SharePoint

Skip Navigation LinksPermission

​การขออนุญาตเกี่ยวกับเครื่องสำอาง

1. หลักเกณฑ์การพิจารณาการจดแจ้งเครื่องสำอาง
1.1 หลักเกณฑ์การพิจารณาการจดแจ้งเครื่องสำอาง(Update 4/9/62)

2. แบบคำขอที่เกี่ยวข้อง
2.2 แบบคำขอต่ออายุใบรับจดแจ้งเครื่องสำอาง (แบบ จ.ค.2)


4. คู่มือประชาชน
4.11 การขอให้พิจารณาวินิจฉัยประเภทผลิตภัณฑ์-N200962


5. คำแนะนำเกี่ยวกับสถานที่ผลิต/นำเข้าเครื่องสำอาง
5.4 คู่มือตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการผลิต หรือนำเข้าเครื่องสำอาง พ.ศ. 2561
5.8 คู่มือ สำหรับผู้ประกอบการ เรื่อง การใช้งานระบบการขอผลตรวจสถานที่ผลิตเพื่อประกอบการขอ Certificate of Manufacturer (เฉพาะสถานที่ผลิตที่ยังไม่ได้รับการตรวจสถานที่ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการผลิตหรือนำเข้าเครื่องสำอาง พ.ศ. 2561 หรือได้รับอนุมัติสถานที่ประกอบการจดแจ้งเครื่องสำอาง ก่อนวันที่ 11 มิถุนายน 2561)


6. พิกัด และรหัสสถิติผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง


7. คู่มือการใช้งานระบบจดแจ้งเครื่องสำอาง

8. คำสั่งจังหวัด เรื่อง การมอบอำนาจตามกฎหมายว่าด้วยเครื่องสำอาง

9. วิธีการเข้าไปบันทึกรหัสพิกัดสถิติเครื่องสำอาง

10. ***สำหรับผลิตภัณฑ์นำเข้า*** เรื่อง การกำหนดชื่อประเทศ ดินแดน เขตการปกครอง และเมืองหลวง
10.1 ประกาศราชบัณฑิตยสภา เรื่อง การกำหนดชื่อประเทศ ดินแดน เขตการปกครอง และเมืองหลวง

11. ตัวอย่างจดหมายขอยกเลิกใบรับจดแจ้งเครื่องสำอาง