SharePoint

Skip Navigation LinksPopup

  
Body
  
  
No
  

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาจะดำเนินการดับกระแสไฟฟ้า

เพื่อตรวจสอบอุปกรณ์และตู้ระบบไฟฟ้าของสำนักงานฯ

ในวันจันทร์ที่ 24 ตุลาคม 2559 เวลา 08.30 – 12.00 น.

จึงขอปิดระบบสารสนเทศทุกระบบ

ในวันศุกร์ที่ 21 ต.ค.59 เวลา 16.30น. และจะเปิดใช้งานตามปกติ

วันอังคารที่ 25 ต.ค.59 เวลา 08.00 น.เป็นต้นไป

No
  

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาจะดำเนินการปิดระบบสารสนเทศเพื่อปรับปรุงระบบคลาวด์ภาครัฐ ให้มีขีดความสามารถในการให้บริการ และ เพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานระบบสารสนเทศให้ดียิ่งขึ้นและทำการสำรองข้อมูลทั้งหมด

จึงขอปิดระบบสารสนเทศ e-Submission
ในวันศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2560 ตั้งแต่ เวลา 18.00 น. 
และ จะเปิดให้ใช้งานได้ตามปกติในวันจันทร์ที่ 13 มีนาคม 2560 เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป

      จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
No
  

​ผลการออกรางวัลสลากบารุงสภากาชาดไทยของกระทรวงสาธารณสุข

วันที่ 5 เมษายน 2560

รางวัลที่ 1 มี 1 รางวัล
46230

รางวัลที่ 2 มี 3 รางวัล
13290 39563 94982

รางวัลที่ 3 มี 6 รางวัล
08744 13373 65392 76579 88800 95187

รางวัลที่ 4 มี 7 รางวัล
00252 04085 11440 69203 72171
76475 80722

รางวัลที่ 5 มี 8 รางวัล
11980 30062 36792 42900
58604 81944 94378 95902

รับรางวัลที่ สานักงานเลขานุการกรม สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี โทรศัพท์ 0 2590 7106, 0 2590 7100
0 2590 7115 โทรสาร 0 2590 7116 (ในวันเวลาราชการ)
ถ้าไม่มารับรางวัลภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 ถือว่าสละสิทธิ์
No
  

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาจะดำเนินการดับกระแสไฟฟ้า

เพื่อตรวจสอบอุปกรณ์ และปรับปรุงระบบไฟฟ้าของสำนักงานฯ

จึงขอปิดระบบสารสนเทศทุกระบบ
ในวันศุกร์ที่ 24 มีนาคม 2560 เวลา 16.30น. 
และ จะเปิดให้ใช้งานได้ตามปกติในวันจันทร์ที่ 27 มีนาคม 2560 เวลา 07.00 น.เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
No
  

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาจะดำเนินการปิดระบบสารสนเทศเพื่อปรับปรุงระบบคลาวด์ภาครัฐ ให้มีขีดความสามารถในการให้บริการ และ เพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานระบบสารสนเทศให้ดียิ่งขึ้น


จึงขอปิดระบบสารสนเทศ e-Submission
ในวันพฤหัสบดีที่ 6 กรกฎาคม 2560 ตั้งแต่ เวลา 21.00 น. 
และ จะเปิดให้ใช้งานได้ตามปกติในวันศุกร์ที่ 7 กรกฎาคม 2560 เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป

ทั้งนี้ระบบสารสนเทศที่ให้บริการอยู่ที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
สามารถใช้งานได้ตามปกติ

      จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
No
  

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาจะดำเนินการดับกระแสไฟฟ้า

เพื่อเปลี่ยนอุปกรณ์ตู้ควบคุมระบบไฟฟ้าของสำนักงานฯ

ในวันเสาร์ที่ 17-18 กุมภาพันธ์ 2561

จึงขอปิดระบบสารสนเทศทุกระบบ

ในวันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 17.00 น. – วันอาทิตย์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 18.00 น.

และจะเปิดใช้งานตามปกติ

วันจันทร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป

ทั้งนี้ระบบสารสนเทศที่ให้บริการอยู่บน G-Cloud ของสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (สรอ.) สามารถใช้งานได้ตามปกติ

No
  

​สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาจะดำเนินการดับกระแสไฟฟ้า
เพื่อตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าภายในสำนักงานฯ

ในวันเสาร์ที่ 10 มีนาคม 2561

จึงขอปิดระบบสารสนเทศทุกระบบ

ในวันศุกร์ที่ 9 มีนาคม 2561 เวลา 17.00 น. – วันอาทิตย์ที่ 11 มีนาคม 2561 เวลา 18.00 น.


และจะเปิดใช้งานตามปกติ

วันจันทร์ที่ 12 มีนาคม 2561 เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป


ทั้งนี้ระบบสารสนเทศที่ให้บริการอยู่บน G-Cloud ของสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (สรอ.) 
ขอปิดปรับปรุงระบบสารสนเทศที่ให้บริการอยู่ ในวันศุกร์ที่ 9 มีนาคม 2561 เวลา 21.00 น. - 24.00 น.
หลังจากนั้นจึงจะสามารถใช้งานได้ตามปกติ


No
  

​สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา จะปิดปรับปรุงระบบ SKYNET

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ ในวันเสาร์ที่ 2 มิถุนายน 2561 

ตั้งแต่เวลา 22.00 น. ถึงวันอาทิตย์ที่ 3 มิถุนายน 2561 เวลา 02.00 น.

ขออภัยในความไม่สะดวก

No
  
ขอเชิญชวนข้าราชการและประชาชนทั่วประเทศ
ร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
๖๖ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑

forking-create-02-tn.jpg

No
  

​ขอเชิญผู้รับบริการเข้าไปประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการ อย. 

ตามลิงก์ หรือ QR Code ด้านล่างนี้

http://bit.ly/2vpUFIJ

QR code กพร.pngNo
  

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาจะดำเนินการปิดระบบสารสนเทศและอินเทอร์เน็ต เพื่อปรับปรุงระบบไฟร์วอลล์ (Firewall) ให้มีขีดความสามารถเพิ่มขึ้นในการให้บริการระบบสารสนเทศ และอินเทอร์เน็ต ของสำนักงาน 

ในวันอาทิตย์ที่ 9 กันยายน 2561 ตั้งแต่ เวลา 07.00 -18.00 น. และ จะเปิดให้ใช้งานได้ตามปกติในวันจันทร์ที่ 10 กันยายน  2561 ตั้งแต่ เวลา 07.00  น. เป็นต้นไป

ส่วนการให้บริการระบบสารสนเทศ e-Submission บนระบบคลาวด์ภาครัฐ ยังใช้งานได้เป็นปรกติ

จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
No
  

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาจะดำเนินการปิดแอพพลิเคชั่นเครื่องสำอาง เพื่อตรวจสอบและปรับปรุงระบบฐานข้อมูลของสำนักงานฯ

ในวันพฤหัสบดีที่ 25 ตุลาคม 2561 เวลา 16.30 – 20.00 น.

จึงขอปิดระบบแอพพลิเคชั่นเครื่องสำอาง และจะเปิดใช้งานตามปกติ

วันศุกร์ที่ 26 ต.ค.2561 เวลา 08.00 น.เป็นต้นไป
No
  

เนื่องจาก DNS ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเกิดปัญหาขัดข้อง
ทำให้ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์

http://www.fda.moph.go.th และ https://privus.fda.moph.go.th/

ผ่านผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ต (ISP) บางรายนั้น

ขณะนี้อยู่ในระหว่างปรับปรุงแก้ไขปัญหาดังกล่าว

ขออภัยในความไม่สะดวก

No
  

​สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาจะดำเนินการดับกระแสไฟฟ้าเพื่อบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าของสำนักงานฯ ในวันเสาร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.00 – 16.00 น. จึงขอปิดระบบสารสนเทศทุกระบบ ในวันศุกร์ที่ 14 ก.พ. 63 เวลา 17.00 น. และจะเปิดใช้งานตามปกติ วันอาทิตย์ที่ 16 ก.พ. 63 เวลา 08.00 น.เป็นต้นไป

ส่วนการให้บริการระบบสารสนเทศ e-Submission บนระบบคลาวด์ภาครัฐ ยังใช้งานได้เป็นปกติ

จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

No