ข่าวสาร

Article-Line
Article-news-icon

ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ อย. ประชุมวิชาการงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

อ่านรายละเอียด

Article-news-icon

เป้าหมายตัวชี้วัดแผนการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและส่งเสริมมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ

อ่านรายละเอียด

Article-news-icon

แผนพัฒนาบุคลากร โดยวิธีการฝึกอบรมตามแผนปฏิบัติการงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ

อ่านรายละเอียด

Article-news-icon

สไลด์ประกอบการนำเสนอ การประชุมสัมมนาพัฒนาแนวทางการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

อ่านรายละเอียด

Article-news-icon

อบรมหลักสูตร NLP Coaching to Smart Leader วันที่ 10-11 พ.ย.2558 ณ โรงแรมริเวอร์ไรน์เพลส จ.นนทบุรี

อ่านรายละเอียด

Article-news-icon

นโยบายของรมว.สธ.(ศ.คลินิกเกียรติคุณ น.พ. ปิยะสกล สกลสัตยาทร)

อ่านรายละเอียด


เอกสารเผยแพร่

Article-Line

แผนปฏิบัติการการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

วารสารอาหารและยา

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนางานคุ้มครองผู้บริโภค ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ ฉบับที่ 11


กิจกรรมวันนี้

Article-Line
JC presentation by trainee

ห้องประชุม / สถานที่ : กองแผนงานและวิชาการ
วันที่ : 3/6/2016 เวลา : 9:00 - 12:00
ชื่อผู้รับผิดชอบ / หน่วยงาน : ฝน (ฝ.4)
เบอร์ติดต่อ : 7307

ระบบ ADR

ห้องประชุม / สถานที่ : กองแผนงานและวิชาการ
วันที่ : 3/6/2016 เวลา : 9:00 - 12:00
ชื่อผู้รับผิดชอบ / หน่วยงาน : สรียา/ฝ.4
เบอร์ติดต่อ : 7307

JC presentation by trainee

ห้องประชุม / สถานที่ : กองแผนงานและวิชาการ
วันที่ : 3/6/2016 เวลา : 9:00 - 12:00
ชื่อผู้รับผิดชอบ / หน่วยงาน : ฝน (ฝ.4)
เบอร์ติดต่อ : 7307

ระบบ ADR

ห้องประชุม / สถานที่ : กองแผนงานและวิชาการ
วันที่ : 3/6/2016 เวลา : 9:00 - 12:00
ชื่อผู้รับผิดชอบ / หน่วยงาน : สรียา/ฝ.4
เบอร์ติดต่อ : 7307