SharePoint

Skip Navigation LinksManual

NameManual
Namecheck
  
  
  
Edit
การอนุญาตผลิตยาตัวอย่างเพื่อขอขึ้นทะเบียนตำรับยาแผนปัจจุบัน(ผ.ย.8) ยกเว้น การผลิตยาตัวอย่างเพื่อการศึกษาวิจัยในมนุษย์
แบบตรวจสอบการยื่นเอกสารด้วยตนเองสำหรับคำขออนุญาตผลิตยาตัวอย่างเพื่อขอขึ้นทะเบียนตำรับยาแผนปัจจุบัน (ผ.ย.8) 
ยา1
1
 
การขึ้นทะเบียนตำรับยา กรณีถ่ายโอนทะเบียน (Transfer)
ยา2
1
 
การขออนุญาตผลิต นำเข้า ส่งออก จำหน่าย หรือมีไว้ครอบครองเพื่อจำหน่าย ซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท ๓
ยา5
999
 
รายการหมวดการผลิตยาที่ประสงค์จะขอรับรองมาตรฐานสถานที่ผลิตยาในต่างประเทศ
แบบตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสาร
ยา7
999
 
การขอความเห็นเกี่ยวกับข้อความสำหรับโฆษณาเครื่องสำอาง
เครื่องสำอาง1
999
 
การขอจดแจ้งรายละเอียดการผลิตเพื่อขายหรือนำเข้าเพื่อขายเครื่องสำอางควบคุม
เครื่องสำอาง1
999
 
การขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในใบสำคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย
วัตถุอันตราย1
1
 
การขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดและผลิตภัณฑ์ลบคำผิด กรณีที่ผู้ยื่นคำขอได้ขึ้นทะเบียนไว้แล้วแต่เปลี่ยนแปลงชื่อการค้า
วัตถุอันตราย1
1
 
การขอแก้ไขรายการการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย ที่เป็นไปตามเงื่อนไขที่สำนักควบคุมเครื่องสำอางและวัตถุอันตรายประกาศกำหนด
วัตถุอันตราย1
999
 
การขอแก้ไขรายการการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย ที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่สำนักควบคุมเครื่องสำอางและวัตถุอันตรายประกาศกำหนด
วัตถุอันตราย1
999
 
การขออนุญาตนำเข้าตัวอย่างหรือผลิตตัวอย่างวัตถุอันตราย
วัตถุอันตราย1
999
 
การแจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับวัตถุอันตรายชนิดที่ 1 และการขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการใน ใบรับแจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับวัตถุอันตรายชนิดที่ 1
วัตถุอันตราย2
999
 
การขอนำเข้าวัตถุอันตรายที่ใช้ในบ้านเรือนหรือทางสาธารณสุข
ด่านอาหารและยา3
999
 
การต่ออายุใบสำคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย
วัตถุอันตราย6
999
 
การขอบัญชีผู้ใช้งานระบบจดแจ้งเครื่องสำอางผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (USER ACCOUNT)
เครื่องสำอาง1
999
 
การต่ออายุใบรับแจ้งการดำเนินการผลิต นำเข้า ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครอง ซึ่งวัตถุอันตรายชนิดที่ 2
วัตถุอันตราย6
999
 
การขอนำเข้าวัตถุอันตรายที่ใช้ในบ้านเรือนหรือทางสาธารณสุขเพื่อการศึกษาของสถาบนัการศึกษาหรือเพื่อใช้ในงานศึกษาวิจัย
ด่านอาหารและยา3
999
 
การต่ออายุใบอนุญาตผลิต นำเข้า ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายชนิดที่ 3
วัตถุอันตราย6
999
 
การขอจดแจ้งรายละเอียดการผลิตเพื่อขายหรือนำเข้าเพื่อขายเครื่องสำอางควบคุมผ่านทางเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
เครื่องสำอาง1
999
 
การขอใบแทนใบสำคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย
วัตถุอันตราย5
999
 
ข้อมูลตำรับยาเพื่อการส่งออกเท่านั้น
ยา2
999
 
การขอประทับตรารับรองหนังสือมอบอำนาจขอรหัสประจำตัวผู้ประกอบการเครื่องสำอาง
เครื่องสำอาง1
999
 
การขอนำเข้าวัตถุอันตรายที่ใช้ในบ้านเรือนหรือทางสาธารณสุขเพื่อใช้โดยหน่วยงานที่ต้องปฏิบัติตามมาตรฐานสากลของการใช้วตัถุอันตราย
ด่านอาหารและยา3
999
 
การขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย ประเภทผลิตภัณฑ์กำจัดแมลงและสัตว์แทะ กรณีที่สารสำคัญยังไม่เคยรับขึ้นทะเบียน (สารใหม่)
วัตถุอันตราย1
999
 
การขอหนังสืออนุญาตการนำหรือสั่งเครื่องสำอางสำเร็จรูปเข้ามาในราชอาณาจักรที่มิใช่เพื่อขายแบบเฉพาะครั้ง
เครื่องสำอาง1
999
 
การขอใบแทนใบอนุญาตผลิต นำเข้า ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายชนิดที่ 3
วัตถุอันตราย5
999
 
การขอนำเข้าวัตถุอันตรายที่ใช้ในบ้านเรือนหรือทางสาธารณสุข
ด่านอาหารและยา3
999
 
การแจ้งเปลี่ยนแปลงชื่อหรือที่ตั้งสถานที่ผลิตสถานที่นำเข้าหรือสถานที่เก็บเครื่องสำอางควบคุม
เครื่องสำอาง1
999
 
การขอใบแทนใบรับแจ้งการดำเนินการผลิต นำเข้า ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครองซึ่ง วัตถุอันตรายชนิดที่ 2
วัตถุอันตราย5
999
 
การขอนำเข้าเครื่องมือแพทย์เพื่อใช้เฉพาะตัว
ด่านอาหารและยา2
999
 
1 - 30Next