SharePoint

Skip Navigation LinksHotIssue

  
  
URL
Rollup Image
  
สรุปข่าวเกี่ยวกับนมปนเปื้อนเมลามีน,ถาม-ตอบ เรื่อง เมลามีน
  
ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพสำหรับผู้บริโภค
  
อัตราค่าใช้จ่ายที่จะจัดเก็บจากผู้ยื่นคำขอในกระบวนการพิจารณาอนุญาตผลิตภัณฑ์สุขภาพ
  
ข้อมูลผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ผิดกฎหมายและถูกถอนเลขสารบบอาหาร
  
ชี้แจงประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 390 เและ ฉบับที่ 391 พ.ศ.2561 ออกตามความในพระราชบัญญัตือาหาร พ.ศ.2522
  
ผลการรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติอาหาร (ฉบับที่ ..) พ.ศ....
  
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง รายการยาตามบัญชียามุ่งเป้าที่จะดำเนินการเร่งรัดการขึ้นทะเบียนตำรับยา ฉบับที่ 3
  
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา  เรื่อง รายการยาที่ได้รับยกเว้นค่าใช้จ่ายที่จะจัดเก็บบางส่วน ฉบับที่ 2