SharePoint

Skip Navigation LinksVision

วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

  
    


1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรหลักด้านคุ้มครองผู้บริโภคและส่งเสริมผู้ประกอบการด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ
เพื่อประชาชนสุขภาพดี


คำอธิบายวิสัยทัศน์ :

เป็นองค์กรหลัก หมายถึง เป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่โดยตรง

คุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ หมายถึง การควบคุม กำกับดูแล ตรวจสอบ เฝ้าระวังทั้งก่อนและหลังผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาดให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

ส่งเสริมผู้ประกอบการด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ หมายถึง พัฒนาศักยภาพ และเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการให้สามารถประกอบการได้ตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด รวมถึงยกระดับมาตรฐานการประกอบการให้สามารถแข่งขันได้

ประชาชนสุขภาพดี หมายถึง ประชาชนไม่เสียชีวิต หรือเจ็บป่วยร้ายแรง (Serious injury) จากการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ถูกต้อง


2. ภารกิจตามกฎหมาย/พันธกิจยุทธศาสตร์

   2.1 ภารกิจตามกฎหมาย 

        กำหนดให้สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา มีภารกิจเกี่ยวกับการปกป้องและคุ้มครองสุขภาพของประชาชนจากการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพ โดยผลิตภัณฑ์สุขภาพเหล่านั้นต้องมีคุณภาพ และปลอดภัย ส่งเสริมพฤติกรรมการบริโภคที่ถูกต้องด้วยข้อมูลทางวิชาการที่มีหลักฐานเชื่อถือได้และมีความเหมาะสม เพื่อให้ประชาชนได้บริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ปลอดภัยและสมประโยชน์ โดยมีหน้าที่ และอำนาจ ดังต่อไปนี้

      1. ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันการใช้สารระเหย กฎหมายว่าด้วยคณะกรรมการอาหารแห่งชาติ กฎหมายว่าด้วยเครื่องมือแพทย์ กฎหมายว่าด้วยเครื่องสำอาง กฎหมายว่าด้วย ผลิตภัณฑ์สมุนไพร กฎหมายว่าด้วยยา กฎหมายว่าด้วยยาเสพติดให้โทษ กฎหมายว่าด้วยวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท กฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตราย กฎหมายว่าด้วยอาหาร และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

     2. พัฒนาระบบและกลไก เพื่อให้มีการดำเนินการบังคับใช้กฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบ

     3. เฝ้าระวัง กำกับ และตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานของผลิตภัณฑ์สุขภาพ สถานประกอบการ และการโฆษณา รวมทั้งผลอันไม่พึงประสงค์ของผลิตภัณฑ์สุขภาพ การพัฒนาระบบความปลอดภัย ด้านสารเคมีของประเทศ และเป็นแกนกลางร่วมดำเนินการกับองค์กรระหว่างประเทศด้านสารเคมี ตลอดจนมีการติดตามหรือเฝ้าระวังข้อมูลข่าวสารด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพจากภายในประเทศและภายนอกประเทศ

    4. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ เทคโนโลยี และระบบงานคุ้มครองผู้บริโภค ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

   5. ส่งเสริมและพัฒนาผู้บริโภคให้มีศักยภาพในการเลือกบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ถูกต้อง เหมาะสม ปลอดภัย และคุ้มค่า รวมทั้งการร้องเรียนเพื่อปกป้องสิทธิของตนได้

   6. พัฒนาและส่งเสริมการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ โดยการมีส่วนร่วม ของภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน ประชาชน และเครือข่ายประชาคมสุขภาพ

    7. พัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศ เพื่อให้งานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพเกิดประโยชน์ต่อสุขภาพของผู้บริโภค และผลประโยชน์ของประเทศชาติ

    8. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นหน้าที่และอำนาจของสำนักงาน    หรือตามที่รัฐมนตรี หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย

   2.2 พันธกิจ เพื่อการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์

    1. ยกระดับมาตรฐานการคุ้มครองผู้บริโภคให้ตรงกับความต้องการและสอดคล้องกับแนวทางสากล

   2. ควบคุมกำกับผลิตภัณฑ์สุขภาพให้เป็นไปตามกฎหมาย มีคุณภาพ ความปลอดภัยด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล

   3. เพิ่มศักยภาพของผู้บริโภค และผู้ประกอบการด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ

   4. เสริมสร้างความมั่นคงด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพของประเทศ เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงได้ทั้งในสภาวะปกติและฉุกเฉินหรือวิกฤติ


3. เป้าหมาย

   ผู้บริโภคปลอดภัย ผู้ประกอบการก้าวไกล ระบบคุ้มครองสุขภาพไทยยั่งยืน

    

4. ค่านิยม

   Thai FDA

   Thai (Thai Value) ซื่อสัตย์ อ่อนน้อมถ่อมตน

   F (Focus on People) มุ่งผลประชาชน

   D (Dependable) ฝึกตน เป็นที่พึ่งพา

   A (Advancement) พัฒนาอย่างต่อเนื่อง


5. ประเด็นยุทธศาสตร์

  1. ระบบคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพที่เป็นมาตรฐานสากล

  2. ส่งเสริมและพัฒนาความรอบรู้ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ

  3. ความมั่นคงของผลิตภัณฑ์สุขภาพ

  4. ศูนย์กลางผลิตภัณฑ์สุขภาพที่เป็นเลิศ

  5. องค์กรสมรรถนะสูงด้วยนวัตกรรมและดิจิทัล


6. วัฒนธรรมองค์กร

   1. การมีจิตอาสา (Volunteer Spririt)

   2. การมีจริยธรรม (Ethics)

   3. การเป็นมืออาชีพ  (Professionalism)

   4. ความสามัคคี (Unity)


7. ยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติราชการ

    - แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา Download
    - แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา Download
    - แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา Download
    - แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา Download
    - แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา Download
    - แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ฉบับเต็ม Download
    -
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ฉบับเต็ม Download
    - แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ฉบับเต็ม Download
    - แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ฉบับเต็ม Download
    - แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ฉบับเต็ม Download     
    - แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ฉบับเต็ม Download

   

พฤติกรรมที่ควรทำ (Do) และไม่ควรทำ (Don't) ในการส่งเสริมค่านิยม Thai FDA
 

     ​​
​​