การขออนุญาตสถานที่
ลำดับ เรื่อง แบบฟอร์ม PDF QR Code
1 คำแนะนำการขออนุญาตเกี่ยวกับสถานที่
1.1 คำแนะนำการขอใบอนุญาต ผลิต นำเข้า หรือขาย ผลิตภัณฑ์สมุนไพร
2 แบบฟอร์มการขอใบอนุญาตเกี่ยวกับสถานที่
2.1 (แบบ สมพ. 1) คำขอรับใบอนุญาต ผลิต นำเข้า หรือขายผลิตภัณฑ์สมุนไพร
2.2 (แบบ สมพ. 3) คำขอแก้ไขรายการในใบอนุญาตฯ
2.3 (แบบ สมพ. 4) คำรับรองของผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ
2.4 (แบบ สมพ. 5) คำขอต่ออายุใบอนุญาตฯ
2.5 (แบบ สมพ. 6) คำขอใบแทนใบอนุญาตฯ
2.6 (แบบ สมพ. 7) คำขอโอนใบอนุญาตฯ
2.7 หนังสือให้ความยินยอมเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
2.8 หนังสือมอบอำนาจ
2.9 สัญญาระหว่างผู้รับอนุญาตกับผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ ( 3 ชุด )
2.10 หนังสือมอบอำนาจและแต่งตั้งผู้ดำเนินกิจการ
2.11 หนังสือ แจ้งเลิกการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ.2562
2.12 หนังสือ แจ้งเลิกกิจการ บุคคลธรรมดา-นิติบุคคล
2.13 แผนที่ แผนผัง และแบบรูปภาพ ของสถานที่ผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพร(ขอใหม่)/ย้ายสถานที่ผลิต/เพิ่มหมวดที่ผลิต
2.14 แผนที่ แผนผัง และแบบรูปภาพ ของสถานที่นำเข้าหรือขายผลิตภัณฑ์สมุนไพร (ขอใหม่)
3 แบบตรวจเอกสาร การขออนุญาต (Check List)
3.1 แบบตรวจเอกสาร การขออนุญาตผลิต นำเข้า หรือขายผลิตภัณฑ์สมุนไพร
3.2 แบบตรวจเอกสาร การขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาตผลิต นำเข้า หรือขายผลิตภัณฑ์สมุนไพร
3.3 แบบตรวจเอกสาร การขอใบแทนใบอนุญาตผลิต นำเข้า หรือขายผลิตภัณฑ์สมุนไพร
3.4 แบบตรวจเอกสาร การขอต่ออายุใบอนุญาตผลิต นำเข้า หรือขายผลิตภัณฑ์สมุนไพร
3.5 แบบตรวจเอกสาร การโอนกิจการในใบอนุญาตผลิต นำเข้า หรือขายผลิตภัณฑ์สมุนไพร
3.6 แบบตรวจเอกสาร การขอหนังสือรับรอง ใบอนุญาตผลิต นำเข้า หรือขายผลิตภัณฑ์สมุนไพร
4 เอกสารสำหรับการอนุมัติแบบแปลนของสถานที่ผลิต (เฉพาะสถานที่ผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพร)
( โดยต้องได้รับการอนุมัติแบบแปลนของสถานที่ผลิตก่อน ติดต่อที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 590 7164)
4.1 การขอใบอนุญาตสถานที่ผลิต ผลิตภัณฑ์สมุนไพร (ขอใหม่)
4.2 คำขอพิจารณาแบบแปลนสถานที่ผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพร
5 5. เอกสารสำหรับการขออนุญาตเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สมุนไพร (ขอใหม่)
5.1 การขอใบอนุญาตสถานที่ผลิต ผลิตภัณฑ์สมุนไพร (ขอใหม่)
   5.1.1 เตรียมเอกสารตามแบบตรวจสอบเอกสาร (Check List) แบบตรวจเอกสาร การขออนุญาตผลิต นำเข้า หรือขายผลิตภัณฑ์สมุนไพร
   5.1.2 คำขอรับใบอนุญาต ผลิต นำเข้า หรือขายผลิตภัณฑ์สมุนไพร (แบบ สมพ. 1)
   5.1.3 คำรับรองของผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ (แบบ สมพ. 4)
   5.1.4 สัญญาระหว่างผู้รับอนุญาตกับผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ ( 3 ชุด )
   5.1.5 แผนที่ แผนผัง และแบบรูปภาพ ของสถานที่ผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพร(ขอใหม่)/ย้ายสถานที่ผลิต/เพิ่มหมวดที่ผลิต
   5.1.6 หนังสือมอบอำนาจและแต่งตั้งผู้ดำเนินกิจการ
   5.1.7 หนังสือมอบอำนาจ
   5.1.8 แบบบันทึกการตรวจสถานที่ (เฉพาะเจ้าหน้าที่)
     5.1.8.1 แบบบันทึกการตรวจสถานที่ผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพร
5.2 การขอใบอนุญาตสถานที่นำเข้า หรือขาย ผลิตภัณฑ์สมุนไพร (ขอใหม่)
   5.2.1 เตรียมเอกสารตามแบบตรวจสอบเอกสาร (Check List)
แบบตรวจเอกสาร การขออนุญาตผลิต นำเข้า หรือขายผลิตภัณฑ์สมุนไพร
   5.2.2 คำขอรับใบอนุญาต ผลิต นำเข้า หรือขายผลิตภัณฑ์สมุนไพร (แบบ สมพ. 1)
   5.2.3 คำรับรองของผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ (แบบ สมพ. 4)
   5.2.4 สัญญาระหว่างผู้รับอนุญาตกับผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ ( 3ชุด )
   5.2.5 แผนที่ แผนผัง และแบบรูปภาพ ของสถานที่นำเข้าหรือขาย (ขอใหม่)
   5.2.6 หนังสือมอบอำนาจและแต่งตั้งผู้ดำเนินกิจการ
   5.2.7 หนังสือมอบอำนาจ
   5.2.8 แบบบันทึกการตรวจสถานที่ (เฉพาะเจ้าหน้าที่)
     5.2.8.1 แบบบันทึกการตรวจสถานที่ขายผลิตภัณฑ์สมุนไพร
     5.2.8.2 แบบบันทึกการตรวจสถานที่นำเข้าผลิตภัณฑ์สมุนไพร
6 การแก้ไขรายการในใบอนุญาตฯ
6.1 เตรียมเอกสารตามแบบตรวจสอบเอกสาร (Check List)
แบบตรวจเอกสาร การขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาตผลิต นำเข้า หรือขายผลิตภัณฑ์สมุนไพร
6.2 คำขอแก้ไขรายการในใบอนุญาตฯ (แบบ สมพ. 3)
6.3 แบบฟอร์ม แบบรูปภาพ ของสถานที่ผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพร ที่จะย้ายสถานที่ผลิต/เพิ่มหมวดผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ผลิต
7 การขอใบแทนใบอนุญาต
7.1 เตรียมเอกสารตามแบบตรวจสอบเอกสาร (Check List)
แบบตรวจเอกสาร การขอใบแทนใบอนุญาตผลิต นำเข้า หรือขายผลิตภัณฑ์สมุนไพร
7.2 คำขอใบแทนใบอนุญาต (แบบ สมพ. 6)
8 การขอต่ออายุใบอนุญาตฯ
8.1 เตรียมเอกสารตามแบบตรวจสอบเอกสาร (Check List)
แบบตรวจเอกสาร การขอต่ออายุใบอนุญาตผลิต นำเข้า หรือขายผลิตภัณฑ์สมุนไพร
8.2 คำขอต่ออายุใบอนุญาต (แบบ สมพ. 5)
9 การขอโอนใบอนุญาต
9.1 เตรียมเอกสารตามแบบตรวจสอบเอกสาร (Check List)
แบบตรวจเอกสาร การขอโอนใบอนุญาตผลิต นำเข้า หรือขายผลิตภัณฑ์สมุนไพร
9.2 คำขอโอนใบอนุญาต (แบบ สมพ. 7)
9.3 คำขอรับใบอนุญาต ผลิต นำเข้า หรือขายผลิตภัณฑ์สมุนไพร (แบบ สมพ. 1)
9.4 คำรับรองของผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ (แบบ สมพ. 4)
10 แบบฟอร์ม แจ้งเลิกปฏิบัติการ, แจ้งเลิกกิจการสำหรับบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล
10.1 หนังสือแจ้งเลิกปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. 2562 (สำหรับผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ)
10.2 หนังสือแจ้งเลิกกิจการ สำหรับผู้รับอนุญาต บุคคลธรรมดา นิติบุคคล
11 คำขอหนังสือรับรองสถานที่ผลิต นำเข้า หรือขาย ผลิตภัณฑ์สมุนไพร
11.1 แบบตรวจเอกสาร การขอหนังสือรับรองสถานที่ผลิต นำเข้า หรือขายผลิตภัณฑ์สมุนไพร
11.2 คำขอหนังสือรับรองสถานที่ผลิต นำเข้า หรือขาย ผลิตภัณฑ์สมุนไพร
12 ภาคผนวก
12.1 หนังสือรับรองหมวดการผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพร
12.2 คู่มือสำหรับผู้ผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพร
   12.2.1 คู่มือสำหรับโรงงานผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพร
   12.2.2 คู่มือการดำเนินการสำหรับผู้ประกอบการ ที่มีกระบวนการผลิตซึ่งมีความเสี่ยงต่ำตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข
   12.2.3 คู่มือแนวทางการดำเนินการตามมาตรฐาน ASEAN GMPด้านเอกสารขั้นพื้นฐาน
ตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์ม
1 แบบฟอร์มการกรอกข้อมูลแบบคำขอตามแบบ สมพ.1
1.1 สมพ.1 (แบบคำขออนุญาต) การกรอกแบบฟอร์ม นำเข้า ขาย กรณีนิติบุคคล ต่างชาติ
1.2 สมพ.1 (แบบคำขออนุญาต) การกรอกแบบฟอร์ม นำเข้า ขาย กรณีนิติบุคคล
1.3 สมพ.1 (แบบคำขออนุญาต) การกรอกแบบฟอร์ม นำเข้า ขาย กรณีบุคคลธรรมดา
1.4 สมพ.1 (แบบคำขออนุญาต) การกรอกแบบฟอร์ม ผลิต กรณีนิติบุคคล
1.5 สมพ.1 (แบบคำขออนุญาต) การกรอกแบบฟอร์ม ผลิต กรณีบุคคลธรรมดา
2 แบบฟอร์มหน้าใบอนุญาตตามแบบ สมพ.2
2.1 สมพ.2 หน้าใบอนุญาต
3 แบบฟอร์มการกรอกข้อมูลคำขอแก้ไขรายการในใบอนุญาตตามแบบ สมพ.3
3.1 สมพ.3 (คำขอแก้ไข) กรณี เพิ่มผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ
3.2 สมพ.3 (คำขอแก้ไข) กรณี เปลี่ยนเภสัช
3.3 สมพ.3 (คำขอแก้ไข) กรณี เปลี่ยนเลขหมายโทรศัพท์ประจำสถานที่
3.4 สมพ.3 (คำขอแก้ไข) กรณี เปลี่ยนเวลาทำการ
3.5 สมพ.3 (คำขอแก้ไข) กรณี เปลี่ยนแปลงแก้ไขหรือเพิ่มเติมสถานที่
3.6 สมพ.3 (คำขอแก้ไข) กรณี เปลี่ยนชื่อถนน/ตำบลหรือแขวง /อำเภอหรือเขต/จังหวัด
3.7 เปลี่ยนเป็น สมพ.3 (คำขอแก้ไข)กรณี เปลี่ยนชื่อสกุล
3.8 สมพ.3 (คำขอแก้ไข) กรณี เปลี่ยนผู้ดำเนินกิจการ
3.9 สมพ.3 (คำขอแก้ไข) กรณี พ้นจากการเป็นผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ
4 แบบฟอร์มการกรอกข้อมูลคำรับรองผู้มีหน้าที่ปฏิบัติติการตามแบบ สมพ.4
4.1 สมพ.4 (คำรับรอง) ผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ
5 แบบฟอร์มการกรอกข้อมูลคำขอต่ออายุใบอนุญาตตามแบบ สมพ.5
5.1 สมพ.5 (คำขอต่ออายุ) กรณี นิติบุคคล
5.2 สมพ.5 (คำขอต่ออายุ) กรณี บุคคลธรรมดา
6 แบบฟอร์มการกรอกข้อมูลคำขอใบแทนใบอนุญาตตามแบบ สมพ.6
6.1 สมพ.6 (คำขอใบแทน) กรณี นิติบุคคล
6.2 สมพ.6 (คำขอใบแทน) กรณี บุคคลธรรมดา
7 แบบฟอร์มการกรอกข้อมูลคำขอโอนใบอนุญาตตามแบบ สมพ.7
7.1 สมพ.7 (คำขอโอน) กรณี นิติบุคคล ต่างด้าว
7.2 สมพ.7 (คำขอโอน) กรณี นิติบุคคล
7.3 สมพ.7 (คำขอโอน) กรณี บุคคลธรรมดา