ทุนจากเงินรายได้จากการดำเนินงานของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เพื่อศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
data ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อรับทุนรัฐบาลไปศึกษาต่อหรือฝึกอบรม เรื่อง เลื่อนวัน เวลา และสถานที่ประเมินความเหมาะสมเพื่อรับทุนจากเงินรายได้จากการดำเนินงาน ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเพื่อศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อรับทุนรัฐบาลไปศึกษาต่อหรือฝึกอบรม เรื่องกำหนดวัน เวลา และสถานที่ประเมินความเหมาะสมเพื่อรับทุนจากเงินรายได้จากการดำเนินงาน ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เพื่อศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรองเพื่อรับทุนจากเงินรายได้จากการดำเนินงานของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเพื่อศึกษาต่อในระบบที่สูงขึ้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคลากรภาครัฐเพื่อรับทุนจากเงินรายได้จากการดำเนินงานของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เพื่อศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ใบสมัครคัดเลือกบุคลากรภาครัฐเพื่อรับทุนจากเงินรายได้จากการดำเนินงานของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เพื่อศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
โดยมีกำหนดเปิดรับสมัคร ระหว่างวันที่ 23 เมษายน 2564 - วันที่ 6 พฤษภาคม 2564
จำนวนผู้เข้าชม PHP Hits Count คน