SharePoint

Skip Navigation LinksOrganization

​​​​​​​​​กลุ่มควบคุมเครื่องสำอาง

​​​​​ มีอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้​

       (1) ควบคุม กำกับ ดูแลเครื่องสำอางให้ได้มาตรฐานและเป็นไปตามกฎหมาย

       (2) ศึกษา วิจัย และจัดทำมาตรฐาน หลักเกณฑ์ กฎ ระเบียบ และมาตรการที่เกี่ยวกับการควบคุม กำกับ ดูแลคุณภาพ มาตรฐาน และความปลอดภัยของเครื่องสำอาง

       (3) ส่งเสริม สนับสนุนการผลิต นำเข้า และขายเครื่องสำอางให้ได้คุณภาพตามมาตรฐาน

       (4) ตรวจสอบ กำกับ ดูแล เฝ้าระวังเครื่องสำอาง สถานประกอบการด้านเครื่องสำอางและการโฆษณาเครื่องสำอางให้เป็นไปตามกฎหมาย

       (5) ให้ความรู้ คำแนะนำทางวิชาการ และพัฒนาข้อมูลเพื่อให้บริการข้อมูลข่าวสารด้านเครื่องสำอาง

       (6) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย 


กลุ่มควบคุมเครื่องสำอาง จัดแบ่งกลุ่มภารกิจ 1 ฝ่าย 4 งาน ดังนี้

 

​​​​ 1. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
       1.1 งานสารบรรณ
       1.2 งานการเงิน
       1.3 งานพัสดุและยานพาหนะ
       1.4 งานอำนวยการและสนับสนุนกลุ่มภารกิจอื่น ๆ
2. งานกำกับดูแลก่อนออกสู่ตลาด มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

       2.1 พิจารณา  ให้คำแนะนำ  อนุมัติหรือไม่อนุมัติคำขอรับแจ้งรายละเอียด  คำขอนำเข้าเครื่องสำอางเฉพาะครั้ง  

รับชำระค่าธรรมเนียมรายปี  และออกหนังสือเตือนให้มาชำระค่าธรรมเนียมรายปี  ตลอดจนเปลี่ยนแปลงแก้ไขตำรับ  ทบทวนตำรับ  เพิกถอน  และยกเลิกตำรับในระบบ  logistic  

       2.2 ออกเอกสารรับรองเพื่อการส่งออก  และรับรองสำเนาหนังสือรับรอง  GMP

       2.3 การศึกษาวิจัยและอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 

3. งานกำกับดูแลหลังออกสู่ตลาด มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

       3.1 ตรวจสอบและเฝ้าระวังสถานที่ประกอบการผลิต  นำเข้า  และจำหน่ายให้เป็นไปตามกฎหมาย  ตลอดจนพิจารณา  ตรวจสอบ และให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับฉลากและโฆษณา  มาตรฐานผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางและการให้ข้อมูลเชิงธุรกิจ

       3.2 ติดตามตรวจสอบสถานประกอบการ  กรณีที่มีการร้องเรียน  หรือสินบนนำจับ  หรือกรณีพิเศษ รวมทั้งติดตามตรวจสอบแหล่งที่เป็นกลุ่มเสี่ยง เพื่อเฝ้าระวังการกระทำที่ฝ่าฝืนกฏหมาย

       3.3 พิจารณาการกระทำที่ฝ่าฝืนกฎหมาย  ประมวลหลักฐาน  เพื่อเสนอดำเนินคดี  เพิกถอนหรือดำเนินการให้เป็นไปตามกฏหมาย และเก็บรักษาของกลางทางคดี

       3.4 ติดตามตรวจสอบและเฝ้าระวังร่วมกับส่วนภูมิภาค  กรณีที่ได้รับการร้องขอ  หรือกรณีที่มีปัญหา

       3.5 พัฒนาการผลิตเครื่องสำอางที่ผลวิเคราะห์ไม่เข้ามาตรฐาน  หรือมีปัญหาเกี่ยวกับคุณภาพผลิตภัณฑ์

       3.6 พิจารณาให้คำแนะนำเกี่ยวกับมาตรฐานการผลิตเครื่องสำอาง  ตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตเครื่องสำอาง  (Good Manufacturing Practice for Cosmetics: GMP)  และข้อมูลผลิตภัณฑ์  (Product Information File: PIF)

       3.7 พัฒนาเพื่อยกระดับมาตรฐานการผลิตเครื่องสำอาง  ตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตเครื่องสำอาง  

(Good Manufacturing Practice for Cosmetics: GMP)  และหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตเครื่องสำอางว่าด้วยสุขลักษณะทั่วไป 

       3.8 รับผิดชอบการประชุมคณะอนุกรรมการยกระดับมาตรฐานการผลิตเครื่องสำอาง และคณะอนุกรรมการว่าด้วยฉลากและการโฆษณาเครื่องสำอาง

       3.9 การศึกษาวิจัยและอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 

4. งานพัฒนาระบบ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

       4.1 จัดทำแผนงาน  งบประมาณ  โครงการต่างๆ  และติดตามประเมินผล

       4.2 พัฒนาบุคลากรในระบบงานคุ้มครองผู้บริโภค  ตลอดจนการศึกษา/ดูงานทั้งภายในและภายนอก

       4.3 รับผิดชอบระบบบริหารงานคุณภาพ  (Quality System: QS)  และการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ  (Public Sector Management Quality Award: PMQA)

       4.4 ประสานงานเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสาร  ข่าวประชาสัมพันธ์เรื่องที่มีผลกระทบเร่งด่วน  เอกสารวิชาการ  และเอกสารเผยแพร่

       4.5 พัฒนาฐานข้อมูลและระบบคอมพิวเตอร์ของกลุ่มควบคุมเครื่องสำอาง

       4.6 การศึกษาวิจัยและอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

5.งานกำหนดมาตรฐาน มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้​

       5.1 พัฒนาปรับปรุงกฏหมาย  กฏ  ระเบียบมาตรฐาน  ประกาศ  และข้อกำหนดด้านเครื่องสำอาง 

       5.2 ศึกษา  รวบรวม  วิเคราะห์ข้อมูล  ประเมินสภาพปัญหา  และเสนอแนวทางการปรับปรุงและพัฒนาหลักเกณฑ์ข้อกำหนดเครื่องสำอางในงานส่วนที่เกี่ยวข้อ

       5.3 ให้ความเห็นการวินิจฉัยประเภทผลิตภัณฑ์

       5.4 ดำเนินการประชุมคณะอนุกรรมการมาตรฐานและทะเบียนเครื่องสำอาง

       5.5 ดำเนินการประชุมคณะกรรมการเครื่องสำอาง

       5.6 แลกเปลี่ยนข้อมูลและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศ  และต่างประเทศ  เพื่อพัฒนามาตรฐานและหลักเกณฑ์ด้านเครื่องสำอาง  รวมถึงการเข้าร่วมประชุมให้ความเห็นในต่างประเทศ

       5.7 ศึกษา  ค้นคว้า  วิเคราะห์  วิจัย  กำหนดแนวทางติดตาม  และประเมินผลทางวิชาการ  เพื่อพัฒนางานในส่วนที่เกี่ยวข้อง

       5.8 ดำเนินการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

 

​ ​​​