การขออนุญาตโฆษณา
ลำดับ เรื่อง แบบฟอร์ม Word แบบฟอร์ม PDF QR Code
1 แบบตรวจเอกสารหนังสือมอบอำนาจ
2 หนังสือมอบอำนาจและแต่งตั้งผู้ดำเนินกิจการเกี่ยวกับการขออนุญาตโฆษณา (นิติบุคคล)
3 หนังสือมอบอำนาจเกี่ยวกับการขออนุญาตโฆษณา (นิติบุคคล)
4 หนังสือมอบอำนาจเกี่ยวกับการขออนุญาตโฆษณา (บุคคลธรรมดา)
5 แบบตรวจสอบเอกสารคำขออนุญาตโฆษณา
6 คำขออนุญาตโฆษณาขายยา