logo-bureau-of-food-safety-extension-and-support
ตัวชี้วัดการดำเนินงานตรวจบูรณาการด้านอาหารปลอดภัยในความรับผิดชอบ พ.ศ. 2558

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2558 สำนักส่งเสริมและสนับสนุนอาหารปลอดภัย มีการดำเนินงานโครงการบูรณาการระบบบริหารการจัดการ ความปลอดภัยอาหารในส่วนภูมิภาค ตามกรอบแนวทางการตรวจราชการ กระทรวงสาธารณสุข "คณะที่ 5 การตรวจราชการบูรณาการ ร่วมกับสำนักนายกรัฐมนตรี" โดยสำนักส่งเสริมและสนับสนุนอาหารปลอดภัย เป็นผู้รับผิดชอบหลักในส่วนของโครงการอาหารปลอดภัย ร่วมกับกรมอนามัย ซึ่งมีตัวชี้วัด 2 ตัวคือ

1. ระดับความสำเร็จของร้านอาหารและแผงลอยจำหน่ายอาหารผ่านเกณฑ์มาตรฐาน โดยมีเกณฑ์เป้าหมาย คือ ร้านอาหารและแผงลอยจำหน่ายอาหารผ่านมาตรฐาน โครงการสุขาภิบาลอาหาร ส่งเสริมการท่องเที่ยวสนับสนุน เศรษฐกิจไทย (อาหารสะอาด รสชาติอร่อย Clean Food Good Taste) ร้อยละ 80

2.ระดับความสำเร็จของตลาดสดประเภทที่ 1 ผ่านเกณฑ์มาตรฐานตลาดสดน่าซื้อ โดยมีเป้าหมาย คือ ตลาดสดประเภทที่ 1 ผ่านเกณฑ์มาตรฐานตลาดสดน่าซื้อ ร้อยละ 100 (Dowload)

ประชาสัมพันธ์อ่านทั้งหมด

ขณะนี้ท่านสามารถเข้าชมเว็บไซต์ใหม่ของสำนักส่งเสริมและสนับสนุนอาหารปลอดภัยได้ที่ www.foodsafety.moph.go.th และรับข่าวสารทางเฟสบุคแฟนเพจได้โดยตรงผ่านทางเว็บไซต์นี้ ที่ FACEBOOK ของเราทางช่องล่างขวามือ
คู่มือระบบคุณภาพงานอาหารปลอดภัย 2558 (ฉบับปรับปรุง)
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการบูรณาการระบบบริหารจัดการความปลอดภัยอาหารระดับจังหวัด
สรุปผลการดำเนินงานพัฒนา ระบบคุณภาพงานอาหารปลอดภัยจังหวัด ปี 2557
ติดตามรายงานผลสำเร็จการดำเนินงานอาหารปลอดภัยจังหวัด รอบ 12 เดือน ปีงบประมาณ พ.ศ.2557 แบบฟอร์มการรายงาน
(Dowload) คู่มือระบบคุณภาพงานอาหารปลอดภัยจังหวัด
สรุปผลการดำเนินงานพัฒนา ระบบคุณภาพงานอาหารปลอดภัยจังหวัด ปี 2558
banner

ภาพข่าวและกิจกรรมทั้งหมด

ประชุมโครงการความร่วมมือระหว่างองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติกับกระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ของไทย

Copyright © 2016