SharePoint

Skip Navigation Linksstructure_post

a-001.fw.pnga-002.fw.png0.png9.fw.png1.png2.png3.png4.png5.png6.png7-1.pnga-003.fw.png

​ ​ ​ ​icon_post.png

  ชื่อ - สกุล​ตำแหน่ง
84.pngนายชาติชาย ตั้งทรงสุวรรณ์ นักวิชาการอาหารและยาชำนาญการพิเศษ​
84.pngนางสาวรัชตา พงศ์รุจิกร นักวิชาการอาหารและยาชำนาญการพิเศษ​
84.pngนางเนาวรัตน์  แตงไทย นักวิชาการอาหารและยาชำนาญการพิเศษ​
84.pngนางสาวศศิวีณ์  นรากรนักวิชาการอาหารและยาชำนาญการพิเศษ
84.pngางสาวนพรัตน์ มีอารีย์ นักวิชาการอาหารและยาชำนาญการพิเศษ​
84.pngนางสาววิลาสินี พรพงศ์ นักวิชาการอาหารและยาชำนาญการ​
84.pngนางสาวจิฎากาญจน์ พงศ์อนันต์เดช
นักวิชาการอาหารและยาชำนาญการ​
84.pngนางสาวฉันทวรรณ วิทยาวิโรจน์ นักวิชาการอาหารและยาชำนาญการ​
84.pngนางสาวสุรปานี  บุรานนท์นักวิชาการอาหารและยาชำนาญการ​
84.pngงสาวปฐมพร เช้าเจริญนักวิชาการอาหารและยาชำนาญการ​
84.pngนางสาวนันทนา สุวรรณเพชรนักวิชาการอาหารและยาชำนาญการ​
84.pngางทัศน์อร  ฉัตรไชยศิริ นักวิชาการอาหารและยาชำนาญการ​
84.pngนางสาวณัฏฐ์จิรัชยา อุตราภรณ์นักวิชาการอาหารและยาชำนาญการ​
84.pngนางชนินันท์ พรหมเพ็ชรนักวิชาการอาหารและยาชำนาญการ​
84.pngนางสาวพรพิมล เลิศพานิชนักวิชาการอาหารและยาปฏิบัติการ​
84.pngนางสาวฉัตรสุรีย์ ไวยรัตนานักวิชาการอาหารและยาปฏิบัติการ​
84.pngนางสาวอทิตา ชนะสิทธิ์นักวิชาการอาหารและยาปฏิบัติการ​
84.pngนางสาววรดา  อ่ำบุญ นักวิชาการอาหารและยาปฏิบัติการ​
84.pngนางสาวจิราภรณ์  ยอดเถื่อนนักวิชาการอาหารและยาปฏิบัติการ​
84.pngนางสาวปัทมา  แสนเสนยานักวิชาการอาหารและยาปฏิบัติการ​
84.pngนางสาวนิตา  ภูพิชญ์พงษ์นักวิชาการอาหารและยาปฏิบัติการ
84.pngางสาวพรปรียา สุพรรณกูลนักวิชาการอาหารและยาปฏิบัติการ
84.pngนางสาวภัสสร มีแก้วนักวิชาการอาหารและยาปฏิบัติการ
84.pngนางวัลยา อภัยสุวรรณ​เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ


สำนักอาหาร

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
88/24 ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
E-mail : food@fda.moph.go.th

webmail-link

สงวนลิขสิทธิ์ © 2016