SharePoint

Skip Navigation LinksContact

กองส่งเสริมงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น (กอง คบ.)
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา


88/24 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 

โทรศัพท์ 0 2590 7394
โทรสาร 0 2591 8484, 0 2591 8486
e-mail : kb@fda.moph.go.th
กองส่งเสริมงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น


สำนักงานคณะกรรมอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข