SharePoint

Skip Navigation Linksstructure_admin

a-001.fw.pnga-002.fw.png0.png1.png2.png3.png4.png5.png6.png7-1.pnga-003.fw.png

​ ​ ​ ​icon_admin.png

​       ชื่อ - นามสกุลตำแหน่ง​
84.pngนางวาสนา วงษ์นิลเจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
84.png​นางขนิษฐา  ชาญธวัชชัยเจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
84.pngนางพรพิชชา สังข์รุ่งเจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน​
84.png​นางฐานภา แจ่มจำรัสเจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน​
84.pngนางสาวสุกานดา แซ่ลิ่มเจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน​
84.png​นางจินตนา  ปัตภีนักจัดการงานทั่วไป​
84.pngนางสาววลัญช์ชยา ถาวรวิสุทธิ์สกุล​เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ
84.pngนางสาวพินิตนาฏ จำนงนรินทร์รักษ์เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ
84.pngนางสาวชนัญธิดา  แซ่เตียเจ้าพนักงานธุรการ
84.pngนางสาววรรณภรณ์ ยิ่งวัฒนไกรเจ้าพนักงานธุรการ​
84.pngนายสมชาย เหมเชื้อพนักงานบริการเอกสารทั่วไป
84.pngนายเกรียงไกร พานิชายพนักงานขับรถยนต์​
84.pngนายวัลลภ เหล่ากสิการณ์พนักงานขับรถยนต์​

สำนักอาหาร

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
88/24 ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
E-mail : food@fda.moph.go.th

webmail-link

สงวนลิขสิทธิ์ © 2016