลิกหรือแก้ไขกลุ่มประเภทอาหารและยกเลิกสถานที่เก็บอาหารPDF-icon1.fw.png
​2.5.2.2​กรณีเพิ่ม-ลดสถานที่ผลิตอาหาร , กรณีเปลี่ยนแปลงแบบแปลนแผนผัง , กรณีเพิ่ม-ลดเครื่องจักรPDF-icon1.fw.png
​2.5.2.3​กรณีการเพิ่มสถานที่เก็บอาหารPDF-icon1.fw.png
​2.5.2.4กรณีการแก้ไข เปลี่ยนแปลงห้องเก็บอาหารPDF-icon1.fw.png
​3. ​ขออนุญาตผลิตเฉพาะคราว
​3.1ขออนุญาตผลิตอาหารเป็นการเฉพาะคราว (อ.11)IE-icon2.fw.png​อนุญาตผลิตอาหารเป็นการเฉพาะคราวPDF-icon1.fw.png
​3.2​การขออนุญาตผลิตอาหารหรือส่งออกอาหาร เพื่อเป็นตัวอย่างสำหรับการขึ้นทะเบียนตำรับอาหาร หรือเพื่อพิจารณาในการสั่งซื้อ  ( แบบ อ.15 )IE-icon2.fw.png​​อนุญาตผลิตอาหารหรือส่งออกอาหารเพื่อเป็นตัวอย่างPDF-icon1.fw.png
4. ​ขออนุญาตสถานที่นำเข้า
​4.1ขออนุญาตนำหรือสั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจักร และการขอเพิ่มประเภทอาหาร (แบบ อ.6)IE-icon2.fw.png​ขออนุญาตนำหรือสั่งอาหาร
4.1.1​กรณี ขอใหม่PDF-icon1.fw.png
​4.1.2​กรณี ขอเพิ่มประเภทPDF-icon1.fw.png
​4.2ขอต่ออายุใบอนุญาตนำหรือสั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจักร และการขอใบแทนใบอนุญาตฯ​ ​​IE-icon2.fw.png​​ขออนุญาตนำหรือสั่งอาหาร
​4.2.1​ขอต่ออายุใบอนุญาตนำหรือสั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจักร (แบบ อ.8)PDF-icon1.fw.png
​4.2.2ขอใบแทนใบอนุญาตนำหรือสั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจักร (แบบ อ.9)PDF-icon1.fw.png
​4.3​ ​​ขอย้ายสถานที่นำหรือสั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจักรหรือสถานที่เก็บอาหาร (อ.10)IE-icon2.fw.png​ขอย้ายสถานที่นำหรือสั่งอาหารPDF-icon1.fw.png
​4.4​ขอเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาตนำหรือสั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจักร (ส.5)IE-icon2.fw.png​ขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขรายการที่รับอนุญาตนำหรือสั่งอาหาร
​4.4.1​กรณีแก้ไขชื่อสถานที่นำเข้าอาหารPDF-icon1.fw.png
​4.4.2กรณี แก้ไขที่อยู่สถานที่นำเข้าหรือสถานที่เก็บอาหารPDF-icon1.fw.png
​4.4.3กรณี แก้ไขเปลี่ยนชื่อตัว-ชื่อสกุลของผู้รับอนุญาตหรือผู้ดำเนินกิจการ​PDF-icon1.fw.png
​4.4.4กรณี เปลี่ยน เพิ่ม หรือลดผู้ดำเนินกิจการ(เฉพาะนิติบุคคล)​PDF-icon1.fw.png
​4..4.5กรณี ยกเลิกหรือแก้ไขกลุ่มประเภทอาหาร และยกเลิกสถานที่เก็บอาหาร​PDF-icon1.fw.png
​4.4.6กรณี เพิ่มสถานที่เก็บอาหาร​PDF-icon1.fw.png
​4.4.7กรณี แก้ไขเปลี่ยนแปลงห้องเก็บอาหาร​PDF-icon1.fw.png
​4.4.8กรณี การเปลี่ยนแปลงสถานะนิติบุคคลผู้รับอนุญาตหรือแปรสภาพนิติบุคคลตามกฎหมาย​PDF-icon1.fw.png
5. ​ขออนุญาตผลิตภัณฑ์ 
​5.1ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารIE-icon2.fw.png​​สำหรับผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร รอยัลเยลลี่ และผลิตภัณฑ์รอยัลเยลลี่book.png
​5.1.1​​ยื่นคำขอใหม่-กรณีมีส่วนประกอบสำคัญนอกบัญชีรายชื่อ อย. (ยื่นแบบ สบ.3)PDF-icon1.fw.png
​5.1.2​ยื่นคำขอใหม่-กรณีที่มีส่วนประกอบสำคัญตามบัญชีรายชื่อ อย. (ยื่นแบบ สบ.5)​PDF-icon1.fw.png
​5.1.3​ขอแก้ไข--กรณีมีส่วนประกอบสำคัญนอกบัญชีรายชื่อ อย. (ยื่นแบบ สบ.4)PDF-icon1.fw.png
​5.1.4​ขอแก้ไข--กรณีที่มีส่วนประกอบสำคัญตามบัญชีรายชื่อ อย. (ยื่นแบบ สบ.6)PDF-icon1.fw.png
​5.2​ ​อาหารเสริมสำหรับทารกและเด็กเล็กIE-icon2.fw.png​อาหารเสริมสำหรับทารกและเด็กเล็ก
​5.2.1​ยื่นคำขอใหม่ (อ.17,สบ.3)​PDF-icon1.fw.png
​5.2.2​ขอแก้ไข (อ.19,สบ.4)​PDF-icon1.fw.png
​5.3อาหารสำหรับผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนัก​ ​IE-icon2.fw.png​ขออนุญาตและแก้ไขรายการผลิตภัณฑ์อาหารสำหรับผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนัก
​5.3.1​ยื่นคำขอใหม่ (อ.17,สบ.3)​PDF-icon1.fw.png
​5.3.2ขอแก้ไข (อ.19,สบ.4)​​PDF-icon1.fw.png
​5.4​ ​อาหารมีวัตถุประสงค์พิเศษIE-icon2.fw.png​อาหารมีวัตถุประสงค์พิเศษ​
​5.4.1​ยื่นคำขอใหม่ (อ.17,สบ.3)PDF-icon1.fw.png
​5.4.2​​ขอแก้ไข (อ.19,สบ.4)PDF-icon1.fw.png
​5.5นมดัดแปลงสำหรับทารก, นมดัดแปลงสูตรต่อเนื่องสำหรับทารกและเด็กเล็ก, อาหารทารกและอาหารสูตรต่อเนื่องสำหรับทารกและเด็กเล็ก​ ​IE-icon2.fw.png​นมดัดแปลงสำหรับทารก
​5.5.1​ยื่นคำขอใหม่ (อ.17,สบ.3)PDF-icon1.fw.png
​5.5.2​ขอแก้ไข (อ.19,สบ.4)PDF-icon1.fw.png
​5.6​ ​วัตถุเจือปนอาหารIE-icon2.fw.png​ขออนุญาตและแก้ไขรายการผลิตภัณฑ์ ประเภทวัตถุเจือปนอาหาร
​5.6.1ยื่นคำขอใหม่ (อ.17)PDF-icon1.fw.png
​5.6.2ขอแก้ไข (อ.19)PDF-icon1.fw.png
​5.6.3หนังสือชี้แจงการขอเพิ่มฉลากอาหารที่ผลิตเพื่อส่งออก/ใบแทนใบ Checklist ใบสำคัญการขึ้นทะเบียนตำรับอาหาร​PDF-icon1.fw.png
5.7วัตถุที่ใช้รักษาคุณภาพของอาหา​ร​ ​ IE-icon2.fw.png​​วัตถุที่ใช้รักษาคุณภาพหรือมาตรฐานของอาหาร
​5.7.1​ยื่นคำขอใหม่ (อ.17)PDF-icon1.fw.png
​5.7.2​ขอแก้ไข (อ.19)PDF-icon1.fw.png
​5.8วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาล (อาหารสำหรับผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนัก)​ ​IE-icon2.fw.pngอาหารสำหรับผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนัก (เฉพาะวัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาล)
​5.8.1​ยื่นคำขอใหม่ (อ.17)PDF-icon1.fw.png
​5.8.2ขอแก้ไข (อ.19)​PDF-icon1.fw.png
​5.9อาหาร 7 ประเภท ได้แก่ นมโค,นมปรุงแต่ง,นมเปรี้ยว,ผลิตภัณฑ์ของนม,ไอศกรีม,เครื่องดื่มในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท และอาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทIE-icon2.fw.png​ขออนุญาตและแก้ไขรายการผลิตภัณฑ์อาหารประเภท นมโค
​5.9.1​ยื่นคำขอใหม่ (สบ.5 reprocess)​PDF-icon1.fw.png
​5.9.2​ขอแก้ไข (สบ.6 reprocess)​PDF-icon1.fw.png
5.10การขออนุญาตผลิตภัณฑ์และการแก้ไขรายการอนุญาตสำหรับ กาแฟผสม กาแฟสำเร็จรูปผสม และเครื่องดื่มเกลือแร่​ ​IE-icon2.fw.png​กาแฟผสม
​5.10.1ยื่นคำขอใหม่ (สบ.5 ปกติ)​PDF-icon1.fw.png
​5.10.2​ขอแก้ไข (สบ.6 ปกติ)​PDF-icon1.fw.png
​5.11อาหารประเภทอื่นๆ ที่นอกเหนือจากอาหารควบคุมเฉพาะ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร รอยัลเยลลี นมโค นมปรุงแต่ง นมเปรี้ยว ผลิตภัณฑ์ของนม ไอศกรีม เครื่องดื่มในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท และอาหารวัตถุประสงค์พิเศษ​​ ​IE-icon2.fw.png​​อาหารประเภทอื่นที่นอกเหนือจากอาหารควบคุมเฉพาะ
​5.11.1​ยื่นคำขอใหม่ (สบ.5 ปกติ)​PDF-icon1.fw.png
​5.11.2ขอแก้ไข (สบ.6 ปกติ)​PDF-icon1.fw.png
6. ​ขออนุญาตโฆษณา
​6.1​ ​ขออนุญาตโฆษณาอาหาร​IE-icon2.fw.pngโฆษณาอาหาร​PDF-icon1.fw.png
7. ขออนุมัติ
​7.1​ ​ขอให้พิจารณาคุณภาพหรือมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ (เฉพาะวัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาล)IE-icon2.fw.png​​พิจารณาคุณภาพหรือมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ (เฉพาะวัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาล)PDF-icon1.fw.png
​7.2​ขอให้พิจารณาอนุมัติสูตรอาหารและการใช้วัตถุเจือปนอาหาร​IE-icon2.fw.png​พิจารณาอนุมัติสูตรอาหารและการใช้วัตถุเจือปนอาหาร​PDF-icon1.fw.png
​8. ​ขอหนังสือรับรอง
8.1​ ​การออกหนังสือรับรองสถานที่ผลิตและผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อการส่งออกIE-icon2.fw.pngออกหนังสือรับรองสถานที่ผลิตและผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อการส่งออก​PDF-icon1.fw.png
9. ขอประเมินความปลอดภัย​ 
9.1การขอประเมินความปลอดภัยวัตถุเจือปนอาหาร​​ ​PDF-icon1.fw.png​ประเมินความปลอดภัยวัตถุเจือปนอาหาร
​9.1.1​การขอประเมินความปลอดภัยของวัตถุเจือปนอาหารที่ไม่มีข้อกำหนดคุณภาพหรือมาตรฐาน ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเรื่อง วัตถุเจือปนอาหาร (กรณีที่ 1-1) วัตถุเจือปนอาหาร​PDF-icon1.fw.pngword-icon1.fw.png
​9.1.2​การขอประเมินความปลอดภัยของวัตถุเจือปนอาหารที่ไม่มีข้อกำหนดคุณภาพหรือมาตรฐาน ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเรื่อง วัตถุเจือปนอาหาร (กรณีที่ 1-2) เอนไซม์ เอนไซม์เตรียมสำเร็จ หรือเอนไซม์ตรึงรูป​PDF-icon1.fw.pngword-icon1.fw.png
​9.1.3​การขอประเมินวัตถุเจือปนอาหารที่ยังมิได้กำหนดเงื่อนไขการใช้หรือเพิ่มเติมเงื่อนไขการใช้ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วย เรื่อง วัตถุเจือปนอาหาร​PDF-icon1.fw.pngword-icon1.fw.png
​9.2​ ​การขอประเมินการกล่าวอ้างทางสุขภาพ (Health Claim)​PDF-icon1.fw.png​ประเมินการกล่าวอ้างทางสุขภาพPDF-icon1.fw.pngword-icon1.fw.png
​9.3​การขอประเมินความปลอดภัยอาหารPDF-icon1.fw.png​​ประเมินความปลอดภัยอาหาร
​9.3.1​การขอทวนสอบการเป็นอาหารใหม่ (Novel food)​PDF-icon1.fw.pngword-icon1.fw.png
​9.3.2​การยื่นผลการประเมินความปลอดภัยการเป็นอาหารใหม่ (Novel food)​PDF-icon1.fw.pngword-icon1.fw.png
​9.3.3​การขอประเมินความปลอดภัยอาหารที่ไม่เข้าข่ายอาหารใหม่
9.3.3.1​การขอประเมินความปลอดภัยอาหารที่ไม่เข้าข่ายอาหารใหม่ (Novel food)ที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยายังไม่เคยอนุญาตPDF-icon1.fw.pngword-icon1.fw.png
​9.3.3.2​การขอประเมินการใช้จุลินทรีย์โพรไบโอติกในอาหาร ที่นอกเหนือจากบัญชีแนบท้ายประกาศกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2554 เรื่อง การใช้จุลินทรีย์โพรไบโอติกในอาหาร และประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 346) พ.ศ. 2555 เรื่อง การใช้จุลินทรีย์โพรไบโอติกในอาหาร (ฉบับที่ 2)PDF-icon1.fw.pngword-icon1.fw.png
​9.4การขอประเมินคุณภาพหรือมาตรฐาน และความปลอดภัยของวัสดุที่ใช้ทำขวดนม และภาชนะบรรจุนมสำหรับทารกและเด็กเล็ก ที่มิใช่ชนิดวัสดุที่กำหนดไว้ในประกาศกระทรวงสาธารณสุขPDF-icon1.fw.png​ประเมินความปลอดภัยขวดนมPDF-icon1.fw.pngword-icon1.fw.png
​9.5​การขอประเมินคุณภาพหรือมาตรฐาน และความปลอดภัยของภาชนะบรรจุอาหาร หรือภาชนะบรรจุที่ทำจากพลาสติกที่ยังมิได้กำหนดคุณภาพหรือมาตรฐานไว้ในประกาศกระทรวงสาธารณสุข​PDF-icon1.fw.png​ประเมินความปลอดภัยภาชนะบรรจุ
​9.5.1​ ​การขอประเมินคุณภาพหรือมาตรฐาน และความปลอดภัยของภาชนะบรรจุที่ทำจากพลาสติกที่ยังมิได้กำหนดคุณภาพหรือมาตรฐานไว้ในประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 295) พ.ศ. 2548 เรื่อง กำหนดคุณภาพหรือมาตรฐานของภาชนะ (กรณีที่ 1)PDF-icon1.fw.pngword-icon1.fw.png
​9.5.2​การขอประเมินคุณภาพหรือมาตรฐาน และความปลอดภัยของภาชนะบรรจุที่มีการใช้สารหรือสารเคมีในภาชนะบรรจุซึ่งส่งผลต่อคุณสมบัติของอาหารที่บรรจุในภาชนะดังกล่าว (กรณีที่ 2)PDF-icon1.fw.pngword-icon1.fw.png

สำนักอาหาร

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
88/24 ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
E-mail : food@fda.moph.go.th

webmail-link

สงวนลิขสิทธิ์ © 2016