SharePoint

Skip Navigation LinksLaws

กฎหมายเกี่ยวกับเครื่องสำอาง
กฎหมายลำดับรอง พระราชบัญญัติเครื่องสำอาง
1​รายการสารด้านเครื่องสำอาง
1.1 วัตถุที่ห้ามใช้
(4) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องชื่อวัตถุที่ห้ามใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตเครื่องสำอาง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2562

1.2 วัตถุที่อาจใช้
(1) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง  กําหนดชื่อ  ปริมาณ  และเงื่อนไขของวัตถุที่อาจใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตเครื่องสําอาง พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 29 เมษายน 2561
(2) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง  กําหนดชื่อ  ปริมาณ  และเงื่อนไขของวัตถุที่อาจใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตเครื่องสําอาง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2562​
จำเป็นต้องใส่คำเตือนที่ฉลากของเครื่องสำอาง (รายละเอียดคำเตือนตามข้อ 8.1.3)
1.3 วัตถุกันเสีย
(2) ((NEW)) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง  กําหนดวัตถุกันเสียที่อาจใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตเครื่องสําอาง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563  ลงวันที่ 9 มีนาคม 2563จำเป็นต้องใส่คำเตือนที่ฉลากของเครื่องสำอาง (รายละเอียดคำเตือนตามข้อ 8.2.2)
1.4 สี
1.5 สารป้องกันแสงแดด
ยกเลิกแล้ว
ใช้ประกาศฉบับลงวันที่
18 กุมภาพันธ์ 2562​ แทน
(2) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กําหนดสารป้องกันแสงแดดที่อาจใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตเครื่องสําอาง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2562

จำเป็นต้องใส่คำเตือนที่ฉลากของเครื่องสำอาง (รายละเอียดคำเตือนตามข้อ 8.3.2)
(3) ((NEW)) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กําหนดสารป้องกันแสงแดดที่อาจใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตเครื่องสําอาง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2563จำเป็นต้องใส่คำเตือนที่ฉลากของเครื่องสำอาง (รายละเอียดคำเตือนตามข้อ 8.3.3)
2​กำหนดชื่อเครื่องสำอางที่ห้ามผลิต นำเข้า หรือขาย
3​กำหนดลักษณะเครื่องสำอางที่ห้ามผลิต/นำเข้า
4​การจดแจ้ง/ต่ออายุ/แก้ไข/ใบแทน
4.1 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การจดแจ้ง การออกใบรับจดแจ้ง การต่ออายุใบรับจดแจ้ง การแก้ไขรายการใบรับจดแจ้ง และการออกใบแทนใบรับจดแจ้งเครื่องสำอาง ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2561
4.3 ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการยื่นคำขอในกระบวนการพิจารณาอนุญาตและการส่งบัญชีหรือรายงาน เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
5​การออกหนังสือรับรองเกี่ยวกับเครื่องสำอาง
5.1 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การยื่นคำขอและการออกหนังสือรับรองเกี่ยวกับเครื่องสำอาง หนังสือรับรองการขาย หนังสือรับรองการขายพร้อมแนบสูตร หรือหนังสือรับรองแหล่งกำเนิดผลิตภัณฑ์ พ.ศ. 2561  ลงวันที่ 9 พฤษภาคม 2561
ยกเลิกแล้ว
ใช้ประกาศฉบับลงวันที่
28 กุมภาพันธ์ 2562​ แทน
5.2 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การยื่นขอการรับรองและการออกหนังสือรับรองสถานที่ผลิตหรือสถานที่นำเข้าเครื่องสำอาง พ.ศ. 2562  ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2561
6สถานที่ผลิตหรือนำเข้าเครื่องสำอาง
6.2 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขให้ผู้ผลิตเพื่อขาย ผู้นำเข้าเพื่อขาย หรือผู้รับจ้างผลิต จัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องสำอางไว้เพื่อการตรวจสอบ พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2560
7​โฆษณา
7.2 ระเบียบคณะกรรมการเครื่องสําอาง ว่าด้วยการโฆษณาเพื่อแก้ไขความเข้าใจผิดของผู้บริโภค  ที่อาจเกิดขึ้นจากการโฆษณาเครื่องสําอาง พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 20 เมษายน 2561
8​คำเตือนที่ฉลากเครื่องสำอาง
8.1.1 ประกาศคณะกรรมการเครื่องสําอาง เรื่อง  การแสดงคําเตือนที่ฉลากของเครื่องสําอางที่มีวัตถุที่ใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตเครื่องสําอาง พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 3 เมษายน 2561
8.1.2 ประกาศคณะกรรมการเครื่องสําอาง เรื่อง  การแสดงคําเตือนที่ฉลากของเครื่องสําอางที่มีวัตถุที่ใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตเครื่องสําอาง (ฉบับที่2)  พ.ศ. 2562 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2562
8.1.3 ((NEW)) ประกาศคณะกรรมการเครื่องสำอาง เรื่อง การแสดงคำเตือนที่ฉลากของเครื่องสำอางที่มีวัตถุที่ใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตเครื่องสำอาง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2563
8.2.2 ((NEW)) ประกาศคณะกรรมการเครื่องสำอาง เรื่อง การแสดงคำเตือนที่ฉลากเครื่องสำอางที่มีวัตถุกันเสีย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2563
ยกเลิกแล้ว
ใช้ประกาศฉบับลงวันที่
7 กุมภาพันธ์ 2562​ แทน
8.3.2 ประกาศคณะกรรมการเครื่องสําอาง เรื่อง  การแสดงคําเตือนที่ฉลากเครื่องสําอางที่มีสารป้องกันแสงแดด (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2562

8.3.3 ((NEW)) ประกาศคณะกรรมการเครื่องสําอาง เรื่อง  การแสดงคําเตือนที่ฉลากเครื่องสําอางที่มีสารป้องกันแสงแดด (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2563
8.5 ประกาศคณะกรรมการเครื่องสําอาง เรื่อง การแสดงค่าความสามารถในการป้องกันแสงแดด  ของเครื่องสําอางที่มีสารป้องกันแสงแดด พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 4 กันยายน 2560
9​ค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย
9.2 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง  อัตราค่าใช้จ่ายสูงสุดที่จะจัดเก็บจากผู้ยื่นคําขอในกระบวนการพิจารณาอนุญาตผลิตภัณฑ์เครื่องสําอาง พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2560
9.3 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ค่าใช้จ่ายที่จะจัดเก็บจากผู้ยื่นคำขอในกระบวนการพิจารณาอนุญาตผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง พ.ศ. 2560  ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2560
9.4 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง  อัตราค่าขึ้นบัญชีสูงสุดที่จะจัดเก็บจากผู้เชี่ยวชาญ  องค์กรผู้เชี่ยวชาญ  หน่วยงานของรัฐ   หรือองค์กรเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ  ที่ทําหน้าที่ในการประเมินเอกสารทางวิชาการ   การตรวจวิเคราะห์  การตรวจสถานประกอบการ  หรือการตรวจสอบผลิตภัณฑ์เครื่องสําอาง พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2560
9.5 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ค่าขึ้นบัญชีที่จะจัดเก็บจากผู้เชี่ยวชาญ  องคก์รผู้เชี่ยวชาญ หน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ  ที่ทำหน้าที่ในการประเมินเอกสารทางวิชาการ  หรือการตรวจสถานประกอบการผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง  พ.ศ.  2561 ลงวันที่ 26 กันยายน 2561
10​พนักงานเจ้าหน้าที่
10.1 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง  แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติการ ตามพระราชบัญญัติเครื่องสําอาง  พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560
10.3 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง  กําหนดแบบบัตรประจําตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติเครื่องสําอาง  พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2559
11​แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
11.4 ((NEW)) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการเครื่องสำอาง พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 5 พฤษภาคม 2563​
12​กำหนดด่านตรวจสอบเครื่องสำอาง
13การเปรียบเทียบความผิด
13.1 ระเบียบคณะกรรมการเครื่องสำอางว่าด้วยหลักเกณฑ์การเปรียบเทียบตามพระราชบัญญัติเครื่องสำอาง พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 17 มีนาคม 2559
13.2 ระเบียบคณะกรรมการเครื่องสําอาง ว่าด้วยหลักเกณฑ์การเปรียบเทียบ ตามพระราชบัญญัติเครื่องสําอาง  พ.ศ. 2558 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560  ลงวันที่ 30 มกราคม 2560
13.3 คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ที่ 161/2559 เรื่อง มอบหมายให้เปรียบเทียบตามพระราชบัญญัติเครื่องสำอาง พ.ศ. 2558  ลงวันที่ 20 เมษายน 2559
13.4 คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ที่  422/2561 เรื่อง มอบหมายให้เปรียบเทียบตามพระราชบัญญัติเครื่องสำอาง พ.ศ. 2558 (ฉบับที่ 2)  ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2561
14​ฉลาก

14.2 ((NEW)) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การขอความเห็นเกี่ยวกับฉลากเครื่องสำอาง พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 31 มกราคม 2563​
15​หลักเกณฑ์เกี่ยวกับองค์กรผู้เชี่ยวชาญ
15.1 ประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการได้มาซึ่งผู้เชี่ยวชาญ องค์กรผู้เชี่ยวชาญหน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อทำหน้าที่ในการประเมินเอกสารทางวิชาการ ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางพ.ศ. 2561 ลงวันที่ 26 กันยายน 2561
15.2 ประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการได้มาซึ่งองค์กรผู้เชี่ยวชาญ หน่วยงานของรัฐหรือองค์กรเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อทาหน้าที่ในการตรวจสถานประกอบการผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 26 กันยายน 2561
15.3 ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง กำหนดค่าตอบแทนบุคคล องค์กร หน่วยงานที่ได้ขึ้นบัญชีเป็นผู้เชี่ยวชาญในกระบวนการพิจารณาอนุญาตผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561
แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง
แบบ นต.ส 6
15.5 ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข ในการตรวจประเมินสมรรถนะผู้ตรวจประเมิน ณ สถานประกอบการเครื่องสำอาง พ.ศ. 2562 ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2562
16การรายงานอาการอันไม่พึงประสงค์จากการใช้เครื่องสำอาง
17การนำเข้าเฉพาะครั้ง