งานนโยบายและแผน
data โครงการเชิงยุทธศาสตร์ data แผนพัฒนาการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ data แผนเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินการของ อย. data แผนบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต data แผนปฏิบัติงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ data กรอบความเชื่อมโยงของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับ อย. data ทิศทางองค์กร data แนวทางการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ data เป้าหมาย ตัวชี้วัด และแนวทางการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ data เป้าหมาย ตัวชี้วัด และแผนการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ และส่งเสริมมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ data รายงานผลการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำเนินงานตามแผนงาน โครงการ (CIPO) data ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต (Unit Cost) data การสนับสนุนงบประมาณให้ส่วนภูมิภาค data แผนเก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์สุขภาพ อย.
เฝ้าระวังความปลอดภัยผลิตภัณฑ์สุขภาพ
นโยบายแห่งชาติด้านสารเคมี
การจัดการความรู้และวิจัย
ความร่วมมือระหว่างประเทศ
ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ