SharePoint

FoodSafety

​​​

ตัวชี้วัดการดำเนินงานตรวจบูรณาการด้านอาหารปลอดภัยในความรับผิดชอบ พ.ศ. 2558

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2558 สำนักส่งเสริมและสนับสนุนอาหารปลอดภัย มีการดำเนินงานโครงการบูรณาการระบบบริหารการจัดการ ความปลอดภัยอาหารในส่วนภูมิภาค ตามกรอบแนวทางการตรวจราชการ กระทรวงสาธารณสุข "คณะที่ 5 การตรวจราชการบูรณาการ ร่วมกับสำนักนายกรัฐมนตรี" โดยสำนักส่งเสริมและสนับสนุนอาหารปลอดภัย เป็นผู้รับผิดชอบหลักในส่วนของโครงการอาหารปลอดภัย ร่วมกับกรมอนามัย ซึ่งมีตัวชี้วัด 2 ตัวคือ

1. ระดับความสำเร็จของร้านอาหารและแผงลอยจำหน่ายอาหารผ่านเกณฑ์มาตรฐาน โดยมีเกณฑ์เป้าหมาย คือ ร้านอาหารและแผงลอยจำหน่ายอาหารผ่านมาตรฐาน โครงการสุขาภิบาลอาหาร ส่งเสริมการท่องเที่ยวสนับสนุน เศรษฐกิจไทย (อาหารสะอาด รสชาติอร่อย Clean Food Good Taste) ร้อยละ 80

2.ระดับความสำเร็จของตลาดสดประเภทที่ 1 ผ่านเกณฑ์มาตรฐานตลาดสดน่าซื้อ โดยมีเป้าหมาย คือ ตลาดสดประเภทที่ 1 ผ่านเกณฑ์มาตรฐานตลาดสดน่าซื้อ ร้อยละ 100 (Dowload)

ประชาสัมพันธ์อ่านทั้งหมด

banner

ภาพข่าวและกิจกรรมทั้งหมด

ประชุมโครงการความร่วมมือระหว่างองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติกับกระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ของไทย

สำนักส่งเสริมและสนับสนุนอาหารปลอดภัย สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

อาคาร 8 ชั้น 7 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ
อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 โทร. 02-951-0000 ต่อ 99983-85, 99676

  • จำนวนผู้เข้าชม 5 0 8 2 3 3
Copyright © 2016