📢 การขออนุญาตทะเบียนผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่เป็นแบบการอ้างอิงตำรับ

No1 No2 No3 No4 No5 No6 No7

หากมีปัญหาการขึ้นทะเบียนแบบอัตโนมัติ ติดต่อสอบถามได้ที่

1. ปัญหาการใช้งานระบบติดต่อ 02-590-7477 กลุ่มพัฒนาระบบ
2. ปัญหาด้านข้อมูลวิชาการ ติดต่อ 02-590-7476 กลุ่มประเมินวิชาการ
3. หรือติดต่อผ่านทาง E-mail ได้ที่ herbaldivision@fda.moph.go.th

ประชาสัมพันธ์
กฎหมายใหม่
dataประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง กำหนดแบบคำขอและใบอนุญาตผลิต นำเข้า หรือขายผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. 2563 dataประกาศคณะกรรมการผลิตภัณฑ์สมุนไพร เรื่อง กำหนดให้แสดงคำเตือนในฉลากและเอกสารกำก้บผลิตภัณฑ์สมุนไพร (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ที่ ๔๐๐ /๒๕๖๓ เรื่อง มอบหมายให้เปรียบเทียบตามพระราชบัญญัติผสิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. ๒๕๖๒ ขอให้ผู้รับอนุญาตผลิต / นำสั่ง ผลิตภัณฑ์สมุนไพร ซึ่งมีทะเบียนตำรับยาแผนโบราณ และยาสามัญประจำบ้านแผนโบราณ รูปแบบยาน้ำชนิดรับประทานที่มีส่วนประกอบของแอลกอฮอล์ ตามแก้ไขทะเบียนตาม คำสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่ ๖๑๕/๒๕๖๒ ภายในวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๓ ประกาศคณะกรรมการผลิตภัณฑ์สมุนไพร เรื่อง กำหนดให้แสดงคำเตือนและข้อความคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. 2563
ประชาสัมพันธ์
รับฟังความคิดเห็น
dataแสดงความคิดเห็นต่อร่างกฎหมายลำดับรอง ตาม พ.ร.บ.ผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. 2562 เกี่ยวกับ เกณฑ์มาตรฐาน ค่าความบริสุทธิ์หรือคุณลักษณะอื่นอันมีความสำคัญต่อคุณภาพ และค่าคลาดเคลื่อนสำหรับตำรับผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ขึ้นทะเบียน แจ้งรายละเอียด หรือจดแจ้ง (ระหว่างวันที่ 5 - 19 พฤศจิกายน 2563) dataแสดงความคิดเห็นต่อร่างกฎหมายลำดับรอง ตาม พ.ร.บ.ผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. 2562 เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขของผลิตภัณฑ์สมุนไพรใช้เฉพาะสถานพยาบาล (ระหว่างวันที่ 2 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563) dataแสดงความคิดเห็นต่อร่างกฎหมายลำดับรอง ตาม พ.ร.บ.ผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. 2562 เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ของผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ต้องได้รับใบรับแจ้งรายละเอียด (ระหว่างวันที่ 2 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563) dataแสดงความคิดเห็นต่อร่างกฎหมายลำดับรอง ตาม พ.ร.บ.ผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. 2562 เกี่ยวกับการกำหนดแบบคำขอและใบสำคัญการขึ้นทะเบียนตำรับ ใบรับแจ้งรายละเอียด และใบรับจดแจ้งผลิตภัณฑ์สมุนไพร (ระหว่างวันที่ 2 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563) dataประชุมรับฟังความเห็นต่อ (ร่าง) กฎหมายลำดับรองตาม พ.ร.บ.ผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. 2562 วันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 - 14.00 น. (ผู้ที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมประชุม กรุณาตอบแบบตอบรับการเข้าร่วมประชุมภายในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2563)