SharePoint

Skip Navigation LinksAboutus

​​​​about.gif
​ ​
​​วิสัยทัศน์ พันธกิจ ด้านวัตถุอันตราย


วิสัยทัศน์ 

“เป็นองค์กรหลักด้านการคุ้มครองผู้บริโภคด้านวัตถุอันตรายที่ใช้ในบ้านเรือนหรือทางสาธารณสุข” ​


พันธกิจ​
1. กำกับดูแลวัตถุอันตรายที่ใช้ในบ้านเรือนหรือทางสาธารณสุขตามกฎหมายให้มีคุณภาพและปลอดภัย

2. ส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการด้านวัตถุอันตราย

3. พัฒนาระบบการทำงานและบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ​​​

4. พัฒนางานวิชาการและการศึกษาวิจัยด้านวัตถุอันตราย ​​

​​ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับหน่วยงาน​​


        กลุ่มควบคุมวัตถุอันตราย สำนักควบคุมเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่

ในการกำกับดูแลวัตถุอันตรายที่ใช้ในบ้านเรือนหรือทางสาธารณสุขให้มีคุณภาพและปลอดภัย โดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติ

วัตถุอันตราย พ.ศ.2535

วัตถุอันตรายที่ใช้ในบ้านเรือนหรือทางสาธารณสุข แบ่งตามประเภทของผลิตภัณฑ์ได้ดังนี้ 

1.  ผลิตภัณฑ์ป้องกันกำจัดแมลงและสัตว์อื่น 

เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบของสารที่ใช้ในการไล่หรือกำจัดแมลง กำจัดหนูหรือสัตว์ฟันแทะ เช่น ยาจุดกันยุง ผลิตภัณฑ์กำจัดยุง

ผลิตภัณฑ์ทาไล่ยุง ผลิตภัณฑ์กำจัดเห็บหมัด ผลิตภัณฑ์กำจัดหนู ผลิตภัณฑ์กำจัดมด ผลิตภัณฑ์กำจัดแมลงสาบ ผลิตภัณฑ์กำจัดปลวก

2.  ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด 

เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้เพื่อทำความสะอาดพื้นผิวต่างๆหรือวัสดุ เช่น ผลิตภัณฑ์ล้างจาน ผลิตภัณฑ์ซักผ้าผลิตภัณฑ์ล้างห้องน้ำ ผลิตภัณฑ์เช็ดกระจก ผลิตภัณฑ์ล้างรถ

3. ผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรค

เช่น ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ฆ่าเชื้อโรคที่พื้นผิวหรือวัสดุต่างๆ สเปรย์ฆ่าเชื้อโรคในอากาศ แต่ไม่รวมถึงผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรคที่ใช้ทางยา และที่ใช้เฉพาะกับเครื่องมือแพทย์

4. ผลิตภัณฑ์อุปโภคอื่น

เป็นผลิตภัณฑ์ที่ไม่จัดอยู่ในกลุ่มข้างต้น เช่น ผลิตภัณฑ์แก้ไขการอุดตันของท่อหรือทางระบายสิ่งปฏิกูล ผลิตภัณฑ์ลบคำผิด ผลิตภัณฑ์กาว alkyl cyanoacrylate


​ในการดำเนินงานเพื่อให้ประชา​​ชนได้บริโภคผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปลอดภัย กลุ่มควบคุมวัตถุอันตราย มีการดำเนินงานตั้งแต่ในส่วนของการพัฒนากฎหมายและมาตรการกำกับดูแลผลิตภัณฑ์ให้ทันสถานการณ์ การพิจารณากลั่นกรองผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรายก่อนออกสู่ตลาด
การตรวจสอบสถานประกอบการก่อน 
นุญาตให้มีการประกอบการการตรวจสอบเฝ้าระวังคุณภาพมาตรฐานความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรายหลังออกสู่ตลาดและตรวจสอบสถานประกอบการหลังจากได้รับอนุญาต รวมทั้งมีการพัฒนา สถานประกอบการด้านวัตถุอันตรายให้มีคุณภาพมาตรฐาน เช่น การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการผลิต ​ผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรายให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิต (GMP) การพัฒนาผู้ให้บริการ รับจ้างกำจัดแมลงและสัตว์อื่น นอกจากนั้นยังมีการดำเนินกิจกรรมโครงการต่างๆ เพื่อพัฒนางานวิชาการ พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่และส่งเสริมสร้างงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านวัตถุอันตรายให้มีประสิทธิภาพ 


 

​หน้าที่ความรับผิดชอบ


1.
 กลุ่มกำกับดูแลวัตถุอันตรายก่อนออกสู่ตลาด

•  พิจารณารับขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายที่ใช้ในบ้านเรือนหรือทางสาธารณสุข ได้แก่    

   ผลิตภัณฑ์ป้องกันกำจัดแมลงและสัตว์อื่น ผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรค    

   ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดและผลิตภัณฑ์อุปโภคทั่วไป

•  พิจารณาอนุญาตเกี่ยวกับสถานที่ผลิต นำเข้า ส่งออก และมีไว้ครอบครองเพื่อการใช้รับจ้าง 

•  การรับแจ้งการดำเนินการเกี่ยวกับวัตถุอันตรายชนิดที่ 2 

•  การรับแจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับวัตถุอันตรายชนิดที่ 1 

•  การออกหนังสือรับรองต่างๆ เช่น หนังสือรับรองการขาย (Certificate of Free Sale ) 

•  การแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการที่อนุญาตต่างๆ

2. กลุ่มกำกับดูแลวัตถุอันตรายหลังออกสู่ตลาด

•  ตรวจสอบสถานที่ประกอบการด้านวัตถุอันตราย ได้แก่ สถานที่ผลิต นำเข้า ส่งออก 

   มีไว้ในครอบครองเพื่อใช้รับจ้าง เพื่อพิจารณาอนุญาต และตรวจติดตามเฝ้าระวัง 

•  ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ 

•  กำกับการดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย 

•  ตรวจประเมินสถานที่ผลิตตามหลักเกณฑ์ GMP

3. กลุ่มพัฒนาระบบวัตถุอันตราย

•  งานด้านแผนงาน แผนงบประมาณ การประสานงานรวมถึงการติดตามประเมินผล

   พัฒนาระบบสารสนเทศโลจิสติกส์ด้านวัตถุอันตราย

•  วิเคราะห์และพัฒนาองค์กร 

•  พัฒนาบุคลากรในหน่วยงาน ผู้ประกอบการ และสถานประกอบการ

4. กลุ่มกำหนดมาตรฐานวัตถุอันตราย

•  ศึกษาติดตามข้อมูลผลิตภัณฑ์หรือสารเคมี เพื่อประเมินข้อมูลความเป็นอันตราย    

   และเสนอจัดชนิดของวัตถุอันตราย ตามความจำเป็นแก่การควบคุม ตลอดจนพิจารณาวินิจฉัยการเข้าข่าย 

   เป็นผลิตภัณฑ์ภายใต้การควบคุมหรือไม่ 

•  กำหนดมาตรการ หลักเกณฑ์/วิธีการดำเนินการตามกฎหมาย เพื่อให้การกำกับดูแลวัตถุอันตราย 

   เป็นไปอย่างเหมาะสมและปลอดภัย 

•  ฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการมาตรฐานและการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายที่ใช้ในบ้านเรือนและทาง    สาธารณสุข ประสานงานการประชุมคณะกรรมการ/อนุกรรมการด้านวัตถุอันตรายอื่นๆ(ภายนอกหน่วยงาน)

•  งานภารกิจต่างประเทศ

5. ฝ่ายบริหารทั่วไป

•  บริหารงานทั่วไป งานสารบรรณ งานการเงิน งานการเจ้าหน้าที่ งานพัสดุ 

•  ช่วยอำนวยการต่างๆ เช่น การประสานงาน จัดห้องประชุม การใช้รถยนต์ 


 

ประวัติพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย

หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 มีการใช้ดีดีทีในการปราบปรามไข้มาลาเรียเป็นจำนวนมาก วมทั้งมีการใช้สารกำจัดศัตรูพืชในการเกษตร และสารเคมีต่างๆในทางอุตสาหกรรมมากขึ้น จึงได้มีการตราพระราชบัญญัติวัตถุมีพิษ พ.ศ.2510 ขึ้น โดยแบ่งเป็น วัตถุมีพิษร้ายแรง และวัตถุมีพิษธรรมดา และมีหน่วยงานผู้รับผิดชอบ 3 หน่วยงาน คือ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และระทรวงอุตสาหกรรม ต่อมาได้มีการตราพระราชบัญญัติวัตถุมีพิษ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2516 เพื่อแก้ไขเพิ่มเติมในเรื่องของการขึ้นทะเบียนวัตถุมีพิษ การกำหนดการควบคุมการผลิตเพื่อการค้า การนำ หรือสั่งเข้ามาในราชอาณาจักรให้รัดกุมยิ่งขึ้น

ในปี พ.ศ. 2535 ได้มีการตราพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ.2535 แทนพระราชบัญญัติวัตถุมีพิษพ.ศ.2510 โดยแบ่งวัตถุอันตรายเป็น 4 ชนิด ตามความรุนแรงของการก่อให้เกิดอันตราย และความเข้มงวดในการควบคุม และขยายขอบเขตการควบคุมให้ครอบคลุมมากขึ้น รวมทั้งให้มีหน่วยงานผู้รับผิดชอบเพิ่มขึ้น การดำเนินงานตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ.2535 ​​​​​​เริ่มต้นในปี พ.ศ.2538 ภายหลังจากที่ได้มีการประกาศบัญชีรายชื่อวัตถุอันตรายแล้ว

ทั้งนี้ได้มีการทบทวนบัญชีรายชื่อวัตถุอันตรายเป็นระยะ เพื่อให้ครอบคลุมสารเคมีที่อาจก่อให้เกิดอันตราย ละปรับเปลี่ยนระดับการควบคุมวัตถุอันตรายให้เหมาะสมกับสถานการณ์ โดยพิจารณาจากข้อมูลสารเคมี และข้อมูลการควบคุมในต่างประเทศหรืออนุสัญญาต่างๆ

ในปี 2544 ได้มีการตราพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2544 ซึ่งเพิ่มสาระสำคัญเกี่ยวกับ อนุสัญญาห้ามอาวุธเคมีและบทกำหนดโทษ และในปี 2551ได้มีการตราพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2551 ซึ่งเป็นการปรับปรุงให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน อาทิเช่น การกำหนดอายุใบรับแจ้งดำเนินการวัตถุอันตรายไม่เกิน 3 ปี อายุใบสำคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย ไม่เกิน 6 ปี จากเดิมที่ไม่ได้กำหนดอายุ และการปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมให้เหมาะสมยิ่งขึ้น เป็นต้น ​​​


กลุ่มควบคุมวัตถุอันตราย สำนักควบคุมเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา อาคาร 2 ชั้น 5 ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 1100

โทร 0 2590 7310, 0 2590 7301 โทรสาร 0 2591 8483


webmail-link