Website FDA Google
 
 | หน้าหลัก  | ผู้บริหาร อย.  | วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์  | Web Mail   1 มีนาคม 2558    เวลา :   07 : 30       English Version
 
 
: : : สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา - กระทรวงสาธารณสุข: : :
เมนูหลัก
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เครือข่าย อย.
ปฏิทินกิจกรรม
ก่อนหน้า มีนาคม 2558 ถัดไป
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
01 มีนาคม 2558
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์เวลานี้
7 คน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
 
 
  ผู้บริหาร อย.
 
เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา
นายแพทย์บุญชัย สมบูรณ์สุข

e-mail :  boonchai@fda.moph.go.th
รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา
นายแพทย์ปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ

e-mail : pathoms@fda.moph.go.th

ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาในราชการของ
- สำนักยา
- กองควบคุมวัตถุเสพติด
- กองแผนงานและวิชาการ
- กลุ่มเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด
- กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา
นายแพทย์ไพศาล ดั่นคุ้ม

e-mail : paisarn@fda.moph.go.th

ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาในราชการของ
- สำนักอาหาร
- สำนักงานเลขานุการกรม
- กองควบคุมเครื่องมือแพทย์
- กองส่งเสริมงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น
- ศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ 

รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา
ภก.ประพนธ์ อางตระกูล

e-mail : prakool@fda.moph.go.th

ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาในราชการของ
- สำนักควบคุมเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย
- สำนักด่านอาหารและยา
- กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค
- กลุ่มกฎหมายอาหารและยา

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านความปลอดภัยและประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์ด้านสาธารณสุข


e-mail :
(รักษาการ)ผู้ทรงคุณวุฒิด้านมาตรฐานผลิตภัณฑ์ด้านสาธารณสุข
นางสาวจิตรา เศรษฐอุดม

e-mail :   schitra@fda.moph.go.th

ผู้ช่วยปฏิบัติงานในความรับผิดชอบของรองเลขาธิการ

(รักษาการ) ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายอาหารและยา
นายธนงศักดิ์ ผ่องใส

e-mail : pongsai@fda.moph.go.th

ผู้ช่วยปฏิบัติงานในความรับผิดชอบของรองเลขาธิการ(ภก.ประพนธ์ อางตระกูล)

ผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยของเครื่องมือแพทย์
นางสาวยุวดี พัฒนวงศ์

e-mail: puyuwade@fda.moph.go.th

ผู้ช่วยปฏิบัติงานในความรับผิดชอบของรองเลขาธิการ(นายแพทย์ไพศาล ดั่นคุ้ม)

ผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยและประสิทธิผลของยาและการใช้ยา
นางสาวสุกัญญา เจียระพงษ์

e-mail : sukanya@fda.moph.go.th


ผู้ช่วยปฏิบัติงานในความรับผิดชอบของรองเลขาธิการ (นายแพทย์ปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ)

ผู้เชี่ยวชาญด้านมาตรฐานยา
นางสาวยุพดี จาวรุ่งฤทธิ์

e-mail : yuppadee.javroongrit@fda.moph.go.th

ผู้ช่วยปฏิบัติงานในความรับผิดชอบของรองเลขาธิการ (นายแพทย์ปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ)

ผู้เชี่ยวชาญด้านระบาดวิทยาของวัตถุเสพติด
นายวชิระ อำพนธ์

e-mail : vachira@fda.moph.go.th

ผู้ช่วยปฏิบัติงานในความรับผิดชอบของรองเลขาธิการ(นายแพทย์ปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ) 

ผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยของอาหารและการบริโภคอาหาร
นางจุรีรัตน์ ห่อเกียรติ

e-mail : jrhk@fda.moph.go.th

ผู้ช่วยปฏิบัติงานในความรับผิดชอบของรองเลขาธิการ(นายแพทย์ไพศาล ดั่นคุ้ม) 

(รักษาการ)ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาระบบนำเข้า-ส่งออก ผลิตภัณฑ์สุขภาพ
นายสมบูรณ์ บุญกิจอนุสรณ์

e-mail :

ผู้ช่วยปฏิบัติงานในความรับผิดชอบของรองเลขาธิการ(ภก.ประพนธ์ อางตระกูล)

ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาระบบการคุ้มครองผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ด้านสาธารณสุข
นายนิรัตน์ เตียสุวรรณ

e-mail: nirat@fda.moph.go.th

ผู้ช่วยปฏิบัติงานในความรับผิดชอบของรองเลขาธิการ(นายแพทย์ไพศาล ดั่นคุ้ม)

(รักษาการ)ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาระบบคุ้มครองผู้บริโภคในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น
นางสาวสุภัทรา บุญเสริม

e-mail :

ผู้ช่วยปฏิบัติงานในความรับผิดชอบของรองเลขาธิการ(นายแพทย์ไพศาล ดั่นคุ้ม)

เลขานุการกรม
นางทิพยา ตั้งสิริสงวน

e-mail : tyts@fda.moph.go.th

ผู้อำนวยการกองควบคุมเครื่องมือแพทย์
นายวินิต อัศวกิจวิรี

e-mail : vinit@fda.moph.go.th

ผู้อำนวยการสำนักยา
\

 e-mail :
ผู้อำนวยการกองควบคุมวัตถุเสพติด
นายชาญชัย เอื้อชัยกุล

e-mail :  chanchai@fda.moph.go.th
ผู้อำนวยการสำนักอาหาร
นางสาวทิพย์วรรณ ปริญญาศิริ

e-mail :  tipvon@fda.moph.go.th 
ผู้อำนวยการสำนักด่านอาหารและยา
นายสมชาย ปรีชาทวีกิจ

e-mail : psomchai@fda.moph.go.th

ผู้อำนวยการกองแผนงานและวิชาการ
นายชาพล รัตนพันธุ์

e-mail : sonapan@fda.moph.go.th

ผู้อำนวยการสำนักควบคุมเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย
นางสาวสุมาลี พรกิจประสาน

e-mail : sumayee@fda.moph.go.th

 

ผู้อำนวยการกองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค
ภก.วีระชัย นลวชัย

e-mail : weerachai@fda.moph.go.th
ผู้อำนวยการกองส่งเสริมงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น
นายสมใจ สุตันตยาวลี

e-mail: somjai@fda.moph.go.th

ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมวัตถุอันตราย
นางขวัญจิตร วงศ์อาภาเนาวรัตน์

e-mail : kwanchit@fda.moph.go.th

ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมเครื่องสำอาง
นางคุณภร ตั้งจุฑาชัย

e-mail : netnat@fda.moph.go.th

หัวหน้ากลุ่มกฎหมายอาหารและยา
นายธนงศักดิ์ ผ่องใส.

e-mail : pongsai@fda.moph.go.th
(รักษาการ)หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน
นางสาธิตา มาดี

e-mail : deedi@fda.moph.go.th
หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
นางสาวภัทราภรณ์ วัฒนโพธิธร

e-mail : muaypw@fda.moph.go.th

 
 
 
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 88/24 ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 โทรศัพท์ 0-2590-7000
Copyright © 2010 | Webmaster | ร้องเรียน อย. | Site Map | ติดต่อเรา