ขอเชิญแสดงความคิดเห็นต่อ

(ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านการดื้อยาต้านจุลชีพแห่งชาติ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2566-2570

      สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ในฐานะเลขานุการของคณะกรรมการนโยบายการดื้อยาต้านจุลชีพแห่งชาติ ขอเปิดรับฟังความเห็นและข้อเสนอแนะต่อ (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านการดื้อยาต้านจุลชีพแห่งชาติ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2566-2570 ตั้งแต่วันที่ 8-29 ธันวาคม 2565

     ทั้งนี้ ท่านสามารถส่งความเห็นและข้อเสนอแนะผ่านช่องทาง ดังนี้

1. แบบฟอร์มแสดงความคิดเห็นออนไลน์ (รูปแบบ Google form) คลิกที่นี่ <<

2. download แบบฟอร์ม และส่งกลับมายัง e-mail: thaifda.amr@gmail.com

3. download แบบฟอร์ม และส่งกลับมาทางไปรษณีย์

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
(กองยา กลุ่มพัฒนาระบบ งานวิจัยพัฒนาระบบ)
88/24 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ
อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000Download เอกสารร่างแผนปฏิบัติการฯ ฉบับที่ 2 (ฉบับเต็ม)

และแบบฟอร์มการแสดงความคิดเห็น คลิกที่นี่ << หรือ SCAN QR CODE


แสดงความคิดเห็นออนไลน์ (รูปแบบ Google form)


https://forms.gle/eEfjoVBZhsg7By4Z7

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

งานวิจัยพัฒนาระบบ กลุ่มพัฒนาระบบ กองยา (สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา)

โทรศัพท์: 02 590 7172 หรือ email: thaifda.amr@gmail.com