Infographic COVID-19
รายละเอียด ไฟล์ JPG ไฟล์ PDF
อย.แนะนำวิธีใช้ผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์ฆ่าเชื้อโรคในช่วงการระบายของโควิด-19
ฆ่าเชื้อโรคให้ถูกวิธีมีโอกาสรอด
การเลือกซื้อเจลแอลกอฮอล์ ป้องกันสินค้าปลอม
หน้ากากอนามัยใช้-ทิ้งถูกวิธีต้านไวรัสโควิด
วิธีเลือกซื้อเจลแอลกอฮอล์อย่างปลอดภัย
เตือนอย่าใช้เมทิลแอลกอฮอล์ เป็นส่วนผสมเจลล้างมือ
มาตรการทางสาธารณสุข เรื่อง การเว้นระยะห่างจากสังคม (Social distancing)
ผลิตภัณฑ์เจลแอลกอฮอล์ถูมือ ต้องมีความเข้มข้นของแอลกอฮอร์ไม่ต่ำกว่า 70% v/v
วิธีการใช้ผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรคในบ้านเรือนเพื่อป้องกัน “ไวรัสโคโรนา 2019” หรือ “โรคโควิด 19 (Covid-19)”
เลือกหน้ากากอนามัยอย่างถูกต้อง ลดความเสี่ยงจากไวรัสโคโรนาได้
จำนวนผู้เข้าชม PHP Hits Count คน