SharePoint

Skip Navigation LinksVision

วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

  
 


1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรหลักด้านคุ้มครองผู้บริโภคและส่งเสริมผู้ประกอบการด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ
เพื่อประชาชนสุขภาพดี


คำอธิบายวิสัยทัศน์ :

เป็นองค์กรหลัก หมายถึง เป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่โดยตรง

คุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ หมายถึง การควบคุม กำกับดูแล ตรวจสอบ เฝ้าระวังทั้งก่อนและหลังผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาดให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

ส่งเสริมผู้ประกอบการด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ หมายถึง พัฒนาศักยภาพ และเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการให้สามารถประกอบการได้ตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด รวมถึงยกระดับมาตรฐานการประกอบการให้สามารถแข่งขันได้

ประชาชนสุขภาพดี หมายถึง ประชาชนไม่เสียชีวิต หรือเจ็บป่วยร้ายแรง (Serious injury) จากการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ถูกต้อง


2. ภารกิจตามกฎหมาย/พันธกิจยุทธศาสตร์

   2.1 ภารกิจตามกฎหมาย 

        กำหนดให้สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุขมีภารกิจเกี่ยวกับการปกป้องและคุ้มครองสุขภาพของประชาชนจากการบริโภคผลิตภัณฑ์ ซึ่งล้วนถือเป็นผลิตภัณฑ์สุขภาพ โดยผลิตภัณฑ์สุขภาพเหล่านั้นต้องมีคุณภาพและปลอดภัย มีการส่งเสริมพฤติกรรมการบริโภคที่ถูกต้องด้วยข้อมูลทางวิชาการที่มีหลักฐานเชื่อถือได้และมีความเหมาะสม เพื่อให้ประชาชนได้บริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ปลอดภัยและสมประโยชน์ โดยมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

        1. ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยอาหาร กฎหมายว่าด้วยยา กฎหมายว่าด้วยเครื่องสำอาง กฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตราย กฎหมายว่าด้วยวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท กฎหมายว่าด้วยยาเสพติดให้โทษ กฎหมายว่าด้วยเครื่องมือแพทย์ กฎหมายว่าด้วยการป้องกันการใช้สารระเหย และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

        2. พัฒนาระบบและกลไก เพื่อให้การดำเนินการบังคับใช้กฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบ

        3. เฝ้าระวัง กำกับ และตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ สถานประกอบการและการโฆษณา รวมทั้ง ผลอันไม่พึงประสงค์ของผลิตภัณฑ์
การพัฒนาระบบความปลอดภัยด้านสารเคมีของประเทศและเป็นแกนกลางร่วมดำเนินการกับองค์ระหว่างประเทศด้านสารเคมี ตลอดจนมีการติดตามหรือเฝ้าระวังข้อมูลข่าวสารด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพจากภายในประเทศและภายนอกประเทศ

        4. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ เทคโนโลยี และระบบงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

        5. ส่งเสริม และพัฒนาผู้บริโภคให้มีศักยภาพในการเลือกบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ถุกต้องเหมาะสม ปลอดภัย และคุ้มค่า รวมทั้ง เพื่อให้ผู้บริโภคนั้น
มีการร้องเรียนเพื่อปกป้องสิทธิของตนได้

        6. พัฒนาและส่งเสริมการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพโดยการมีส่วนร่วมของภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน ประชาชน และเครือข่ายประชาคมสุขภาพ

        7. พัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศ เพื่อให้งานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพเกิดประโยชน์ต่อสุขภาพของประชาชนและผลประโยชน์ของ
ประเทศชาติ

        8. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นเป็นอำนาจหน้าที่ของสำนักงานหรือตามที่รัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย

   2.2 พันธกิจ เพื่อการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์

        1. พัฒนาผู้บริโภคให้มีศักยภาพในการดูแลตนเอง เพื่อการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ปลอดภัยถูกต้อง และเหมาะสม

        2. ส่งเสริมและพัฒนาการประกอบการให้มีศักยภาพแข่งขันได้ในระดับสากล เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจของประเทศ

        3. ควบคุม กำกับดูแลผลิตภัณฑ์สุขภาพให้มีคุณภาพ ปลอดภัย และมีประสิทธิผล

        4. ส่งเสริมความมั่นคงด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ เพื่อให้คนไทยสามารถเข้าถึงได้ในยามปกติและภาวะฉุกเฉิน


3. เป้าหมาย

   ผู้บริโภคปลอดภัย ผู้ประกอบการก้าวไกล ระบบคุ้มครองสุขภาพไทยยั่งยืน

    

4. ค่านิยม

   Thai FDA

   Thai (Thai Value) ซื่อสัตย์ อ่อนน้อมถ่อมตน

   F (Focus on People) มุ่งผลประชาชน

   D (Dependable) ฝึกตน เป็นที่พึ่งพา

   A (Advancement) พัฒนาอย่างต่อเนื่อง


5. ประเด็นยุทธศาสตร์

   1. พัฒนาระบบและกลไกการควบคุม กำกับดูแลผลิตภัณฑ์สุขภาพเชิงรุก และเป็นมาตรฐานสากล (Smart Regulation)

   2. การส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้บริโกคมีความรอบรู้ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ (Smart Consumer)

   3. พัฒนางานบริการสู่ความเป็นเลิศและให้ผู้ประกอบการมีความสามารถในการแข่งขัน (Smart Service)

   4. พัฒนาและยกระดับองค์กรให้มีสมรรถนะสูง (Smart Organization)


6. วัฒนธรรมองค์กร

   1. การมีจิตอาสา (Volunteer Spririt)

   2. การมีจริยธรรม (Ethics)

   3. การเป็นมืออาชีพ  (Professionalism)

   4. ความสามัคคี (Unity)


7. ยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติราชการ

    - แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา Download
    - แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา Download
    - แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา Download
    - แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา Download
    - แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ฉบับเต็ม Download
    -
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ฉบับเต็ม Download
    - แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ฉบับเต็ม Download
    - แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ฉบับเต็ม Download
    - แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ฉบับเต็ม Download     
    - แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ฉบับเต็ม Download

   

พฤติกรรมที่ควรทำ (Do) และไม่ควรทำ (Don't) ในการส่งเสริมค่านิยม Thai FDA
 

     ​​
​​