SharePoint

Skip Navigation LinksAskinghazmat3_Ask

​​​​​​​​​ 


​การขออนุญาตวัตถุอันตราย


ผู้ผลิตหรือผู้นำเข้าวัตถุอันตรายชนิดที่ 3 จะต้องขอขึ้นทะเบียน และขออนุญาตผลิตหรือนำเข้า วัตถุอันตรายชนิดที่ 3 ส่วนผู้ส่งออกจะต้องขออนุญาตส่งออกวัตถุอันตรายชนิดที่ 3 ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนแล้วกับสำนักคณะกรรมการอาหารและยา

สำหรับผู้ขอมีไว้ในครอบครองวัตถุอันตรายชนิดที่ 3 ที่มีสถานที่เก็บอยู่ในกรุงเทพมหานครให้ยื่นขออนุญาตที่สำนักงานคณะกรรมการอาหาร

และยา หากสถานที่เก็บอยู่ในเขตจังหวัดอื่น ให้ยื่นขออนุญาต ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนั้นๆ


การขออนุญาตวัตถุอันตราย ต้องจัดเตรียมเอกสารหลักฐาน ดังนี้ ​
•  กรณีสถานที่เก็บรักษาวัตถุอันตรายที่เคยได้รับอนุญาต ​​
•  กรณีสถานที่เก็บรักษาวัตถุอันตรายที่ยังไม่เคยได้รับอนุญาต

ค่าธรรมเนียม  คิดตามปริมาณ การผลิต นำเข้า ส่งออก / ต่อปี 
                     คิดตามปริมาณและพื้นที่เก็บรักษา (เฉพาะการครอบครอง) 
                     (กฎกระทรวง กำหนดค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับวัตถุอันตราย พ.ศ.2552) 
ค่าธรรมเนียมการต่ออายุ เท่ากับค่าธรรมเนียมใบอนุญาตแต่ละประเภท
อายุใบอนุญาต ใช้ได้ถึง 31 ธันวาคม ของปีที่ 3 นับแต่ปีที่ออกใบอนุญาต 


แบบฟอร์ที่เกี่ยวข้อง

  
1. คำขออนุญาตผลิตวัตถุอันตราย (วอ.1)
2. คำขออนุญาตนำเข้าวัตถุอันตราย (วอ.3)
3. คำขออนุญาตส่งออกวัตถุอันตราย(วอ.5)
4. คำขอต่ออายุใบอนุญาต(วอ.9)
5. บันทึกการตรวจสอบเอกสารประกอบการขอเปลี่ยนแปลงใบสำคัญใบอนุญาตใบแจ้ง

​​


ขั้นตอนการขอใบอนุญาตวัตถุอันตราย

 คู่มือการขออนุญาตวัตถุอันตรายในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 

​ ​
กลุ่มควบคุมวัตถุอันตราย สำนักควบคุมเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา อาคาร 2 ชั้น 5 ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 1100

โทร 0 2590 7310, 0 2590 7301 โทรสาร 0 2591 8483


webmail-link