SharePoint

Skip Navigation Linksstructure_standard

a-001.fw.pnga-002.fw.png0.png1.png2.png3.png4.png5.png6.png7-1.pnga-003.fw.png

​ ​ ​ ​04.png

    ชื่อ - นามสกุลตำแหน่ง
81.pngนางสาวจิรารัตน์  เทศะศิลป์ นักวิชาการอาหารและยาชำนาญการพิเศษ​
81.png​นางสาวมยุรี ดิษย์เมธาโรจน์​นักวิชาการอาหารและยาชำนาญการ
81.png​นางสาวอรเกตน์เก้า พัฒนากุลนักวิชาการอาหารและยาชำนาญการ​
81.pngนางสาวศลินา แสงทอง ​นักวิชาการอาหารและยาชำนาญการ
81.pngนางสาวจารุณี อินทรสุข นักวิชาการอาหารและยาชำนาญการ​
81.pngนางสาววรรณภา  ศรีธัญรัตน์นักวิชาการอาหารและยาชำนาญการ​
81.pngนางจิรารัตน์  เพิ่มภูศรีเภสัชกรชำนาญการ​
81.pngนายวรพจน์ ฤทธิ์ดี​นักวิชาการอาหารและยาปฏิบัติการ
81.pngนางสาวจารุณี  วงศ์เล็ก
นักวิชาการอาหารและยาปฎิบัติการ​
81.pngนางสาวปนัดดา  ตุ้งสวัสดิ์ ​นักวิชาการอาหารและยาปฏิบัติการ
81.pngนางสาวดิษญา กิตติธนวิมล
​นักวิชาการอาหารและยาปฏิบัติการ
81.pngนางสาวปวีณ์ดา ศรีพนารัตนกุลนักวิชาการอาหารและยาปฏิบัติการ​
81.pngนางสาวกังสดาล สิงห์สูงนักวิชาการอาหารและยาปฏิบัติการ​
81.pngนางสาวศิริรัตน์  ปรีชานักวิชาการอาหารและยาปฏิบัติการ​
81.pngนางสาวศิริลักษณ์ เกศสิริกุลนักวิชาการอาหารและยาปฏิบัติการ​
81.pngนางสาวระวีวรรณ สินสถิตย์​เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ

สำนักอาหาร

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
88/24 ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
E-mail : food@fda.moph.go.th

webmail-link

สงวนลิขสิทธิ์ © 2016