SharePoint

Skip Navigation LinksManual1

d_tab2.png
d_tab_1.pngd_tab_2.pngd_tab_4.pngd_tab_6.png
d_tab_5.png
    คู่มือสำหรับประชาชน ในการยื่นคำขออนุญาตด้านอาหาร แบ่งตามกระบวนงานและประเภทการขออนุญาต ได้ดังนี้

​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​รายการ ​ ​ ​คู่มือสำหรับประชาชน ​Check list ​คู่มือที่เกี่ยวข้อง ​
​Link ก.พ.ร. ​PDF File ​“Key word” สำหรับค้นหาคู่มือฯ ในเว็บไซต์ กพร.  ​PDF File WORD File
  0. ตรวจประเมินสถานที่ ​ ​ ​
0.1​ ขอตรวจประเมินสถานที่ (ขอใหม่ เพิ่มประเภท ย้ายสถานที่ผลิต เปลี่ยนแปลงแบบแปลน เครื่องมือเครื่องจักร)PDF-icon1.fw.png
0.2​ ​ขอตรวจประเมินสถานที่ (ต่ออายุใบอนุญาต)​PDF-icon1.fw.png
​0.3 ขอตรวจประเมินสถานที่  (ย้ายสถานที่เก็บ เพิ่มสถานที่เก็บ แก้ไขเปลี่ยนแปลงห้องเก็บ)​PDF-icon1.fw.png
  1. ขออนุญาตสถานที่ผลิตอาหาร กรณีไม่เข้าข่ายโรงงาน​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​
​1.1​ ​ การขอรับเลขสถานที่ผลิตอาหารที่ไม่เข้าข่ายโรงงาน (สบ.1) IE-icon2.fw.png
​ขอรับเลขสถานที่ผลิตอาหารที่ไม่เข้าข่ายโรงงานPDF-icon1.fw.png
​1.2​ ​ ​การขอแก้ไข (สบ.2)
​ ​1.2.1​ (กรณีต้องตรวจสถานที่ผลิต)​ ​IE-icon2.fw.png ​ขอแก้ไขสถานที่ผลิตอาหารที่ไม่เข้าข่ายโรงงาน (กรณีต้องตรวจสถานที่ผลิต)
​1.2.1.1 กรณีเพิ่มประเภท
PDF-icon1.fw.png
​1.2.1.2 กรณีการขอย้ายสถานที่ผลิตอาหารและสถานที่เก็บอาหาร
PDF-icon1.fw.png

​1.2.1.3 กรณีเพิ่ม-ลดสถานที่ผลิตอาหาร , กรณีเปลี่ยนแปลงแบบแปลนแผนผัง , กรณีเพิ่ม-ลดเครื่องจักรPDF-icon1.fw.png

​1.2.1.4 กรณีการเพิ่มสถานที่เก็บอาหารPDF-icon1.fw.png

1.2.1.5 ​กรณีการแก้ไข เปลี่ยนแปลงห้องเก็บอาหารPDF-icon1.fw.png
​ ​1.2.2 (กรณีไม่ต้องตรวจสถานที่ผลิต)​ ​ ​IE-icon2.fw.png ​ขอแก้ไขสถานที่ผลิตอาหารที่ไม่เข้าข่ายโรงงาน (กรณีไม่ต้องตรวจสถานที่ผลิต)

1.2.2.1 ​กรณีการแก้ไขชื่อสถานที่ผลิตอาหาร (ไม่ใช่การเปลี่ยนบุคคลหรือนิติบุคคลผู้รับอนุญาต)

PDF-icon1.fw.png

1.2.2.2 ​กรณีการแก้ไขที่อยู่สถานที่ผลิตอาหาร (ไม่ใช่การย้ายสถานที่ที่รับอนุญาตไว้)PDF-icon1.fw.png

1.2.2.3 ​กรณี เปลี่ยนชื่อตัว-ชื่อสกุลของผู้รับอนุญาตหรือผู้ดำเนินกิจการ

PDF-icon1.fw.png

​1.2.2.4 กรณีเปลี่ยน เพิ่มหรือลดผู้ดำเนินกิจการ (เฉพาะนิติบุคคล)PDF-icon1.fw.png

​1.2.2.5 กรณียกเลิกหรือแก้ไขกลุ่มประเภทอาหารและยกเลิกสถานที่เก็บอาหารPDF-icon1.fw.png

​1.2.2.6 กรณีการเปลี่ยนแปลงสถานะนิติบุคคลผู้รับอนุญาตหรือแปรสภาพนิติบุคคลตามกฎหมายPDF-icon1.fw.png
  2. ​ขออนุญาตสถานที่ผลิตอาหาร กรณีเข้าข่ายโรงงาน
2.1​ การขออนุญาตตั้งโรงงานผลิตอาหาร และการขอเพิ่มประเภทอาหาร (อ.1)​ ​ ​ ​ ​IE-icon2.fw.png ​ขออนุญาตตั้งโรงงานผลิตอาหาร และการขอเพิ่มประเภทอาหาร
​2.1.1 ​ ​ ​กรณี ขอใหม่PDF-icon1.fw.png
​2.1.2 ​กรณี ขอเพิ่มประเภทPDF-icon1.fw.png
​2.2 ขอต่ออายุใบอนุญาตผลิตอาหาร (อ.3)​ ​ ​ ​IE-icon2.fw.png ขอต่ออายุใบอนุญาตผลิตอาหาร​PDF-icon1.fw.png
2.3​ ​ขอใบแทนใบอนุญาตผลิตอาหาร (อ.4)IE-icon2.fw.png ​ขอรับใบแทนใบอนุญาตผลิตอาหาร PDF-icon1.fw.png
2.4​ ​ขอย้ายสถานที่ผลิตอาหารหรือสถานที่เก็บอาหาร (แบบ อ.5)IE-icon2.fw.png ​ขอย้ายสถานที่ผลิต สถานที่เก็บอาหาร กรณีเข้าข่ายโรงงานPDF-icon1.fw.png
​2.5 ​ขอเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาตผลิตอาหาร (ส.4)
2.5.1 ​ ​(กรณีไม่ต้องตรวจสถานที่ผลิต)IE-icon2.fw.png ​เปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาตผลิตอาหาร (กรณีไม่ต้องตรวจสถานที่ผลิต)PDF-icon1.fw.png

2.5.1.1 ​กรณีการแก้ไขชื่อสถานที่ผลิตอาหาร (ไม่ใช่การเปลี่ยนบุคคลหรือนิติบุคคลผู้รับอนุญาต)PDF-icon1.fw.png

2.5.1.2 ​กรณีแก้ไขที่อยู่ของสถานที่ผลิต หรือสถานที่เก็บอาหาร (ไม่ใช่การย้ายสถานที่ที่รับอนุญาตไว้)PDF-icon1.fw.png

2.5.1.3 ​กรณี เปลี่ยนชื่อตัว-ชื่อสกุลของผู้รับอนุญาตหรือผู้ดำเนินกิจการPDF-icon1.fw.png

​2.5.1.4 กรณีเปลี่ยน เพิ่มหรือลดผู้ดำเนินกิจการ (เฉพาะนิติบุคคล)PDF-icon1.fw.png

2.5.1.5 ​กรณีการเปลี่ยนแปลงสถานะนิติบุคคลผู้รับอนุญาตหรือแปรสภาพนิติบุคคลตามกฎหมายPDF-icon1.fw.png
2.5.2​ ​ ​(กรณีตรวจสถานที่ผลิต)IE-icon2.fw.png ​เปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาตผลิตอาหาร (กรณีต้องตรวจสถานที่ผลิต)

2.5.2.1 ​กรณียกเลิกหรือแก้ไขกลุ่มประเภทอาหารและยกเลิกสถานที่เก็บอาหารPDF-icon1.fw.png

2.5.2.2 ​กรณีเพิ่ม-ลดสถานที่ผลิตอาหาร , กรณีเปลี่ยนแปลงแบบแปลนแผนผัง , กรณีเพิ่ม-ลดเครื่องจักรPDF-icon1.fw.png
 ​ ​2.5.2.3 กรณีการเพิ่มสถานที่เก็บอาหารPDF-icon1.fw.png

2.5.2.4 ​กรณีการแก้ไข เปลี่ยนแปลงห้องเก็บอาหารPDF-icon1.fw.png
  3. ​ขออนุญาตผลิตเฉพาะคราว​ ​ ​ ​ ​
​3.1 ​ขออนุญาตผลิตอาหารเป็นการเฉพาะคราว (อ.11)IE-icon2.fw.png ​อนุญาตผลิตอาหารเป็นการเฉพาะคราวPDF-icon1.fw.png
​3.2 ​การขออนุญาตผลิตอาหารหรือส่งออกอาหาร เพื่อเป็นตัวอย่างสำหรับการขึ้นทะเบียนตำรับอาหาร หรือเพื่อพิจารณาในการสั่งซื้อ  ( แบบ อ.15 )IE-icon2.fw.png ​อนุญาตผลิตอาหารหรือส่งออกอาหารเพื่อเป็นตัวอย่างPDF-icon1.fw.png
  4. ​ขออนุญาตสถานที่นำเข้า ​ ​
​4.1 ขออนุญาตนำหรือสั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจักร และการขอเพิ่มประเภทอาหาร (แบบ อ.6)IE-icon2.fw.png ​ขออนุญาตนำหรือสั่งอาหาร
4.1.1 กรณี ขอใหม่PDF-icon1.fw.png
​4.1.2 ​กรณี ขอเพิ่มประเภทPDF-icon1.fw.png
​4.2 ​ขอต่ออายุใบอนุญาตนำหรือสั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจักร และการขอใบแทนใบอนุญาตฯ​ ​ ​IE-icon2.fw.png ​ขออนุญาตนำหรือสั่งอาหาร
4.2.1 ขอต่ออายุใบอนุญาตนำหรือสั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจักร (แบบ อ.8)​ ​ ​PDF-icon1.fw.png
​4.2.2 ขอใบแทนใบอนุญาตนำหรือสั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจักร (แบบ อ.9)​PDF-icon1.fw.png
​4.3 ​ขอย้ายสถานที่นำหรือสั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจักรหรือสถานที่เก็บอาหาร (อ.10) ​ ​ ​IE-icon2.fw.png ​ขอย้ายสถานที่นำหรือสั่งอาหารPDF-icon1.fw.png
​4.4 ​ขอเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาตนำหรือสั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจักร (ส.5)IE-icon2.fw.png ​ขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขรายการที่รับอนุญาตนำหรือสั่งอาหาร
4.4.1 กรณีแก้ไขชื่อสถานที่นำเข้าอาหารPDF-icon1.fw.png
​4.4.2 กรณี แก้ไขที่อยู่สถานที่นำเข้าหรือสถานที่เก็บอาหาร​PDF-icon1.fw.png
​4.4.3 กรณี แก้ไขเปลี่ยนชื่อตัว-ชื่อสกุลของผู้รับอนุญาตหรือผู้ดำเนินกิจการ​PDF-icon1.fw.png
​4.4.4 กรณี เปลี่ยน เพิ่ม หรือลดผู้ดำเนินกิจการ(เฉพาะนิติบุคคล)​PDF-icon1.fw.png
​4.4.5 กรณี ยกเลิกหรือแก้ไขกลุ่มประเภทอาหาร และยกเลิกสถานที่เก็บอาหาร​PDF-icon1.fw.png
​4.4.6 กรณี เพิ่มสถานที่เก็บอาหาร​PDF-icon1.fw.png
​4.4.7 กรณี แก้ไขเปลี่ยนแปลงห้องเก็บอาหาร​PDF-icon1.fw.png
​4.4.8 กรณี การเปลี่ยนแปลงสถานะนิติบุคคลผู้รับอนุญาตหรือแปรสภาพนิติบุคคลตามกฎหมาย​PDF-icon1.fw.png
  5. ​ขออนุญาตผลิตภัณฑ์ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​
​5.1 ​ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ​ ​ ​IE-icon2.fw.png ​สำหรับผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร รอยัลเยลลี่ และผลิตภัณฑ์รอยัลเยลลี่book.png
5.1.1​​ ​ยื่นคำขอใหม่-กรณีมีส่วนประกอบสำคัญนอกบัญชีรายชื่อ อย. (ยื่นแบบ สบ.3)​ ​PDF-icon1.fw.png
​5.1.2 ยื่นคำขอใหม่-กรณีที่มีส่วนประกอบสำคัญตามบัญชีรายชื่อ อย. (ยื่นแบบ สบ.5)​PDF-icon1.fw.png
​5.1.3 ขอแก้ไข--กรณีมีส่วนประกอบสำคัญนอกบัญชีรายชื่อ อย. (ยื่นแบบ สบ.4)​PDF-icon1.fw.png
​5.1.4 ขอแก้ไข--กรณีที่มีส่วนประกอบสำคัญตามบัญชีรายชื่อ อย. (ยื่นแบบ สบ.6)​PDF-icon1.fw.png
​5.2 อาหารเสริมสำหรับทารกและเด็กเล็ก​ ​ ​ ​IE-icon2.fw.png ​อาหารเสริมสำหรับทารกและเด็กเล็ก
5.2.1​ ​ ยื่นคำขอใหม่ (อ.17,สบ.3)​ ​ ​ PDF-icon1.fw.png
​5.2.2 ขอแก้ไข (อ.19,สบ.4)​PDF-icon1.fw.png
​5.3 อาหารสำหรับผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนัก​ ​ ​ ​IE-icon2.fw.png ​ขออนุญาตและแก้ไขรายการผลิตภัณฑ์อาหารสำหรับผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนัก
5.3.1
​ ยื่นคำขอใหม่ (อ.17,สบ.3)​ ​PDF-icon1.fw.png
​5.3.2 ขอแก้ไข (อ.19,สบ.4)​PDF-icon1.fw.png
​5.4 อาหารมีวัตถุประสงค์พิเศษ
IE-icon2.fw.png อาหารมีวัตถุประสงค์พิเศษ​
5.4.1​ ​ ​​ยื่นคำขอใหม่ (อ.17,สบ.3)PDF-icon1.fw.png
​5.4.2 ​ขอแก้ไข (อ.19,สบ.4)PDF-icon1.fw.png
​5.5 นมดัดแปลงสำหรับทารก, นมดัดแปลงสูตรต่อเนื่องสำหรับทารกและเด็กเล็ก, อาหารทารกและอาหารสูตรต่อเนื่องสำหรับทารกและเด็กเล็กIE-icon2.fw.png ​นมดัดแปลงสำหรับทารก
5.5.1 ยื่นคำขอใหม่ (อ.17,สบ.3)PDF-icon1.fw.png
​5.5.2 ​ขอแก้ไข (อ.19,สบ.4)PDF-icon1.fw.png
​5.6 วัตถุเจือปนอาหาร​ ​ ​ ​IE-icon2.fw.png ​ขออนุญาตและแก้ไขรายการผลิตภัณฑ์ ประเภทวัตถุเจือปนอาหาร
5.6.1 ยื่นคำขอใหม่ (อ.17)PDF-icon1.fw.png
​5.6.2 ​ขอแก้ไข (อ.19)PDF-icon1.fw.png
​5.6.3 หนังสือชี้แจงการขอเพิ่มฉลากอาหารที่ผลิตเพื่อส่งออก/ใบแทนใบ Checklist ใบสำคัญการขึ้นทะเบียนตำรับอาหาร​PDF-icon1.fw.png
​5.7 วัตถุที่ใช้รักษาคุณภาพของอาหา​ร​ ​ ​IE-icon2.fw.png ​วัตถุที่ใช้รักษาคุณภาพหรือมาตรฐานของอาหาร
5.7.1​ ​ ยื่นคำขอใหม่ (อ.17)​ ​ ​ PDF-icon1.fw.png
​5.7.2 ขอแก้ไข (อ.19)​PDF-icon1.fw.png
​5.8 วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาล (อาหารสำหรับผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนัก)
IE-icon2.fw.png ​อาหารสำหรับผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนัก (เฉพาะวัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาล)
​5.8.1 ยื่นคำขอใหม่ (อ.17)​ ​ ​PDF-icon1.fw.png
​5.8.2 ขอแก้ไข (อ.19)​PDF-icon1.fw.png
​5.9 อาหาร 7 ประเภท ได้แก่ นมโค,นมปรุงแต่ง,นมเปรี้ยว,ผลิตภัณฑ์ของนม,ไอศกรีม,เครื่องดื่มในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท และอาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท​ ​ ​ ​IE-icon2.fw.png ​ขออนุญาตและแก้ไขรายการผลิตภัณฑ์อาหารประเภท นมโค
5.9.1​ ​ ยื่นคำขอใหม่ (สบ.5 reprocess)​ ​ ​PDF-icon1.fw.png
​5.9.2 ขอแก้ไข (สบ.6 reprocess)​PDF-icon1.fw.png
5.10 การขออนุญาตผลิตภัณฑ์และการแก้ไขรายการอนุญาตสำหรับ กาแฟผสม กาแฟสำเร็จรูปผสม และเครื่องดื่มเกลือแร่​ ​ ​ ​ IE-icon2.fw.png กาแฟผสม​
​5.10.1 ยื่นคำขอใหม่ (สบ.5 ปกติ)​ ​ ​PDF-icon1.fw.png
​5.10.2 ขอแก้ไข (สบ.6 ปกติ)​PDF-icon1.fw.png
​5.11 อาหารประเภทอื่นๆ ที่นอกเหนือจากอาหารควบคุมเฉพาะ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร รอยัลเยลลี นมโค นมปรุงแต่ง นมเปรี้ยว ผลิตภัณฑ์ของนม ไอศกรีม เครื่องดื่มในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท และอาหารวัตถุประสงค์พิเศษ​ ​ ​ ​IE-icon2.fw.png ​อาหารประเภทอื่นที่นอกเหนือจากอาหารควบคุมเฉพาะ
5.11.1​​ ยื่นคำขอใหม่ (สบ.5 ปกติ)​ ​ ​PDF-icon1.fw.png
​5.11.2 ขอแก้ไข (สบ.6 ปกติ)​ ​ ​PDF-icon1.fw.png
  6. ​ขออนุญาตโฆษณา
​6.1 ขออนุญาตโฆษณาอาหาร​ ​ ​ ​IE-icon2.fw.png โฆษณาอาหาร​PDF-icon1.fw.png
  7. ขออนุมัติ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​
​7.1 ขอให้พิจารณาคุณภาพหรือมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ (เฉพาะวัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาล)
IE-icon2.fw.png ​พิจารณาคุณภาพหรือมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ (เฉพาะวัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาล) PDF-icon1.fw.png
​7.2 ขอให้พิจารณาอนุมัติสูตรอาหารและการใช้วัตถุเจือปนอาหาร​IE-icon2.fw.png พิจารณาอนุมัติสูตรอาหารและการใช้วัตถุเจือปนอาหาร​ PDF-icon1.fw.png
  ​8. ​ขอหนังสือรับรอง ​ ​ ​ ​ ​
​8.1 การออกหนังสือรับรองสถานที่ผลิตและผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อการส่งออก​ ​ ​ ​IE-icon2.fw.png ออกหนังสือรับรองสถานที่ผลิตและผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อการส่งออก​PDF-icon1.fw.png
  9. ขอประเมินความปลอดภัย​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​
​9.1 การขอประเมินความปลอดภัยวัตถุเจือปนอาหาร​ PDF-icon1.fw.png ​ประเมินความปลอดภัยวัตถุเจือปนอาหาร
9.1.1​​ การขอประเมินความปลอดภัยของวัตถุเจือปนอาหารที่ไม่มีข้อกำหนดคุณภาพหรือมาตรฐาน ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเรื่อง วัตถุเจือปนอาหาร (กรณีที่ 1-1) วัตถุเจือปนอาหาร​ ​ ​ PDF-icon1.fw.png word-icon1.fw.png
​9.1.2 การขอประเมินความปลอดภัยของวัตถุเจือปนอาหารที่ไม่มีข้อกำหนดคุณภาพหรือมาตรฐาน ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเรื่อง วัตถุเจือปนอาหาร (กรณีที่ 1-2) เอนไซม์ เอนไซม์เตรียมสำเร็จ หรือเอนไซม์ตรึงรูป​PDF-icon1.fw.png word-icon1.fw.png
​9.1.3 การขอประเมินวัตถุเจือปนอาหารที่ยังมิได้กำหนดเงื่อนไขการใช้หรือเพิ่มเติมเงื่อนไขการใช้ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วย เรื่อง วัตถุเจือปนอาหาร​PDF-icon1.fw.png word-icon1.fw.png
​9.2 การขอประเมินการกล่าวอ้างทางสุขภาพ (Health Claim)​ ​PDF-icon1.fw.png ​ประเมินการกล่าวอ้างทางสุขภาพPDF-icon1.fw.png word-icon1.fw.png
​9.3 การขอประเมินความปลอดภัยอาหารPDF-icon1.fw.png ​ประเมินความปลอดภัยอาหาร
9.3.1​​ การขอทวนสอบการเป็นอาหารใหม่ (Novel food)​ ​ ​PDF-icon1.fw.png word-icon1.fw.png
​9.3.2 การยื่นผลการประเมินความปลอดภัยการเป็นอาหารใหม่ (Novel food)​ PDF-icon1.fw.png word-icon1.fw.png
​9.3.3 การขอประเมินความปลอดภัยอาหารที่ไม่เข้าข่ายอาหารใหม่
​​1) การขอประเมินความปลอดภัยอาหารที่ไม่เข้าข่ายอาหารใหม่ (Novel food)ที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยายังไม่เคยอนุญาต
PDF-icon1.fw.png word-icon1.fw.png
​2) การขอประเมินการใช้จุลินทรีย์โพรไบโอติกในอาหาร ที่นอกเหนือจากบัญชีแนบท้ายประกาศกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2554 เรื่อง การใช้จุลินทรีย์โพรไบโอติกในอาหาร และประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 346) พ.ศ. 2555 เรื่อง การใช้จุลินทรีย์โพรไบโอติกในอาหาร (ฉบับที่ 2)PDF-icon1.fw.png word-icon1.fw.png
​9.4 การขอประเมินคุณภาพหรือมาตรฐาน และความปลอดภัยของวัสดุที่ใช้ทำขวดนม และภาชนะบรรจุนมสำหรับทารกและเด็กเล็ก ที่มิใช่ชนิดวัสดุที่กำหนดไว้ในประกาศกระทรวงสาธารณสุข ​ ​ ​PDF-icon1.fw.png ​ประเมินความปลอดภัยขวดนมPDF-icon1.fw.png word-icon1.fw.png
​9.5 การขอประเมินคุณภาพหรือมาตรฐาน และความปลอดภัยของภาชนะบรรจุอาหาร หรือภาชนะบรรจุที่ทำจากพลาสติกที่ยังมิได้กำหนดคุณภาพหรือมาตรฐานไว้ในประกาศกระทรวงสาธารณสุข​PDF-icon1.fw.png ​ประเมินความปลอดภัยภาชนะบรรจุ
9.5.1​​ การขอประเมินคุณภาพหรือมาตรฐาน และความปลอดภัยของภาชนะบรรจุที่ทำจากพลาสติกที่ยังมิได้กำหนดคุณภาพหรือมาตรฐานไว้ในประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 295) พ.ศ. 2548 เรื่อง กำหนดคุณภาพหรือมาตรฐานของภาชนะ (กรณีที่ 1) ​ ​PDF-icon1.fw.png word-icon1.fw.png
​9.5.2 การขอประเมินคุณภาพหรือมาตรฐาน และความปลอดภัยของภาชนะบรรจุที่มีการใช้สารหรือสารเคมีในภาชนะบรรจุซึ่งส่งผลต่อคุณสมบัติของอาหารที่บรรจุในภาชนะดังกล่าว (กรณีที่ 2)​PDF-icon1.fw.png word-icon1.fw.png

สำนักอาหาร

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
88/24 ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
E-mail : food@fda.moph.go.th

webmail-link

สงวนลิขสิทธิ์ © 2016