SharePoint

Skip Navigation LinksPublicmanual

คู่มือประชาชนในการยื่นขออนุญาตด้านอาหารรายการ
คู่มือสำหรับประชาชน
Check list
 ​
 PDF
File
 Word
File


คู่มือที่เกี่ยวข้อง
Link ก.พ.ร. PDF 
File
“Key word” สำหรับค้นหาคู่มือฯ ในเว็บไซต์ กพร. กรณีลิงค์ กพร. เข้าไม่ได้
​0. ตรวจประเมินสถานที่
0.1 ขอตรวจประเมินสถานที่ (ขอใหม่ เพิ่มประเภท ย้ายสถานที่ผลิต เปลี่ยนแปลงแบบแปลน เครื่องมือเครื่องจักร) 
 
 
pdf.png  
0.2 ขอตรวจประเมินสถานที่ (ต่ออายุใบอนุญาต)
    pdf.png 
​0.3ขอตรวจประเมินสถานที่  (ย้ายสถานที่เก็บ เพิ่มสถานที่เก็บ แก้ไขเปลี่ยนแปลงห้องเก็บ)pdf.png
 1. ขออนุญาตสถานที่ผลิตอาหาร กรณีไม่เข้าข่ายโรงงาน
1.1การขอรับเลขสถานที่ผลิตอาหารที่ไม่เข้าข่ายโรงงาน (สบ.1) internet-explorer.png 
 ขอรับเลขสถานที่ผลิตอาหารที่ไม่เข้าข่ายโรงงาน pdf.png 
1.2การขอแก้ไข (สบ.2)     
 1.2.1(กรณีต้องตรวจสถานที่ผลิต) internet-explorer.png 
 ขอแก้ไขสถานที่ผลิตอาหารที่ไม่เข้าข่ายโรงงาน (กรณีต้องตรวจสถานที่ผลิต)  
  1.2.1.1กรณีเพิ่มประเภท    pdf.png 
  1.2.1.2กรณีการขอย้ายสถานที่ผลิตอาหารและสถานที่เก็บอาหาร    
  1.2.1.3กรณีเพิ่ม-ลดสถานที่ผลิตอาหาร , กรณีเปลี่ยนแปลงแบบแปลนแผนผัง , กรณีเพิ่ม-ลดเครื่องจักร    
  1.2.1.4กรณีการเพิ่มสถานที่เก็บอาหาร    
  1.2.1.5กรณีการแก้ไข เปลี่ยนแปลงห้องเก็บอาหาร    pdf.png 
 1.2.2(กรณีไม่ต้องตรวจสถานที่ผลิต) internet-explorer.png 
 ขอแก้ไขสถานที่ผลิตอาหารที่ไม่เข้าข่ายโรงงาน (กรณีไม่ต้องตรวจสถานที่ผลิต)  
  1.2.2.1กรณีการแก้ไขชื่อสถานที่ผลิตอาหาร (ไม่ใช่การเปลี่ยนบุคคลหรือนิติบุคคลผู้รับอนุญาต)    pdf.png 
  1.2.2.2กรณีการแก้ไขที่อยู่สถานที่ผลิตอาหาร (ไม่ใช่การย้ายสถานที่ที่รับอนุญาตไว้)    pdf.png 
  1.2.2.3กรณี เปลี่ยนชื่อตัว-ชื่อสกุลของผู้รับอนุญาตหรือผู้ดำเนินกิจการ    pdf.png 
  1.2.2.4กรณีเปลี่ยน เพิ่มหรือลดผู้ดำเนินกิจการ (เฉพาะนิติบุคคล)    pdf.png 
  1.2.2.5กรณียกเลิกหรือแก้ไขกลุ่มประเภทอาหารและยกเลิกสถานที่เก็บอาหาร    pdf.png 
  1.2.2.6กรณีการเปลี่ยนแปลงสถานะนิติบุคคลผู้รับอนุญาตหรือแปรสภาพนิติบุคคลตามกฎหมาย    pdf.png 
         
 2. ขออนุญาตสถานที่ผลิตอาหาร กรณีเข้าข่ายโรงงาน
2.1การขออนุญาตตั้งโรงงานผลิตอาหาร และการขอเพิ่มประเภทอาหาร (อ.1) internet-explorer.png 
 ขออนุญาตตั้งโรงงานผลิตอาหาร และการขอเพิ่มประเภทอาหาร  
 2.1.1กรณี ขอใหม่    pdf.png 
 2.1.2กรณี ขอเพิ่มประเภท    pdf.png 
2.2ขอต่ออายุใบอนุญาตผลิตอาหาร (อ.3) internet-explorer.png 
 ขอต่ออายุใบอนุญาตผลิตอาหาร pdf.png 
2.3ขอใบแทนใบอนุญาตผลิตอาหาร (อ.4) internet-explorer.png 
 ขอรับใบแทนใบอนุญาตผลิตอาหาร pdf.png 
2.4ขอย้ายสถานที่ผลิตอาหารหรือสถานที่เก็บอาหาร (แบบ อ.5) internet-explorer.png 
 ขอย้ายสถานที่ผลิต สถานที่เก็บอาหาร กรณีเข้าข่ายโรงงาน pdf.png 
2.5ขอเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาตผลิตอาหาร (ส.4)     
  2.5.1 (กรณีไม่ต้องตรวจสถานที่ผลิต) internet-explorer.png 
 เปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาตผลิตอาหาร (กรณีไม่ต้องตรวจสถานที่ผลิต)  
  2.5.1.1กรณีการแก้ไขชื่อสถานที่ผลิตอาหาร (ไม่ใช่การเปลี่ยนบุคคลหรือนิติบุคคลผู้รับอนุญาต)    pdf.png 
  2.5.1.2กรณีแก้ไขที่อยู่ของสถานที่ผลิต หรือสถานที่เก็บอาหาร (ไม่ใช่การย้ายสถานที่ที่รับอนุญาตไว้)    pdf.png 
  2.5.1.3กรณี เปลี่ยนชื่อตัว-ชื่อสกุลของผู้รับอนุญาตหรือผู้ดำเนินกิจการ    pdf.png 
  2.5.1.4กรณีเปลี่ยน เพิ่มหรือลดผู้ดำเนินกิจการ (เฉพาะนิติบุคคล)    pdf.png 
  2.5.1.5กรณีการเปลี่ยนแปลงสถานะนิติบุคคลผู้รับอนุญาตหรือแปรสภาพนิติบุคคลตามกฎหมาย    pdf.png 
  2.5.2 (กรณีตรวจสถานที่ผลิต) internet-explorer.png 
 เปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาตผลิตอาหาร (กรณีต้องตรวจสถานที่ผลิต)  
  2.5.2.1กรณียกเลิกหรือแก้ไขกลุ่มประเภทอาหารและยกเลิกสถานที่เก็บอาหาร    pdf.png 
  2.5.2.2กรณีเพิ่ม-ลดสถานที่ผลิตอาหาร , 
กรณีเปลี่ยนแปลงแบบแปลนแผนผัง , 
กรณีเพิ่ม-ลดเครื่องจักร
    pdf.png 
  2.5.2.3กรณีการเพิ่มสถานที่เก็บอาหาร    pdf.png 
  2.5.2.4กรณีการแก้ไข เปลี่ยนแปลงห้องเก็บอาหาร    pdf.png 
         
 3. ขออนุญาตผลิตเฉพาะคราว
3.1ขออนุญาตผลิตอาหารเป็นการเฉพาะคราว (อ.11) internet-explorer.png 
 อนุญาตผลิตอาหารเป็นการเฉพาะคราว pdf.png 
3.2การขออนุญาตผลิตอาหารหรือส่งออกอาหาร เพื่อเป็นตัวอย่างสำหรับการขึ้นทะเบียนตำรับอาหาร หรือเพื่อพิจารณาในการสั่งซื้อ  ( แบบ อ.15 ) internet-explorer.png 
 อนุญาตผลิตอาหารหรือส่งออกอาหารเพื่อเป็นตัวอย่าง pdf.png 
         
 4. ขออนุญาตสถานที่นำเข้า
4.1ขออนุญาตนำหรือสั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจักร และการขอเพิ่มประเภทอาหาร (แบบ อ.6) internet-explorer.png 
 ขออนุญาตนำหรือสั่งอาหาร  
 4.1.1กรณี ขอใหม่    pdf.png 
 4.1.2กรณี ขอเพิ่มประเภท    pdf.png 
4.2ขอต่ออายุใบอนุญาตนำหรือสั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจักร และการขอใบแทนใบอนุญาตฯ internet-explorer.png 
 ขออนุญาตนำหรือสั่งอาหาร  
 4.2.1ขอต่ออายุใบอนุญาตนำหรือสั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจักร (แบบ อ.8)    pdf.png 
 4.2.2ขอใบแทนใบอนุญาตนำหรือสั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจักร (แบบ อ.9)    pdf.png 
4.3ขอย้ายสถานที่นำหรือสั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจักรหรือสถานที่เก็บอาหาร (อ.10) internet-explorer.png 
 ขอย้ายสถานที่นำหรือสั่งอาหาร pdf.png 
4.4ขอเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาตนำหรือสั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจักร (ส.5) internet-explorer.png 
 ขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขรายการที่รับอนุญาตนำหรือสั่งอาหาร  
 4.4.1กรณีแก้ไขชื่อสถานที่นำเข้าอาหาร    pdf.png 
 4.4.2กรณี แก้ไขที่อยู่สถานที่นำเข้าหรือสถานที่เก็บอาหาร    pdf.png 
 4.4.3กรณี แก้ไขเปลี่ยนชื่อตัว-ชื่อสกุลของผู้รับอนุญาตหรือผู้ดำเนินกิจการ    pdf.png 
 4.4.4กรณี เปลี่ยน เพิ่ม หรือลดผู้ดำเนินกิจการ(เฉพาะนิติบุคคล)    pdf.png 
 4.4.5กรณี ยกเลิกหรือแก้ไขกลุ่มประเภทอาหาร และยกเลิกสถานที่เก็บอาหาร    pdf.png 
 4.4.6กรณี เพิ่มสถานที่เก็บอาหาร    pdf.png 
 4.4.7กรณี แก้ไขเปลี่ยนแปลงห้องเก็บอาหาร    pdf.png 
 4.4.8กรณี การเปลี่ยนแปลงสถานะนิติบุคคลผู้รับอนุญาตหรือแปรสภาพนิติบุคคลตามกฎหมาย    pdf.png 
         
 5. ขออนุญาตผลิตภัณฑ์
5.1ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร internet-explorer.png 
 สำหรับผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร รอยัลเยลลี่ และผลิตภัณฑ์รอยัลเยลลี่   คู่มือ
 5.1.1ยื่นคำขอใหม่-กรณีมีส่วนประกอบสำคัญนอกบัญชีรายชื่อ อย. (ยื่นแบบ สบ.3)    pdf.png 
 5.1.2ยื่นคำขอใหม่-กรณีที่มีส่วนประกอบสำคัญตามบัญชีรายชื่อ อย. (ยื่นแบบ สบ.5)    pdf.png 
 5.1.3ขอแก้ไข--กรณีมีส่วนประกอบสำคัญนอกบัญชีรายชื่อ อย. (ยื่นแบบ สบ.4)    pdf.png 
 5.1.4ขอแก้ไข--กรณีที่มีส่วนประกอบสำคัญตามบัญชีรายชื่อ อย. (ยื่นแบบ สบ.6)    pdf.png 
5.2อาหารเสริมสำหรับทารกและเด็กเล็ก internet-explorer.png 
 อาหารเสริมสำหรับทารกและเด็กเล็ก  
 5.2.1ยื่นคำขอใหม่ (อ.17,สบ.3)    pdf.png 
 5.2.2ขอแก้ไข (อ.19,สบ.4)    pdf.png 
5.3อาหารสำหรับผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนัก internet-explorer.png 
 ขออนุญาตและแก้ไขรายการผลิตภัณฑ์อาหารสำหรับผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนัก  
 5.3.1ยื่นคำขอใหม่ (อ.17,สบ.3)    pdf.png 
 5.3.2ขอแก้ไข (อ.19,สบ.4)    pdf.png 
5.4อาหารมีวัตถุประสงค์พิเศษ internet-explorer.png 
 อาหารมีวัตถุประสงค์พิเศษ  
 5.4.1ยื่นคำขอใหม่ (อ.17,สบ.3)    pdf.png 
 5.4.2ขอแก้ไข (อ.19,สบ.4)    pdf.png 
5.5นมดัดแปลงสำหรับทารก, นมดัดแปลงสูตรต่อเนื่องสำหรับทารกและเด็กเล็ก, อาหารทารกและอาหารสูตรต่อเนื่องสำหรับทารกและเด็กเล็ก internet-explorer.png 
 นมดัดแปลงสำหรับทารก  
 5.5.1ยื่นคำขอใหม่ (อ.17,สบ.3)    pdf.png 
 5.5.2ขอแก้ไข (อ.19,สบ.4)    pdf.png 
5.6วัตถุเจือปนอาหาร internet-explorer.png 
 ขออนุญาตและแก้ไขรายการผลิตภัณฑ์ ประเภทวัตถุเจือปนอาหาร  
 5.6.1ยื่นคำขอใหม่ (อ.17)    pdf.png 
 5.6.2ขอแก้ไข (อ.19)    pdf.png 
 5.6.3หนังสือชี้แจงการขอเพิ่มฉลากอาหารที่ผลิตเพื่อส่งออก/ใบแทนใบ Checklist ใบสำคัญการขึ้นทะเบียนตำรับอาหาร    pdf.png 
5.7วัตถุที่ใช้รักษาคุณภาพของอาหาร internet-explorer.png 
 วัตถุที่ใช้รักษาคุณภาพหรือมาตรฐานของอาหาร  
 5.7.1ยื่นคำขอใหม่ (อ.17)    pdf.png 
 5.7.2ขอแก้ไข (อ.19)    pdf.png 
5.8วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาล (อาหารสำหรับผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนัก) internet-explorer.png 
 อาหารสำหรับผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนัก (เฉพาะวัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาล)  
 5.8.1ยื่นคำขอใหม่ (อ.17)    pdf.png 
 5.8.2ขอแก้ไข (อ.19)    pdf.png 
5.9อาหาร 7 ประเภท ได้แก่ นมโค,นมปรุงแต่ง,นมเปรี้ยว,ผลิตภัณฑ์ของนม,ไอศกรีม,เครื่องดื่มในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท และอาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท internet-explorer.png 
 ขออนุญาตและแก้ไขรายการผลิตภัณฑ์อาหารประเภท นมโค  
 5.9.1ยื่นคำขอใหม่ (สบ.5 reprocess)    pdf.png 
 5.9.2ขอแก้ไข (สบ.6 reprocess)    pdf.png 
5.10การขออนุญาตผลิตภัณฑ์และการแก้ไขรายการอนุญาตสำหรับ กาแฟผสม กาแฟสำเร็จรูปผสม และเครื่องดื่มเกลือแร่ internet-explorer.png 
 กาแฟผสม  
 5.10.1ยื่นคำขอใหม่ (สบ.5 ปกติ)    pdf.png 
 5.10.2ขอแก้ไข (สบ.6 ปกติ)    pdf.png 
5.11อาหารประเภทอื่นๆ ที่นอกเหนือจากอาหารควบคุมเฉพาะ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร รอยัลเยลลี นมโค นมปรุงแต่ง นมเปรี้ยว ผลิตภัณฑ์ของนม ไอศกรีม เครื่องดื่มในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท และอาหารวัตถุประสงค์พิเศษ internet-explorer.png 
 อาหารประเภทอื่นที่นอกเหนือจากอาหารควบคุมเฉพาะ  
 5.11.1ยื่นคำขอใหม่ (สบ.5 ปกติ)    pdf.png 
 5.11.2ขอแก้ไข (สบ.6 ปกติ)    pdf.png 
        
 6. ขออนุญาตโฆษณา
6.1ขออนุญาตโฆษณาอาหาร internet-explorer.png 
 โฆษณาอาหาร pdf.png 
        
 7. ขออนุมัติ
7.1ขอให้พิจารณาคุณภาพหรือมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ (เฉพาะวัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาล) internet-explorer.png 
 พิจารณาคุณภาพหรือมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ (เฉพาะวัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาล) pdf.png 
7.2ขอให้พิจารณาอนุมัติสูตรอาหารและการใช้วัตถุเจือปนอาหาร internet-explorer.png 
 พิจารณาอนุมัติสูตรอาหารและการใช้วัตถุเจือปนอาหาร pdf.png 
        
 8. ขอหนังสือรับรอง
8.1การออกหนังสือรับรองสถานที่ผลิตและผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อการส่งออก internet-explorer.png 
 ออกหนังสือรับรองสถานที่ผลิตและผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อการส่งออก pdf.png 
        
 9. ขอประเมินความปลอดภัย
9.1การขอประเมินความปลอดภัยวัตถุเจือปนอาหาร  update.gif
 
pdf.png ประเมินความปลอดภัยวัตถุเจือปนอาหาร  
9.1.1​​การขอประเมินความปลอดภัยของวัตถุเจือปนอาหารที่ไม่มีข้อกำหนดคุณภาพหรือมาตรฐาน ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเรื่อง วัตถุเจือปนอาหาร  (กรณีที่ 1-1) วัตถุเจือปนอาหาร pdf.png
 9.1.2การขอประเมินความปลอดภัยของวัตถุเจือปนอาหารที่ไม่มีข้อกำหนดคุณภาพหรือมาตรฐาน ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเรื่อง วัตถุเจือปนอาหาร (กรณีที่ 1-2) เอนไซม์ เอนไซม์เตรียมสำเร็จ หรือเอนไซม์ตรึงรูป
    pdf.png  
​9.1.3​การขอประเมินวัตถุเจือปนอาหารที่ยังมิได้กำหนดเงื่อนไขการใช้หรือเพิ่มเติมเงื่อนไขการใช้ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วย เรื่อง วัตถุเจือปนอาหาร (กรณีที่ 2)pdf.png
9.2การขอประเมินการกล่าวอ้างทางสุขภาพ (Health Claim)  
pdf.png
ประเมินการกล่าวอ้างทางสุขภาพ pdf.png 
 
9.3การขอประเมินความปลอดภัยอาหาร  update.gif 
pdf.png
ประเมินความปลอดภัยอาหาร
 
​9.3.1​ ​การขอทวนสอบการเป็นอาหารใหม่ (Novel food) pdf.png
9.3.2​​ การยื่นผลการประเมินความปลอดภัยการเป็นอาหารใหม่ (Novel food) pdf.png
9.3.3​​ ​การขอประเมินความปลอดภัยอาหารที่ไม่เข้าข่ายอาหารใหม่pdf.png
9.4การขอประเมินคุณภาพหรือมาตรฐาน และความปลอดภัยของวัสดุที่ใช้ทำขวดนม และภาชนะบรรจุนมสำหรับทารกและเด็กเล็ก ที่มิใช่ชนิดวัสดุที่กำหนดไว้ในประกาศกระทรวงสาธารณสุข   
pdf.png              
ประเมินความปลอดภัยขวดนม pdf.png 
 
9.5การขอประเมินคุณภาพหรือมาตรฐาน และความปลอดภัยของภาชนะบรรจุอาหาร หรือภาชนะบรรจุที่ทำจากพลาสติกที่ยังมิได้กำหนดคุณภาพหรือมาตรฐานไว้ในประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
 
pdf.png              
ประเมินความปลอดภัยภาชนะบรรจุ
 
​9.5.1     การขอประเมินคุณภาพหรือมาตรฐาน และความปลอดภัยของภาชนะบรรจุที่ทำจากพลาสติกที่ยังมิได้กำหนดคุณภาพหรือ​มาตรฐานไว้ในประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 295) พ.ศ. 2548 เรื่อง กำหนดคุณภาพหรือมาตรฐานของภาชนะ (กรณีที่ 1)pdf.png
​9.5.2
​ ​การขอประเมินคุณภาพหรือมาตรฐาน และความปลอดภัยของภาชนะบรรจุที่มีการใช้สารหรือสารเคมีในภาชนะบรรจุซึ่งส่งผลต่อคุณสมบัติของอาหารที่บรรจุในภาชนะดังกล่าว (กรณีที่ 2)​​pdf.png

สำนักอาหาร

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
88/24 ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
E-mail : food@fda.moph.go.th

webmail-link

สงวนลิขสิทธิ์ © 2016