No1 No2 No3 No4 No6 No7
ประชาสัมพันธ์
กฎหมายใหม่
data ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ค่าใช้จ่ายที่จะจัดเก็บจากผู้ยื่นคำขอในกระบวนการพิจารณาผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. 2565 data ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการนำเข้าผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อใช้เฉพาะตัว พ.ศ. 2565 data ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อ ประเภท ชนิด หรือลักษณะของผลิตภัณฑ์สมุนไพร ที่ห้ามนำเข้า พ.ศ. 2565 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการแจ้ง การอนุญาต และการผลิตหรือนำเข้าผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อการศึกษาวิจัย พ.ศ. ๒๕๖๕ data ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง อัตราค่าใช้จ่ายสูงสุดที่จะจัดเก็บจากผู้ยื่นคำขอในกระบวนการพิจารณาผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. 2565 data ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง อัตราค่าขึ้นบัญชีสูงสุดที่จะจัดเก็บจากผู้เชี่ยวชาญ องค์กรผู้เชี่ยวชาญหน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ ที่ทำหน้าที่ในการประเมินเอกสารทางวิชาการ การตรวจวิเคราะห์ การตรวจสถานประกอบการ หรือการตรวจสอบผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. 2565 data ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อ ประเภท ชนิดหรือลักษณะของผลิตภัณฑ์สมุนไพร ซึ่งการผลิตหรือนำเข้าเพื่อขาย ต้องได้รับใบสำคัญการขึ้นทะเบียนตำรับ ใบรับแจ้งรายละเอียดหรือใบรับจดแจ้ง และชื่อ ปริมาณ และเงื่อนไขของวัตถุที่อาจใช้เป็นส่วนผสม ในผลิตภัณฑ์สมุนไพร สำหรับผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ขอจดแจ้ง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๕ data ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขของการแจ้งชื่อผู้ปฏิบัติการแทนผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการในสถานที่ผลิต นำเข้า หรือขายผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. ๒๕๖๕ data ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขของการขอประกอบกิจการของทายาทหรือผู้ซึ่งได้รับความยินยอมจากทายาทเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. ๒๕๖๕ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง รายการตำราที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. ๒๕๖๕ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดคุณสมบัติ จำนวน หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการในสถานที่ผลิต นำเข้า ขาย และเก็บรักษาผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. ๒๕๖๕ ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่องหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขในการแก้ไขรายการในใบสำคัญการขึ้นทะเบียนตำรับ ใบรับแจ้งรายละเอียด และใบรับจดแจ้งผลิตภัณฑ์สมุนไพร ที่สามารถดำเนินการแก้ไขก่อนได้ พ.ศ. ๒๕๖๕ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพรตามพระราชบัญญัติผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. ๒๕๖๒ พ.ศ. ๒๕๖๔ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หน้าที่เพิ่มเติมของผู้รับอนุญาตและผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. ๒๕๖๒ พ.ศ. ๒๕๖๔ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับการแจ้งการผลิตหรือนำเข้าผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อการวิเคราะห์ การแสดงนิทรรศการ หรือการบริจาค พ.ศ. ๒๕๖๔ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง เกณฑ์มาตรฐาน ค่าความบริสุทธิ์ หรือคุณลักษณะอื่นอันมีความสำคัญต่อคุณภาพสำหรับตำรับผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ขึ้นทะเบียน แจ้งรายละเอียด หรือจดแจ้ง พ.ศ. ๒๕๖๔ ประกาศคณะกรรมการผลิตภัณฑ์สมุนไพร เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับบัญชีวัตถุดิบที่ใช้ผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพร และบัญชีเกี่ยวกับการผลิต นำเข้า และขายผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. ๒๕๖๔ ประกาศคณะกรรมการผลิตภัณฑ์สมุนไพร เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับหนังสือรับรองการอนุญาตให้ขายหรือ การขึ้นทะเบียนตำรับผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. ๒๕๖๔
ประชาสัมพันธ์
รับฟังความคิดเห็น
data เปิดรับฟังความเห็นต่อร่างกฎหมายลำดับรอง ตามพระราชบัญญัติผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. ๒๕๖๒ จำนวน ๔ ฉบับ (ระหว่างวันที่ ๑๖ มิถุนายน – ๑ กรกฎาคม ๑๕๖๕) data ประชาสัมพันธ์ เปิดรับฟังความเห็นต่อร่างกฎหมายลำดับรอง ตาม พ.ร.บ.ผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. ๒๕๖๒ (ร่าง) ประกาศกระทรวงสาธารณสุขตามมาตรา ๖ (๔) (ระหว่างวันที่ ๑๗ พฤษภาคม – ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๕) data เปิดรับฟังความเห็นต่อร่างกฎหมายลำดับรอง ตาม พ.ร.บ.ผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. 2562 จำนวน 3 ฉบับ ระหว่างวันที่ 20 เมษายน – 4 พฤษภาคม 2565 แสดงความคิดเห็นต่อ (ร่าง) ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ การรับรองหลักสูตรอบรมสำหรับผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. ๒๕๖๒ พ.ศ. …. (ระหว่างวันที่ ๑ – ๑๕ เมษายน ๑๕๖๕) แสดงความคิดเห็นต่อร่างกฎหมายลำดับรอง ตาม พ.ร.บ.ผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. 2562 จำนวน 3 ฉบับ (ระหว่างวันที่ 17 มีนาคม – 1 เมษายน 2565) ขอเชิญเเสดงความคิดเห็นต่อ (ร่าง) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการผลิต นำเข้าหรือขายผลิตภัณฑ์สมุนไพร ที่ได้รับยกเว้นตามมาตรา 18 (1) แห่งพระราชบัญญัติผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. 2562 (ระหว่างวันที่ 18 กุมภาพันธ์ – 5 มีนาคม 2565) ขอเชิญแสดงความเห็นต่อ (ร่าง) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อ ประเภท ชนิดหรือลักษณะของผลิตภัณฑ์สมุนไพร ซึ่งการผลิตหรือนำเข้าเพื่อขาย ต้องได้รับใบสำคัญการขึ้นทะเบียนตำรับ ใบรับแจ้งรายละเอียดหรือใบรับจดแจ้ง และชื่อ ปริมาณ และเงื่อนไขของวัตถุที่อาจใช้เป็นส่วนผสม ในผลิตภัณฑ์สมุนไพร สำหรับผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ขอจดแจ้ง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565 และบัญชีแนบท้ายประกาศฯ จำนวน 9 รายการ (ยาแผนไทย ที่มีกัญชาเป็นส่วนประกอบ)” (ตั้งแต่วันนี้ - 21 กุมภาพันธ์ 2565) ขอเชิญหน่วยงานรัฐร่วมแสดงความคิดเห็นต่อการเสนอรายการยาจากสมุนไพรเข้าบัญชียาหลักแห่งชาติด้านสมุนไพร (ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 5 ธันวาคม 2564) ขอเชิญภาคเอกชนร่วมแสดงความคิดเห็นต่อการเสนอรายการยาจากสมุนไพรเข้าบัญชียาหลักแห่งชาติด้านสมุนไพร (ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 5 ธันวาคม 2564) ขอเชิญแสดงความคิดเห็นต่อ (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการผลิตภัณฑ์สมุนไพร เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข เกี่ยวกับการติดตามเฝ้าระวัง การประเมินผล ตลอดจนการรายงานอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ…. (ระหว่างวันที่ 5 สิงหาคม – 27 สิงหาคม 2564) ขอเชิญแสดงความคิดเห็นต่อ (ร่าง) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการแจ้ง การอนุญาต และการผลิตหรือนำเข้าผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อการศึกษาวิจัย พ.ศ .... (ระหว่างวันที่ ๑๗ มิถุนายน – ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔) แสดงความคิดเห็นต่อ (ร่าง) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ระบุตำราผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. ....(ระหว่างวันที่ ๒๕ พฤษภาคม – ๘ มิถุนายน ๒๕๖๔) แบบสอบถามสำรวจความเห็นเพื่อจัดทำประกาศว่าด้วยเรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับการติดตามการเฝ้าระวัง การประเมินผล ตลอดจนการรายงานอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพร แสดงความคิดเห็นต่อร่างกฎหมายลำดับรองตาม พ.ร.บ.ผลิตภัณฑ์สมุนไพร เกี่ยวกับ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขของผลิตภัณฑ์สมุนไพรขายทั่วไป ฉบับที่ 2 (ฉบับนี้เพิ่มเติมรายละเอียดในบัญชี 4 ข้อความกล่าวอ้างทางสุขภาพ) (ระหว่างวันที่ 26 มีนาคม 2564 - 6 เมษายน 2564) แสดงความคิดเห็นต่อร่างกฎหมายลำดับรอง ตาม พ.ร.บ.ผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. 2562 เกี่ยวกับการหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพร (GMP) (ระหว่างวันที่ 15 – 31 มีนาคม 2564) แสดงความคิดเห็นต่อ ร่างกฎหมายลำดับรอง ตาม พ.ร.บ.ผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. 2562 จำนวน 4 ฉบับ (ระหว่างวันที่ 25 กุมภาพันธ์ – 12 มีนาคม 2564) แสดงความความคิดเห็นต่อร่างกฎหมายลำดับรองที่ออกตาม พ.ร.บ. ผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. 2562 จำนวน 3 ฉบับ (ตั้งแต่วันที่ 8 – 22 มกราคม 2564) แสดงความคิดเห็นต่อร่างกฎหมายลำดับรอง ตาม พ.ร.บ. ผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. 2562 จำนวน 4 ฉบับ (ระหว่างวันที่ 16-30 ธันวาคม 2563) แสดงความคิดเห็นต่อร่างกฎหมายลำดับรอง ตาม พ.ร.บ.ผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. 2562 เกี่ยวกับ เกณฑ์มาตรฐาน ค่าความบริสุทธิ์หรือคุณลักษณะอื่นอันมีความสำคัญต่อคุณภาพ และค่าคลาดเคลื่อนสำหรับตำรับผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ขึ้นทะเบียน แจ้งรายละเอียด หรือจดแจ้ง (ระหว่างวันที่ 5 - 19 พฤศจิกายน 2563) แสดงความคิดเห็นต่อร่างกฎหมายลำดับรอง ตาม พ.ร.บ.ผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. 2562 เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขของผลิตภัณฑ์สมุนไพรใช้เฉพาะสถานพยาบาล (ระหว่างวันที่ 2 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563)