การให้บริการอนุญาตผลิตภัณฑ์สุขภาพ และการรับเรื่องร้องเรียน รองรับสถานการณ์ Covid-19


ศูนย์จัดการเรื่องร้องเรียนและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ
ด่านอาหารและยา
กองยา
กองอาหาร
กลุ่มควบคุมเครื่องสำอาง
กลุ่มควบคุมวัตถุอันตราย
กองควบคุมวัตถุเสพติด
กองควบคุมเครื่องมือแพทย์
กองผลิตภัณฑ์สมุนไพร
จำนวนผู้เข้าชม PHP Hits Count คน