แนวทางการดำเนินการของผลิตภัณฑ์ยา (COVID-19)
data data ประกาศกองยา เรื่อง มาตรการผ่อนผันการตรวจประเมินมาตรฐานสถานที่ผลิตยาภายในประเทศและต่างประเทศในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID-19) ลงวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2563 data ขอความร่วมมือในการกำกับดูแลการใช้ยาต้านจุลชีพอย่างสมเหตุผลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ลงวันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2563 data ขอความร่วมมือในการใช้ยาต้านจุลชีพอย่างสมเหตุผลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ลงวันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2563 data ประกาศกองยา เรื่องการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการด้านยาในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประกาศ ณ วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2563 data ขอความร่วมมือสำรองยารักษามาลาเรียเพื่อสงวนไว้ใช้ในประเทศ และลดการจำหน่ายยารักษามาลาเรีย และยาต้านจุลชีพบางรายการไปยังร้านขายยาและสถานพยาบาลที่ไม่รับผู้ป่วยค้างคืน ลงวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2563 data ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง การผลิตผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์เพื่อสุขอนามัยสำหรับมือในสถานที่ผลิตยาแผนโบราณ ประกาศ ณ วันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2563 data ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง การผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนประกอบเพื่อสุขอนามัยสำหรับมือในสถานที่ผลิตยาแผนปัจจุบัน ประกาศ ณ วันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2563
จำนวนผู้เข้าชม PHP Hits Count คน