SharePoint

Skip Navigation LinksManual_Document

  
  
  
  
  
  
MainTitle
  
แบบตรวจสอบการยื่นเอกสารด้วยตนเอง  สำหรับคำขออนุญาตผลิตยาตัวอย่างเพื่อขอขึ้นทะเบียนตำรับยาแผนปัจจุบัน (ผ.ย.8)  0uizogdk.diz.pdf
  
2/27/2017 10:01 AMSystem Account
5
1
ยา
1.1 การขอจดทะเบียนสถานประกอบการผลิตเครื่องมือแพทย์ (เลขาอนุมัติ)1.1 การขอจดทะเบียนสถานประกอบการผลิตเครื่องมือแพทย์ (เลขาอนุมัติ).pdf
  
5/31/2018 11:08 AMเทวะ แก้วปลั่ง
1
กลุ่มเครื่องมือแพทย์
1.2 การย้ายเปลี่ยนแปลงสถานที่ผลิตหรือเก็บรักษาเครื่องมือแพทย์ (เลขาอนุมัติ)1.2 การย้ายเปลี่ยนแปลงสถานที่ผลิตหรือเก็บรักษาเครื่องมือแพทย์ (เลขาอนุมัติ).pdf
  
5/31/2018 11:08 AMเทวะ แก้วปลั่ง
2
กลุ่มเครื่องมือแพทย์
1.3 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในใบจดทะเบียนสถานประกอบการผลิตเครื่องมือแพทย์  กรณีเปลี่ยนแปลง-เพิ่ม1.3 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในใบจดทะเบียนสถานประกอบการผลิตเครื่องมือแพทย์  กรณีเปลี่ยนแปลง-เพิ่ม.pdf
  
4/17/2018 1:08 PMเทวะ แก้วปลั่ง
3
กลุ่มเครื่องมือแพทย์
1.4 การขอจดทะเบียนสถานประกอบการนำเข้าเครื่องมือแพทย์ (เลขาอนุมัติ)1.4 การขอจดทะเบียนสถานประกอบการนำเข้าเครื่องมือแพทย์ (เลขาอนุมัติ).pdf
  
5/31/2018 11:08 AMเทวะ แก้วปลั่ง
4
กลุ่มเครื่องมือแพทย์
1.5 การย้ายเปลี่ยนแปลงสถานที่นำเข้าหรือสถานที่เก็บรักษาเครื่องมือแพทย์ (เลขาอนุมัติ)1.5 การย้ายเปลี่ยนแปลงสถานที่นำเข้าหรือสถานที่เก็บรักษาเครื่องมือแพทย์ (เลขาอนุมัติ).pdf
  
5/31/2018 11:09 AMเทวะ แก้วปลั่ง
5
1
กลุ่มเครื่องมือแพทย์
1.6 การขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในใบจดทะเบียนสถานประกอบการผลิตหรือนำเข้าเครื่องมือแพทย์ (เลขาอนุมัติ)1.6 การขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในใบจดทะเบียนสถานประกอบการผลิตหรือนำเข้าเครื่องมือแพทย์ (เลขาอนุมัติ).pdf
  
5/31/2018 11:08 AMเทวะ แก้วปลั่ง
6
1
กลุ่มเครื่องมือแพทย์
1.7 การขอต่ออายุใบจดทะเบียนสถานประกอบการผลิตหรือนำเข้าเครื่องมือแพทย์ (เลขาอนุมัติ)1.7 การขอต่ออายุใบจดทะเบียนสถานประกอบการผลิตหรือนำเข้าเครื่องมือแพทย์ (เลขาอนุมัติ).pdf
  
5/31/2018 11:09 AMเทวะ แก้วปลั่ง
7
1
กลุ่มเครื่องมือแพทย์
1.8 การขอใบแทนใบจดทะเบียนสถานประกอบการผลิตหรือนำเข้าเครื่องมือแพทย์ (เลขาอนุมัติ)1.8 การขอใบแทนใบจดทะเบียนสถานประกอบการผลิตหรือนำเข้าเครื่องมือแพทย์ (เลขาอนุมัติ).pdf
  
5/31/2018 11:09 AMเทวะ แก้วปลั่ง
8
1
กลุ่มเครื่องมือแพทย์
1.9 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในใบจดทะเบียนสถานประกอบการนำเข้าเครื่องมือแพทย์ กรณีเปลี่ยนแปลง-เพิ่1.9 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในใบจดทะเบียนสถานประกอบการนำเข้าเครื่องมือแพทย์ กรณีเปลี่ยนแปลง-เพิ่.pdf
  
4/17/2018 1:34 PMเทวะ แก้วปลั่ง
9
1
กลุ่มเครื่องมือแพทย์
 การผลิตเครืองมือแพทย์ในปริมาณเท่าทีจาํเป็น เพือเป็นตัวอย่างในการส่งออก        ซงึได้รับการยกเว้นไม่ต้องขอรับใบอนุญาต หรือขอใบรับแจ้งรายการละเอยีด1.pdf
  
10/25/2016 3:57 PMSystem Account
1
6
เครื่องมือแพทย์
10.1 การขอหนังสือรับรองการส่งออกเครื่องมือแพทย์ (เลขาอนุมัติ)10.1 การขอหนังสือรับรองการส่งออกเครื่องมือแพทย์ (เลขาอนุมัติ).pdf
  
5/31/2018 11:10 AMเทวะ แก้วปลั่ง
1
10
กลุ่มเครื่องมือแพทย์
 การขอแจ้งรายการละเอยีดผลิตและแจ้งรายการละเอียดนําเข้าเครืองมือแพทย์ตาม พระราชบัญญัตเิครืองมือแพทย์พ.ศ. 2551 1075224254_13.pdf
  
10/25/2016 3:41 PMSystem Account
1
3
เครื่องมือแพทย์
แบบตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสาร10dozhnp.luj.docx
  
10/25/2016 2:22 PMSystem Account
1
7
ยา
การขอความเห็นเกี่ยวกับข้อความสำหรับโฆษณาเครื่องสำอาง10การขอความเห็นโฆษณาเครื่องสำอาง30มิย58.docx
  
10/25/2016 4:46 PMSystem Account
1
1
เครื่องสำอาง
11.1 การวินิจฉัยผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ (เลขาอนุมัติ)11.1 การวินิจฉัยผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ (เลขาอนุมัติ).pdf
  
5/31/2018 11:10 AMเทวะ แก้วปลั่ง
1
11
กลุ่มเครื่องมือแพทย์
การขอใบแทนหนังสือรับรองประกอบการนําเข้าเครืองมือแพทย์ 1176347157_22.pdf
  
10/25/2016 3:52 PMSystem Account
1
5
เครื่องมือแพทย์
12.1 การขอรับรองระบบคุณภาพเครื่องมือแพทย์ (GMP) (เลขาอนุมัติ)12.1 การขอรับรองระบบคุณภาพเครื่องมือแพทย์ (GMP) (เลขาอนุมัติ).pdf
  
5/31/2018 11:12 AMเทวะ แก้วปลั่ง
1
12
กลุ่มเครื่องมือแพทย์
1212.1 การขอรับรองระบบคุณภาพเครื่องมือแพทย์ (GMP).pdf
  
9/14/2017 2:28 PMSystem Account
1
12
เครื่องมือแพทย์
การขอต่ออายุใบอนุญาตขายเครืองมือแพทย์129589190_37.pdf
  
10/25/2016 4:20 PMSystem Account
1
9
เครื่องมือแพทย์
การขอต่ออายุใบรับแจ้งรายการละเอียดผลติและใบรับแจ้งรายการละเอียดนําเข้า เครืองมือแพทย์ตามพระราชบัญญัติเครืองมือแพทย์พ.ศ. 25511325870437_15.pdf
  
10/25/2016 3:42 PMSystem Account
1
3
เครื่องมือแพทย์
การขอจดแจ้งรายละเอียดการผลิตเพื่อขายหรือนำเข้าเพื่อขายเครื่องสำอางควบคุม1414733406_2การขอจดแจ้งเครื่องสำอาง30มิย58.docx
  
10/25/2016 4:35 PMSystem Account
1
1
เครื่องสำอาง
การขอหนังสือรับรองเพือการส่งออกเครืองมือแพทย์1421403278_39.pdf
  
10/25/2016 4:25 PMSystem Account
1
10
เครื่องมือแพทย์
การวนิิจฉัยผลิตภณัฑ์เครืองมือแพทย1460643073_40.pdf
  
10/25/2016 4:26 PMSystem Account
1
11
เครื่องมือแพทย์
การขอบัญชีผู้ใช้งานระบบจดแจ้งเครื่องสำอางผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (USER ACCOUNT)1547442375_3ขอบัญชีผู้ใช้งานระบบจดแจ้ง30มิย58.docx
  
10/25/2016 4:36 PMSystem Account
1
1
เครื่องสำอาง
 การขอใบแทนใบอนุญาตผลติและนําเข้าเครืองมือแพทย์1578817109_12.pdf
  
10/25/2016 3:30 PMSystem Account
1
2
เครื่องมือแพทย์
การขอต่ออายุใบอนุญาตผลติและใบอนุญาตนาํเข้าเครืองมือแพทย์ ตาม พระราชบัญญัตเิครืองมือแพทย์ พ.ศ. 2551588231243_11.pdf
  
10/25/2016 3:36 PMSystem Account
1
2
เครื่องมือแพทย์
การขอใบแทนหนังสือรับรองการผลติเครืองมือแพทย์เพือการส่งออก ตามมาตรา 34  แห่งพระราชบัญญัติเครืองมือแพทย์ พ.ศ. 25511636454291_19.pdf
  
10/25/2016 3:46 PMSystem Account
1
4
เครื่องมือแพทย์
 การขอแก้ไขเปลียนแปลงรายการละเอียดในใบรับแจ้งรายการละเอียดผลิตและใบรับ แจ้งรายการละเอียดนาํเข้าเครืองมือแพทย์ตามพระราชบัญญัตเิครืองมือแพทย์ 2551 190603180_14.pdf
  
10/25/2016 3:40 PMSystem Account
1
3
เครื่องมือแพทย์
การขอแก้ไขเปลียนแปลงรายการทีได้รับอนุญาตในใบอนุญาตผลติ  และใบอนุญาต นําเข้าเครืองมือแพทย์ตามพระราชบัญญัตเิครืองมือแพทย์ 25511960686501_10.pdf
  
10/25/2016 3:37 PMSystem Account
1
2
เครื่องมือแพทย์
1 - 30Next