SharePoint

Skip Navigation LinksDrug

(ร่าง) พระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ฉบับรับฟังความคิดเห็นในวันที่ 19 ตุลาคม 2561 ถึง วันที่ 3 พฤศจิกายน 2561)

 

รายละเอียด

ด้วยร่างพระราชบัญญัติยา พ.ศ. .... ฉบับเสนอเลขาธิการคณะรัฐมนตรีในวันที่ 3 ตุลาคม 2561 มีผู้ให้ความเห็นคัดค้านและเสนอให้ถอนร่างดังกล่าวออกมาประชุมพิจารณาร่วมกับผู้เกี่ยวข้องอีกครั้งหนึ่ง

กระทรวงสาธารณสุขจึงดำเนินการขอถอนร่างดังกล่าวออกจากการเสนอพิจารณาของคณะรัฐมนตรี และได้จัดทำร่างพระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... เพื่อปรับแก้ไขพระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 เนื่องพระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 ได้ใช้บังคับมาเป็นเวลานาน บทบัญญัติบางประการไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน ซึ่งมีการพัฒนาด้านเทคโนโลยีและการขยายตัวทางการค้าและอุตสาหกรรมเกี่ยวกับยา สมควรปรับปรุงบทบัญญัติเกี่ยวกับนิยาม เพิ่มหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการศึกษาวิจัยยา  การอ้างอิงมาตรฐานที่เป็นสากล การขึ้นทะเบียนตำรับยา การพิจารณาอนุญาต  ตลอดจนปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมให้เหมาะสมยิ่งขึ้น  จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

ในการนี้ สำนักยา  สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ขอเรียนเชิญผู้เกี่ยวข้องและประชาชนทั่วไป ร่วมแสดงความคิดเห็นต่อ(ร่าง) พระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  ผ่านช่องทางออนไลน์ที่ แบบฟอร์มแสดงความคิดเห็นต่อ (ร่าง) พระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2561

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

1. (ร่าง) พระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

2. หลักเกณฑ์ในการตรวจสอบความจำเป็นในการตราพระราชบัญญัติ 

3. การวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดจาก(ร่าง) พระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

4. แบบฟอร์มแสดงความคิดเห็นต่อ(ร่าง) พระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....