dataประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง กำหนดแบบคำขอและใบสำคัญการขึ้นทะเบียนตำรับ ใบรับแจ้งรายละเอียด และใบรับจดแจ้งผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. 2563 ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง กำหนดแบบคำขอและใบอนุญาตผลิต นำเข้า หรือขายผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. 2563 ร่วมแสดงความคิดเห็นต่อร่างกฎหมายลำดับรอง ( 2 ฉบับ ) ตาม พ.ร.บ.ผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. 2562 เกี่ยวกับ
1. การเพิ่มเติมบัญชี 1 แนบท้าย (ร่าง) ประกาศกระทรวงฯ เกี่ยวกับ ชื่อ ประเภท ชนิดหรือลักษณะของผลิตภัณฑ์สมุนไพร ซึ่งการผลิตหรือนำเข้าเพื่อขาย ต้องได้รับใบสำคัญการขึ้นทะเบียน แจ้งรายละเอียด หรือจดแจ้งฯ
2. การเพิ่มเติมบัญชี 1 แนบท้าย (ร่าง) ประกาศกระทรวงฯ เกี่ยวกับ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขของผลิตภัณฑ์สมุนไพรขายทั่วไป
(ชุดที่ 1 ระหว่างวันที่ 8 – 22 ตุลาคม 2563 และชุดที่ 2 ระหว่างวันที่ 14 – 28 ตุลาคม 2563)
ประกาศคณะกรรมการผลิตภัณฑ์สมุนไพร เรื่อง กำหนดให้แสดงคำเตือนในฉลากและเอกสารกำก้บผลิตภัณฑ์สมุนไพร (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ที่ ๔๐๐ /๒๕๖๓ เรื่อง มอบหมายให้เปรียบเทียบตามพระราชบัญญัติผสิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกาศคณะกรรมการผลิตภัณฑ์สมุนไพร เรื่อง กำหนดให้แสดงคำเตือนและข้อความคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. 2563
data
dataแสดงความความคิดเห็นต่อร่างกฎหมายลำดับรองที่ออกตาม พ.ร.บ. ผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. 2562 จำนวน 3 ฉบับ (ตั้งแต่วันที่ 8 – 22 มกราคม 2564) dataแสดงความคิดเห็นต่อร่างกฎหมายลำดับรอง ตาม พ.ร.บ. ผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. 2562 จำนวน 4 ฉบับ (ระหว่างวันที่ 16-30 ธันวาคม 2563) data แสดงความคิดเห็นต่อร่างกฎหมายลำดับรอง ตาม พ.ร.บ.ผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. 2562 เกี่ยวกับ เกณฑ์มาตรฐาน ค่าความบริสุทธิ์หรือคุณลักษณะอื่นอันมีความสำคัญต่อคุณภาพ และค่าคลาดเคลื่อนสำหรับตำรับผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ขึ้นทะเบียน แจ้งรายละเอียด หรือจดแจ้ง (ระหว่างวันที่ 5 - 19 พฤศจิกายน 2563) dataแสดงความคิดเห็นต่อร่างกฎหมายลำดับรอง ตาม พ.ร.บ.ผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. 2562 เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขของผลิตภัณฑ์สมุนไพรใช้เฉพาะสถานพยาบาล (ระหว่างวันที่ 2 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563) dataแสดงความคิดเห็นต่อร่างกฎหมายลำดับรอง ตาม พ.ร.บ.ผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. 2562 เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ของผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ต้องได้รับใบรับแจ้งรายละเอียด (ระหว่างวันที่ 2 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563) dataแสดงความคิดเห็นต่อร่างกฎหมายลำดับรอง ตาม พ.ร.บ.ผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. 2562 เกี่ยวกับการกำหนดแบบคำขอและใบสำคัญการขึ้นทะเบียนตำรับ ใบรับแจ้งรายละเอียด และใบรับจดแจ้งผลิตภัณฑ์สมุนไพร (ระหว่างวันที่ 2 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563) dataประชุมรับฟังความเห็นต่อ (ร่าง) กฎหมายลำดับรองตาม พ.ร.บ.ผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. 2562 วันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 - 14.00 น. (ผู้ที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมประชุม กรุณาตอบแบบตอบรับการเข้าร่วมประชุมภายในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2563)