ช่องทางการติดต่อสื่อสาร ช่วงสถานการณ์ โรคระบาด โควิด - 19
ลำดับ ช่องทางติดต่อ PDF
1 การติดต่อกลุ่มทะเบียนผลิตภัณฑ์ในสถานการณ์ฉุกเฉิน
2 การขออนุญาตประกอบกิจการผลิตภัณฑ์สมุนไพร (การติดต่อกลุ่มสถานที่) ในสถานการณ์ฉุกเฉิน
3 การขออนุญาตเกี่ยวกับโฆษณาผลิตภัณฑ์สมุนไพร (การติดต่อกลุ่มโฆษณา) ในสถานการณ์ฉุกเฉิน