SharePoint

Skip Navigation LinksGovernmentSystem

  
  
URL
Rollup Image
  
  
  
ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดำเนินงานของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง แบบสอบถามความคิดเห็นการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดำเนินงานของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและ ภายในวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๗
1
Yes
  
  
ติดตามความคืบหน้าได้ที่นี่
  
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา และกำหนดระยะเวลาปฏิบัติราชการเพื่อบริการประชาชน
  
ฐานข้อมูลกฎหมายอิเล็กทรอนิกส์ของ อย.
  
นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีของ อย.