แบบสำรวจความพึงพอใจและไม่พึงพอใจผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

การสำรวจนี้จัดทำขึ้นเพื่อนำความคิดเห็นที่ได้รับไปปรับปรุงการปฏิบัติงานและการให้บริการประชาชนของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ไม่มีผลต่อการเข้ารับบริการของท่านแต่อย่างใด


1. แบบสำรวจความพึงพอใจและไม่พึงพอใจที่มีต่อการให้บริการของ อย. กลุ่มผู้ประกอบการ ณ ศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ (OSSC)

ผู้ประกอบการ หมายถึง ผู้ประกอบการผลิต นำเข้า ส่งออก มีไว้ครอบครองและและจำหน่ายผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ยังไม่ได้รับอนุญาต หรือไม่ต้องขออนุญาต ซึ่งติดต่อขออนุมัติ อนุญาต ขอคำปรึกษาต่างๆ จาก อย. ทั้งที่มาติดต่อด้วยตัวเอง ณ ศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ (OSSC)

QR Code และ Link แบบสอบถามออนไลน์
กลุ่มผู้ประกอบการ ณ ศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ (OSSC)

Link : https://forms.gle/AmfsXXWeS5wS3jcT9

…………………………………………………

2. แบบสำรวจความพึงพอใจและไม่พึงพอใจที่มีต่อการให้บริการของ อย. กลุ่มผู้ประกอบการ (ผู้มาติดต่อกองผลิตภัณฑ์)

ผู้ประกอบการ หมายถึง ผู้ประกอบการผลิต นำเข้า ส่งออก มีไว้ครอบครองและและจำหน่ายผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ยังไม่ได้รับอนุญาต หรือไม่ต้องขออนุญาต ซึ่งติดต่อขออนุมัติ อนุญาต ขอคำปรึกษาต่างๆ จาก อย. ทั้งที่มาติดต่อด้วยตัวเอง ณ ที่ตั้งกองผลิตภัณฑ์

QR Code และ Link แบบสอบถามออนไลน์
กลุ่มผู้ประกอบการ (ผู้มาติดต่อกองผลิตภัณฑ์)

Link : https://forms.gle/EYyipbhi5eBDdwWa9

…………………………………………………

3. แบบสำรวจความพึงพอใจและไม่พึงพอใจที่มีต่อการปฏิบัติงานของ อย. (กลุ่มผู้รับอนุญาต)

ผู้รับอนุญาต หมายถึง ผู้ประกอบการที่ได้รับอนุญาตผลิต นำเข้า ส่งออก มีไว้ในครอบครอง และจำหน่ายผลิตภัณฑ์สุขภาพ ที่ได้รับอนุญาตแล้ว และ อย. ได้เข้าตรวจสอบสถานประกอบการตามแผนเฝ้าระวังปกติ, ผู้ประกอบการที่ได้รับการตรวจต่ออายุใบอนุญาต และ ผู้ประกอบการที่ได้รับการตรวจเพื่อการนำเข้า-ส่งออกผลิตภัณฑ์สุขภาพ

QR Code และ Link แบบสอบถามออนไลน์
(กลุ่มผู้รับอนุญาต)

Link : https://forms.gle/AEA9jP2D2XsW3Zid8

…………………………………………………

4. แบบสำรวจความพึงพอใจและไม่พึงพอใจที่มีต่อการให้บริการของ อย. (กลุ่มผู้ร้องเรียน)

ผู้ร้องเรียนบริการของ อย. หมายถึง ผู้ร้องเรียนที่ได้รับผลกระทบจากการดำเนินงานของ อย. เช่น การปรับปรุงกฎระเบียบ ความโปร่งใสในการปฏิบัติหน้าที่ / ด้านการให้บริการ ฯลฯ

QR Code และ Link แบบสอบถามออนไลน์
(กลุ่มผู้ร้องเรียน)

Link : https://forms.gle/P7KqihYmdVYufp758

…………………………………………………

5. แบบสำรวจความพึงพอใจและไม่พึงพอใจที่มีต่อการปฏิบัติงานของ อย. (กลุ่มพันธมิตร เครือข่าย)

กิจกรรมการประสาน ติดต่อ ดำเนินการร่วมกับ อย. ในที่นี้ หมายถึง การมาประชุมเพื่อพิจารณากำหนดแนวทางการดำเนินงานร่วมกัน เพื่อพิจารณาการดำเนินการทางกฎหมาย เพื่อวางแผน ทบทวน / กำหนดมาตรการ ศึกษา สำรวจ วิจัยพัฒนางาน / ระบบงาน หรือกิจกรรมอื่นใด เพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและพัฒนาการให้บริการประชาชน รวมถึงการดำเนินการใดๆ ในฐานะ หน่วยงานที่เป็นพันธมิตรมีการดำเนินงานร่วมกัน หน่วยงานรับมอบอำนาจจาก อย. เครือข่ายภาครัฐ/ ภาคเอกชน/ ภาคประชาชนที่ดำเนินงานร่วมกับ อย. หรือหน่วยงานผู้รับจ้างเหมาบริการงานของ อย.

QR Code และ Link แบบสอบถามออนไลน์
(กลุ่มผู้พันธมิตร เครือข่าย)

Link : https://forms.gle/Z3eexiBgvyDvLWQA8

…………………………………………………

6. แบบสำรวจความพึงพอใจและไม่พึงพอใจที่มีต่อการให้บริการของ อย. (ระบบ e-Submission)

ผู้ประกอบการที่ยื่นคำขอผ่านระบบ e-submission

QR Code และ Link แบบสอบถามออนไลน์
(กลุ่มผู้ประกอบการยื่นคำขอทางระบบ e-Submission)

Link : https://forms.gle/jYfvui2XJWiGVArV9

…………………………………………………

7. แบบสำรวจความพึงพอใจและไม่พึงพอใจที่มีต่อการให้บริการของ อย. (กลุ่มบริการให้คำปรึกษาผ่านระบบ e-consult)

ผู้ประกอบการที่รับบริการให้คำปรึกษาผ่านระบบ e-consult

QR Code และ Link แบบสอบถามออนไลน์
(กลุ่มบริการให้คำปรึกษาผ่านระบบ e-consult)

Link : https://forms.gle/GvTog5i6PGWfNpxL6