SharePoint

Skip Navigation Linksstructure_post

a-001.fw.pnga-002.fw.png0.png1.png2.png3.png4.png5.png6.png7-1.pnga-003.fw.png

​ ​ ​ ​icon_post.png

  ชื่อ - สกุล​ตำแหน่ง
84.pngนายชาติชาย ตั้งทรงสุวรรณ์ นักวิชาการอาหารและยาชำนาญการพิเศษ​
84.pngนางสาวรัชตา พงศ์รุจิกร นักวิชาการอาหารและยาชำนาญการพิเศษ​
84.pngนางเนาวรัตน์  แตงไทย นักวิชาการอาหารและยาชำนาญการพิเศษ​
84.pngนางสาวกนกเนตร รัตนจันทนักวิชาการอาหารและยาชำนาญการพิเศษ​
84.pngนางสาวศศิวีณ์  นรากร นักวิชาการอาหารและยาชำนาญการพิเศษ​
84.pngนางสาวนพรัตน์ มีอารีย์นักวิชาการอาหารและยาชำนาญการ
84.pngนางสาววิลาสินี พรพงศ์ นักวิชาการอาหารและยาชำนาญการ​
84.pngนางสาวสุปราณี นาคเสนา นักวิชาการอาหารและยาชำนาญการ​
84.pngนางสาวจิฎากาญจน์ พงศ์อนันต์เดช
นักวิชาการอาหารและยาชำนาญการ​
84.pngนางสาวนันทนา สุวรรณเพชร นักวิชาการอาหารและยาชำนาญการ​
84.pngนางสาวสุรปานี  บุรานนท์ นักวิชาการอาหารและยาชำนาญการ​
84.pngนางทัศน์อร  ฉัตรไชยศิริ  ​นักวิชาการอาหารและยาชำนาญการ
84.png​นางสาวปฐมพร เช้าเจริญ นักวิชาการอาหารและยาชำนาญการ​
84.pngนางสาวณัฏฐ์จิรัชยา อุตราภรณ์ นักวิชาการอาหารและยาชำนาญการ​
84.pngนางสาวฉันทวรรณ วิทยาวิโรจน์นักวิชาการอาหารและยาชำนาญการ​
84.pngนางสาวพรพิมล เลิศพานิชนักวิชาการอาหารและยาปฏิบัติการ​
84.pngนางชนินันท์ พรหมเพ็ชรนักวิชาการอาหารและยาปฏิบัติการ​
84.pngนางสาวอทิตา ชนะสิทธิ์นักวิชาการอาหารและยาปฏิบัติการ​
84.pngนางสาววรดา  อ่ำบุญ นักวิชาการอาหารและยาปฏิบัติการ​
84.png​นายเก่ง  เจียมกิจวัฒนา นักวิชาการอาหารและยาปฏิบัติการ​
84.png​นางสาวฉัตรสุรีย์ ไวยรัตนา นักวิชาการอาหารและยาปฏิบัติการ​
84.pngนางสาวจิราภรณ์  ยอดเถื่อนนักวิชาการอาหารและยาปฏิบัติการ​
84.pngนางสาวปัทมา  แสนเสนยา
นักวิชาการอาหารและยาปฏิบัติการ​
84.png นางสาวนิตา  ภูพิชญ์พงศ์นักวิชาการอาหารและยาปฏิบัติการ​
84.pngนางสาวพรปรียา สุพรรณกูลนักวิชาการอาหารและยาปฏิบัติการ​
84.pngนางวัลยา อภัยสุวรรณ​เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ


สำนักอาหาร

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
88/24 ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
E-mail : food@fda.moph.go.th

webmail-link

สงวนลิขสิทธิ์ © 2016