SharePoint

Skip Navigation Linksstructure_director

a-001.fw.pnga-002.fw.png0.png1.png2.png3.png4.png5.png6.png7-1.pnga-003.fw.png

​  ​ ​
0.fw.png
สุภัทรา.jpg

​ ประวัติผู้อำนวยการสำนักอาหาร
ชื่อ-นามสกุล :นางสาวสุภัทรา  บุญเสริม
สายงาน/ตำแหน่ง :​ประเภทอำนวยการ
ระดับ :ระดับสูง
สำนัก/กอง/ภาควิชา/คณะ :สำนักอาหาร
​กรม :​สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
กระทรวง :​กระทรวงสาธารณสุข

​ปริญญาตรี ​
​ชื่อปริญญา :ปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิต
​สถาบันการศึกษา :​มหาวิทยาลัยศิลปากร
​ประเทศ :​ไทย
สำเร็จการศึกษาปี พ.ศ. :เดือนกุมภาพันธ์ 2536
เดือนมีนาคม 2536  ได้รับอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ แผนปัจจุบันในสาขาเภสัชกรรมชั้นหนึ่ง

​ปริญญาโท ​
​ชื่อปริญญา :​เภสัชศาสตร์มหาบัณฑิต
สถาบันการศึกษา :จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประเทศ :​ไทย
​สำเร็จการศึกษาปี พ.ศ. :​2541


สำนักอาหาร

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
88/24 ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
E-mail : food@fda.moph.go.th

webmail-link

สงวนลิขสิทธิ์ © 2016