การขออนุญาตผลิตภัณฑ์
ลำดับ เรื่อง แบบฟอร์ม PDF
1 แบบคำขอ
1.1 แบบคำขอขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์สมุนไพร (แบบ ทบ.1)
1.2 แบบใบสำคัญการขึ้นทะเบียนตำรับผลิตภัณฑ์สมุนไพร (แบบ ทบ.2)
1.3 คำขอใบแทนสำหรับผลิตภัณฑ์สมุนไพร (แบบ บท)
1.4 แบบคำขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรำยกำรในใบสำคัญการขึ้นทะเบียนตำรับผลิตภัณฑ์สมุนไพร (แบบ บท.)
2 การขออนุญาตทะเบียนผลิตภัณฑ์สมุนไพร
2.1 ยาแผนไทย และยาตามองค์ความรู้การแพทย์ทางเลือก (แบบ ก.)
2.1.1 แบบ ก.1 และ แบบ ก.2 : แบบตรวจสอบเอกสารด้วยตนเองสำหรับการขึ้นทะเบียน: ยาแผนไทย (แบบ ก.1) และยาตามองค์ความรู้การแพทย์ทางเลือก : ยาแผนจีน (แบบ ก.2)
2.2 ยาพัฒนาจากสมุนไพร
2.2.1 แบบตรวจสอบเอกสารด้วยตนเองสำหรับการขึ้นทะเบียน : ยาพัฒนาจากสมุนไพร (แบบ ข.)
2.2.1.1 แบบ ข.1 : ยาจากสมุนไพรที่พัฒนาการผลิต
2.2.1.2 แบบ ข.2 แบบ ข.3 แบบ ข.4 : ยาจากสมุนไพรที่ยอมรับทั่วไป(ข.2) ยาจากสมุนไพรที่วิจัยพัฒนา(ข.3) ยาจากสมุนไพรใหม่ (ข.4)
2.3 ผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสุขภาพ
2.3.1 แบบตรวจสอบเอกสารด้วยตนเองสำหรับการขึ้นทะเบียน : ผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสุขภาพ (แบบ ค.)
2.3.1.1 แบบ ค.1 : ผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสุขภาพที่เป็นไปตามองค์ความรู้ดั้งเดิม (ค.1)
2.3.1.2 แบบ ค.2 : ผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสุขภาพที่พัฒนาไปจากองค์ความรู้ดั้งเดิม (ค.2)
2.3.1.3 แบบ ค.3 : ผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสุขภาพที่อ้างอิงความรู้ทางวิทยาศาสตร์ (ค.3)
3 คำแนะนำแนวทางการเตรียมเอกสารเพื่อขออนุญาตผลิตภัณฑ์สมุนไพร กรณีความเสี่ยงไม่สูง (ก. ยาตามองค์ความรู้ดั้งเดิม ข. ยาพัฒนาจากสมุนไพร ค. ผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสุขภาพ)