SharePoint

HPSC

ช่องทางการร้องเรียนอื่นๆอ่านทั้งหมด

ประกาศ

ท่านสามารถร้องเรียน/แจ้งเบาะแส เมื่อท่านประสบปัญหาหรือพบเห็นการกระทำที่ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพกับ ศูนย์จัดการเรื่องร้องเรียนและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ (ศรป.)
bn-bside-01.jpg
bn-bside-02.jpg
bn-bside-03.jpg
bn-bside-04.jpg
bn-bside-05.jpg
bn-bside-06.jpg
bn-bside-07.jpg
bn-bside-08.jpg
ศูนย์จัดการเรื่องร้องเรียนและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ (ศรป.)

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
88/24 ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์. 0-2590-7171, 0-2590-7160
โทรสาร. 0-2590-7170, 0-2591-8390, 0-2591-8489
e-mail : drug@fda.moph.go.th