SharePoint

Skip Navigation LinksOther

คำสั่งเพิกถอน 

41. นายภาภูมิ ธิติภาเจริญ                                                        คำสั่งสสจ.เชียงราย ที่ 251/2563

40. ชลธิชา กฤตประเสริฐ                                                          คำสั่งสำนักงานฯ ที่ 514/2563

39. นางโสภิตนภา หลักกลาง                                                     คำสั่งสสจ.ขอนแก่น ที่ 144/2563

38. บริษัท คัซซูติก (ประเทศไทย) จำกัด                                      คำสั่งสำนักงานฯ ที่ 346/2563

37. นายนิธิพัฒน์  ศรีสวัสดิ์                                                          คำสั่งสำนักงานฯ ที่ 340/2563

36. ครื่องสำอาง SUNNYDEW HERBAL SKINCARE               คำสั่งสำนักงานฯ ที่ 324/2563

35. นางสาวชุติมา กังแฮ                                                              คำสั่งสสจ.ตรัง ที่ 107/2563

34. นายอาทิตยวัฒน์ พงศ์พันธ์พิพัฒนพร                                      คำสั่งสสจ.ตรัง ที่ 106/2563

33. นายกิตติพันธ์ รัตน์อนากุล                                                      คำสั่งสสจ.ตรัง ที่ 105/2563

32. นายตั้ง เทพศร                                                                      คำสั่งสสจ.ตรัง ที่ 104/2563

31. นางสาวสุภาพิมพ์ สารีคำ                                                      คำสั่งสำนักงานฯ ที่ 290/2563

30. นางสาวเจตนิพัทธ์ เอเนส                                                       คำสั่งสำนักงานฯ ที่ 281/2563

29. นางสาวกัญญ์ภัสสร ป้อมศรี                                                    คำสั่งสำนักงานฯ ที่ 279/2563

28. บริษัท ไอ ฟลอริช จำกัด                                                         คำสั่งสำนักงานฯ ที่ 265/2563

27. นางสาวพัสวี งามประเสริฐ                                                       คำสั่งสสจ.ชลบุรี ที่ 87/2563

26. นายอภิชาติ ปรีย์มาโนช                                                          คำสั่งสำนักงานฯ ที่ 234/2563

25. นางสาวเดือนมีศุก พิสุทธิ์เมธาโชติ                                          คำสั่งสำนักงานฯ ที่ 228/2563

24. นายสุรศักดิ์ ใสบริสุทธิ์                                                            คำสั่งสำนักงานฯ ที่ 196/2563

23. เครื่องสำอาง IVISMILE WIRELESS TEETH WHITENING DEVICE      คำสั่งสำนักงานฯ ที่ 162/2563

22. นายสุรศักดิ์ ใสบริสุทธิ์                                                            คำสั่งสำนักงานฯ ที่ 155/2563

21. เครื่องสำอาง GUNA COLLAGEN และ GUNA MADE            คำสั่งสำนักงานฯ ที่ 154/2563

20. ประกาศสำนักงานฯ เรื่อง รายชื่อเครื่องสำอางที่ถูกเพิกถอนและให้เก็บเรียกคืน    ลงวันที่ 27 มีนาคม 2563

19. เครื่องสำอาง LIPOBELLLA SOLUBLE SERUM                  คำสั่งสำนักงานฯ ที่ 534/2562

18. นายวิศรุต เชื้อเมืองพาน                                                         คำสั่งสำนักงานฯ ที่ 499/2562

17. นางมนัสนันท์ พร้อมพงศทร                                                    คำสั่งสำนักงานฯ ที่ 491/2562

16. นางสาววราพรรณ จิตต์ศิริ                                                       คำสั่งสำนักงานฯ ที่ 340/2562

15. บริษัท เซนต์คาร์ลอส ลาบอราทอรี่ส์ จำกัด                               คำสั่งสำนักงานฯ ที่ 271/2562

14. บริษัท ไซเอนทิสต์ ควอลิตี้ เอสเธติค จำกัด                              คำสั่งสำนักงานฯ ที่ 463/2561

13. เครื่องสำอาง Ami Skincare Night Cream                              คำสั่งสำนักงานฯ ที่ 431/2561

12. นายนัท กลีบศรี                                                                      คำสั่งสำนักงานฯ ที่ 344/2561

11. นางสาวลินดา อรรถชีพ                                                           คำสั่งสำนักงานฯ ที่ 256/2561

10. เครื่องสำอาง PINK MORE NIPPLE PINK CREAM               คำสั่งสำนักงานฯ ที่ 185/2561

9. บริษัท เมจิก สกิน จำกัด                                                           คำสั่งสำนักงานฯ ที่ 114/2561

8. นางวรรณภา พวงสน                                                                คำสั่งสำนักงานฯ ที่ 113/2561

7. นายวาทิต สุระสะ                                                                     คำสั่งสำนักงานฯ ที่ 400/2560

6. บริษัท ซีเวลเนส จำกัด                                                             คำสั่งสำนักงานฯ ที่ 334/2555

5. บริษัท เอซเธติค บาย แอมแพ็ค จำกัด                                       คำสั่งสำนักงานฯ ที่ 333/2555

4.. บริษัท นีโอแคร์ จำกัด                                                               คำสั่งสำนักงานฯ ที่ 332/2555

3. บริษัท วีนัสเทคโนโลยี จำกัด                                                     คำสั่งสำนักงานฯ ที่ 331/2555 

2. บริษัท ไบโอพูล จำกัด                                                               คำสั่งสำนักงานฯ ที่ 330/2555

1. บริษัท บีทีเมด จำกัด                                                                 คำสั่งสำนักงานฯ ที่ 329/2555