คําสั่งสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
# รายละเอียด ไฟล์
1 คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ที่ ๔๐๐ /๒๕๖๓ เรื่อง มอบหมายให้เปรียบเทียบตามพระราชบัญญัติผสิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. ๒๕๖๒
2 มอบอำนาจเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา ตามกฏหมายว่าด้วยผลิตภัณฑ์สมุนไพรให้ผู้ว่าราชการจังหวัด
และมอบหมายนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเป็นผู้อนุญาตยกเลิก
3 คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง มอบหมายให้เปรียบเทียบตามพระราชบัญญัติผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. 2562 ยกเลิก
4 มอบอำนาจเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา ตามกฎหมายว่าด้วยผลิตภัณฑ์สมุนไพร ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและมอบหมายนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเป็นผู้อนุญาต
5 คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ที่ 279/2565 เรื่อง การเพิกถอนใบสำคัญการขึ้นทะเบียนตำรับผลิตภัณฑ์สมุนไพร จำนวน 6 ทะเบียน
6 คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ที่ 521/2565 เรื่อง การเพิกถอนใบสำคัญการขึ้นทะเบียนตำรับผลิตภัณฑ์สมุนไพร จำนวน ๑ ทะเบียน
7 คําสั่งสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ที่ 668 /2565 เรื่อง การเพิกถอนใบสำคัญการขึ้นทะเบียนตำรับผลิตภัณฑ์สมุนไพร จำนวน ๑ ทะเบียน