ติดต่อกองยุทธศาสตร์และแผนงาน
กลุ่มนโยบายและแผน
0-2590-7291 , โทรสาร 0-2591-8457
กลุ่มติดตามและประเมินผล
0-2590-7285 , โทรสาร 0-2591-8457
ศูนย์เฝ้าระวังความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ
0-2590-7261 , โทรสาร 0-2590-7253
กลุ่มวิจัยและจัดการความรู้
0-2590-7263 , โทรสาร 0-2590-7266
ศูนย์พัฒนาโยบายแห่งชาติด้านสารเคมี
0-2590-7289 , โทรสาร 0-2590-7287
ฝ่ายบริหารทั่วไป
0-2590-7293 , 0-2590-7233 , โทรสาร 0-2591-8457
ศูนย์วิทยบริการและศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ
0-2590-7256 , โทรสาร 0-2590-7256
ศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ
0-2590-7064 , โทรสาร 0-2590-7230