ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์
data VTR แนะนำ อย กองยุทธศาสตร์และแผนงาน data หนังสือเวียนทั่วไป ฝ่ายบริหารทั่วไป data ประกาศรับสมัครงาน data ประกาศทุนพัฒนาบุคลากรจากเงินรายได้ อย. data HPVC Safety news ศูนย์เฝ้าระวังความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ data วารสารอาหารและยา data นำเสนอในการประชุมจัดทำแผนงาน รองรับนโยบายสำคัญด้านสาธารณสุข ปี 2564 วันที่ 23 กันยายน 2563 ณ โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการ แจ้งวัฒนะ เผยแพร่ ณ วันที่ 24 ตุลาคม 2563 data มอบนโยบายและทิศทางการบริหารงาน ประจำปี 2564 (ปลัดกระทรวงสาธารณสุข) ประกาศ ณ วันที่ 6 ตุลาคม 2562 data แนวทางปฏิบัติงานของเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา ประจำปี 2564 (นพ.ไพศาล ดั่นคุ้ม) ประกาศ ณ วันที่ 2 ตุลาคม 2562
เอกสารเผยแพร่
data วารสารอาหารและยา ปีที่ 27 ฉบับที่ 3/2563
เดือนกันยายน - ธันวาคม 2563
วันที่เผยแพร่ข้อมูล 5 ตุลาคม 2563
data ข่าวสารด้านยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ ปีที่ 23
ฉบับที่ 3 : เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2563
วันที่เผยแพร่ข้อมูล 10 กันยายน 2563
data รายงานสรุปผลบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2563 วันที่เผยแพร่ข้อมูล 14 สิงหาคม 2563 data วารสารอาหารและยา ปีที่ 27 ฉบับที่ 2/2563
เดือนพฤษภาคม - สิงหาคม 2563
วันที่เผยแพร่ข้อมูล 30 มิถุนายน 2563
data วารสารข่าวสารด้านยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ ปีที่ 23 ฉบับที่ 2: เมษายน - มิถุนายน 2563 วันที่เผยแพร่ข้อมูล 9 มิถุนายน 2563 data วารสารข่าวสารด้านยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ ปีที่ 23 ฉบับที่ 1: มกราคม - มีนาคม 2563 วันที่เผยแพร่ข้อมูล 2 เมษายน 2563 data วารสารอาหารและยา ฉบับที่ 1/2563
Vol. 27 No. 1 (2020): มกราคม - เมษายน
วันที่เผยแพร่ข้อมูล 20 มีนาคม 2563
data แผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2563 วันที่เผยแพร่ข้อมูล 30 มกราคม 2563 data รายงานประจำปี 2562 วันที่เผยแพร่ข้อมูล 27 มกราคม 2563 data แผนกำกับติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2563 วันที่เผยแพร่ข้อมูล 27 ธันวาคม 2562 data รายงานสรุปผลการตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์สุขภาพ ตามแผนเก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์สุขภาพ ปีงบประมาณ 2562 วันที่เผยแพร่ข้อมูล 25 ธันวาคม 2562 data สรุปประชุมวิชาการงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2562 วันที่เผยแพร่ข้อมูล 16 ตุลาคม 2562 data รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนจัดการความเสี่ยงผลิตภัณฑ์สุขภาพ ปี 2562 วันที่เผยแพร่ข้อมูล 23 กันยายน 2562 data รายงานสรุปผลการบริหารความเสี่ยง ปี 2562 วันที่เผยแพร่ข้อมูล 30 สิงหาคม 2562