ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
  หน่วยงาน   อีเมล
  กองอาหาร food@fda.moph.go.th
 กองยา drug@fda.moph.go.th
 กลุ่มควบคุมเครื่องสำอาง กองควบคุมเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย cosmetic@fda.moph.go.th
 กลุ่มควบคุมวัตถุอันตราย กองควบคุมเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย toxic@fda.moph.go.th
 กองควบคุมวัตถุเสพติด narcotic@fda.moph.go.th
 กองควบคุมเครื่องมือแพทย์ mdcd1988@fda.moph.go.th
 กองด่านอาหารและยา inspection@fda.moph.go.th
 กองยุทธศาสตร์และแผนงาน planfda2018@gmail.com
 กองพัฒนาศักยภาพบริโภค pcaoryor@gmail.com
 กองส่งเสริมงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น kb@fda.moph.go.th
 ศูนย์เฝ้าระวังและรับเรื่องร้องเรียนผลิตภัณฑ์สุขภาพ 1556@fda.moph.go.th
 กองผลิตภัณฑ์สมุนไพร herbaldivision@fda.moph.go.th
 กองผลิตภัณฑ์สุขภาพนวัตกรรมและการบริการ econsultcenter@fda.moph.go.th
 ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
>> โปรดคลิก <<
จำนวนผู้เข้าชม counter free คน