logo02

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านทั้งหมด

01

"คู่มือสำหรับประชาชนในการยื่นขออนุญาตด้านวัตถุอันตราย และการพิจารณาอนุญาตตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวก ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 มีผลใช้บังคับวันที่ 21 กรกฎาคม 2558"

รายละเอียด

02

สำนักควบคุมเครื่องสำอางและวัตถุอันตรายมีระบบสอบถามข้อมูลสารเคมีและผลิตภัณฑ์ วัตถุอันตรายที่อยู่ในความรับผิดชอบอย.ท่านสามารถใช้ระบบนี้เพื่อเป็นการวินิจฉัยผลิตภัณฑ์

รายละเอียด

03

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตวัตถุอันตราย ที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยารับผิดชอบ (GMP) พ.ศ 2559

รายละเอียด

04

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเรื่อง การกำหนดหลักสูตรอบรม และหน่วยงานจัดอบรม ผู้ควบคุมการใช้วัตถุอันตรายเพื่อใช้รับจ้าง พ.ศ.2559

รายละเอียด

05

ประชาสัมพันธ์ การนำผลิตภัณฑ์สุขภาพเข้าสู่บัญชีนวัตกรรมไทย

รายละเอียด

Company calendar


Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
banner-ossc