logo
ข้อมูลประชาสัมพันธ์อ่านทั้งหมด

ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อชี้แจงและรับฟังความคิดเห็นต่อกฎหมาย

ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อชี้แจงและรับฟังความคิดเห็นต่อกฎหมายลำดับรองที่ออกตามพระราชบัญญัติยา พ.ศ. ๒๕๑๐ (หัวข้อมาตรการทางกฎหมายในการควบคุมยาต้านจุลชีพที่ใช้สำหรับสัตว์) ในวันศุกร์ที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมไพจิตร ปวะบุตร อาคาร ๙ ชั้น ๗ ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

สามารถส่งแบบตอบรับเข้าร่วมการประชุมได้ที่กลุ่มกำหนดมาตรฐาน สำนักยา หรือ ทาง Email : druglaw@fda.moph.go.th ภายในวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๙

การประชุมเชิงปฏิบัติการ

เรื่อง การจัดทำนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบยาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2564 ครั้งที่ 1 วันที่ 13-14 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 ณ โรงแรมสามพราน ริเวอร์ไซด์ จังหวัดนครปฐม

หนังสือเวียน

เรื่องการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับ (ร่าง) ข้อกำหนดเกี่ยวกับการนำหรือสั่งยาเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อการวิจัยทางคลินิก

ขอให้ท่านพิจารณารายละเอียดข้อกำหนดและส่งความคิดเห็นโต้แย้งหรือสนับสนุนพร้อมเหตุผล และเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง (หากมี) กลับมายัง สำนักยา กลุ่มกำกับดูแลก่อนออกสู่ตลาด งานยาวิจัย ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2559

หนังสือเวียน

เรื่อง มาตราการทางกฎหมายจากผลการทบทวนทะเบียนตำรับยา จึงขอเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าประชุม ในวันพุธที่ 11 พฤษภาคม 2559 ณ ห้อง ประชุมกลุ่มเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด ชั้น 6 อาคารเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด ตึกสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

aside-banner-01
aside-banner-02
aside-banner-03
aside-banner-04
aside-banner-05
aside-banner-06
aside-banner-07

aside-banner-08
aside-banner-09
aside-banner-10

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง