SharePoint

Skip Navigation LinksMainTitle

  
  
MainTitle
  
  
ยา
1. ศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ
1
  
ยา
2. การขึ้นทะเบียนตำรับยา
2
  
ยา
3. การขออนุญาตนำหรือสั่งยาเข้ามาในราชอาณาจักร
3
  
ยา
4. การขอโฆษณายา
4
  
ยา
5. งานใบอนุญาต
5
  
ยา
6. การขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงทะเบียนตำรับยา
6
  
ยา
7. การออกหนังสือรับรองมาตรฐานสถานที่ผลิตยาในต่างประเทศ ฯ
7
  
ยา
8. อื่นๆ
8
  
อาหาร
1. เกณฑ์การตั้งชื่อ
1
  
อาหาร
2. คู่มือสำหรับประชาชน
2
  
เครื่องมือแพทย์
1. การจดทะเบียนสถานประกอบการ
1
  
เครื่องมือแพทย์
2. การขออนุญาตผลิตหรือนำเข้าเครื่องมือแพทย์
2
  
เครื่องมือแพทย์
3. การขอแจ้งรายการละเอียดการผลิตหรือนำเข้าเครื่องมือแพทย์
3
  
เครื่องมือแพทย์
4. การขออนุญาตผลิตเครื่องมือแพทย์เพื่อการส่งออก ตามมาตรา 34 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์ พ.ศ. 2551
4
  
เครื่องมือแพทย์
5. การขอนำเข้าเครื่องมือแพทย์ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 34) พ.ศ. 2549
5
  
เครื่องมือแพทย์
6. การผลิตหรือนำเข้าเครื่องมือแพทย์ในปริมาณที่จำเป็น ซึ่งได้รับการยกเว้นไม่ต้องขอรับใบอนุญาตหรือขอรับแจ้งรายการละเอียด
6
  
เครื่องมือแพทย์
7. การผลิตหรือนำเข้าเครื่องมือแพทย์ที่ได้รับการยกเว้นตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 34) พ.ศ. 2549
7
  
เครื่องมือแพทย์
8. การขออนุญาตโฆษณาเครื่องมือแพทย์
8
  
เครื่องมือแพทย์
9. การขออนุญาตขายเครื่องมือแพทย์
9
  
เครื่องมือแพทย์
10. การขอหนังสือรับรองการส่งออก
10
  
เครื่องมือแพทย์
11. การวินิจฉัยผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์
11
  
เครื่องสำอาง
1. คู่มือประชาชน
1
  
วัตถุอันตราย
1. การขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายและการขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง
1
  
วัตถุอันตราย
2. การแจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับวัตถุอันตรายชนิดที่ 1 และการขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง
2
  
ด่านอาหารและยา
1. ผลิตภัณฑ์อาหาร
1
  
ด่านอาหารและยา
2. ผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์
2
  
วัตถุอันตราย
3. การแจ้งการดำเนินการเกี่ยวกับวัตถุอันตรายชนิดที่ 2 และการขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง
3
  
ด่านอาหารและยา
3. ผลิตภัณฑ์วัตถุอันตราย
3
  
ด่านอาหารและยา
4. แบบตรวจสอบคำขอและบันทึกข้อบกพร่องคำขอ
4
  
วัตถุอันตราย
4. การขออนุญาตเกี่ยวกับวัตถุอันตรายชนิดที่ 3 และการขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง
4
1 - 30Next