โครงสร้าง
data
อัตรากำลัง
data 9. ศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ