สำนักด่านอาหารและยา

ขั้นตอนการแจ้งรายละเอียดผลิตภัณฑ์สุขภาพก่อนนำเข้า
เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 6 กรกฎาคม 2558 เป็นต้นไป
การนำเข้าผลิตภัณฑ์อาหาร
ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2558 การนำเข้าผลิตภัณฑ์อาหาร ต้องมีใบรับแจ้งการนำเข้าผลิตภัณฑ์สุขภาพ (License per Invoice)
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข(ฉบับที่ ๓๗๑) พ.ศ. ๒๕๕๘
เรื่อง กำหนดเงื่อนไขการนำเข้าอาหารที่มีความเสี่ยงจากการ ปนเปื้อนสารกัมมันตรังสี
การนำเข้าผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์
ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2558 การนำเข้าผลิตภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์ ต้องมีใบรับแจ้งการนำเข้าผลิตภัณฑ์ สุขภาพ (License per Invoice) ก่อนการนำเข้าทุกครั้ง เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2558
การนำเข้าผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 การนำเข้าผลิตภัณฑ์เครื่องมือ แพทย์ ต้องมีใบรับแจ้งการนำเข้าผลิตภัณฑ์สุขภาพ (License per Invoice)
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.