SharePoint

Skip Navigation Linksstructure_standard

a-001.fw.pnga-002.fw.png0.png9.fw.png9.fw.png1.png2.png3.png4.png5.png6.png7-1.pnga-003.fw.png

​ ​ ​ ​04.png

    ชื่อ - นามสกุลตำแหน่ง
81.pngนางสาวจิรารัตน์  เทศะศิลป์ นักวิชาการอาหารและยาชำนาญการพิเศษ​
81.png​นางสาวมยุรี ดิษย์เมธาโรจน์​นักวิชาการอาหารและยาชำนาญการ
81.png​นางสาวอรเกตน์เก้า พัฒนากุลนักวิชาการอาหารและยาชำนาญการ​
81.pngนางสาวศลินา แสงทอง ​นักวิชาการอาหารและยาชำนาญการ
81.pngนางสาวจารุณี  อินทรสุขนักวิชาการอาหารและยาชำนาญการ​
81.pngนางสาววรรณภา  ศรีธัญรัตน์
นักวิชาการอาหารและยาชำนาญการ​
81.pngนายวรพจน์ ฤทธิ์ดีนักวิชาการอาหารและยาปฏิบัติการ
81.pngนางสาวจารุณี  วงศ์เล็กนักวิชาการอาหารและยาชำนาญการ​
81.pngนางสาวปนัดดา  ตุ้งสวัสดิ์ ​นักวิชาการอาหารและยาชำนาญการ​
81.pngนางสาวดิษญา กิตติธนวิมล
​นักวิชาการอาหารและยาชำนาญการ​
81.pngนางสาวปวีณ์ดา ศรีพนารัตนกุลนักวิชาการอาหารและยาชำนาญการ​
81.pngนางสาวกังสดาล อินทองนักวิชาการอาหารและยาปฏิบัติการ​
81.pngนางสาวศิริรัตน์  ปรีชานักวิชาการอาหารและยาปฏิบัติการ​
81.pngนางสาวศิริลักษณ์ เกศสิริกุลนักวิชาการอาหารและยาปฏิบัติการ​
81.pngนางสาวเพ็ญวิภา บังลังโพธิ์​นักวิชาการอาหารและยาปฏิบัติการ​
81.pngนางสาวระวีวรรณ สินสถิตย์​เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ
81.pngนางจิรารัตน์ เพิ่มภูศรีเภสัชกรชำนาญการ
81.png นางสาวรัชนู กรีธาธร​เภสัชกรปฏิบัติการ

สำนักอาหาร

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
88/24 ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
E-mail : food@fda.moph.go.th

webmail-link

สงวนลิขสิทธิ์ © 2016