คําสั่งสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
# รายละเอียด ไฟล์
1 คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ที่ ๔๐๐ /๒๕๖๓ เรื่อง มอบหมายให้เปรียบเทียบตามพระราชบัญญัติผสิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. ๒๕๖๒data
2 มอบอำนาจเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา ตามกฏหมายว่าด้วยผลิตภัณฑ์สมุนไพรให้ผู้ว่าราชการจังหวัด
และมอบหมายนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเป็นผู้อนุญาต
3 คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง มอบหมายให้เปรียบเทียบตามพระราชบัญญัติผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. 2562 ยกเลิก