SharePoint

Skip Navigation LinksAskinghazmat3_List

​​​​​​​​​​​​

permission (2).gif
​การขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย

​​
ตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 ผู้ที่จะผลิตหรือนำเข้าวัตถุอันตรายชนิดที่ 2 หรือ ชนิดที่ 3 จะต้องได้รับใบสำคัญการขึ้นทะเบียนก่อน จึงจะสามารถแจ้งดำเนินการเพื่อผลิตหรือนำเข้าวัตถุอันตราย ชนิดที่ 2 ได้ หรือจึงจะสามารถรับใบอนุญาตผลิตหรือนำเข้าวัตถุอันตรายในกรณีของวัตถุอันตราย
ชนิดที่ 3 ทั้งนี้อาจมีการยกเว้น วัตถุอันตรายบางรายการที่ไม่ต้องขึ้นทะเบียน เช่น ผลิตภัณฑ์ดับกลิ่น/ไล่แมลง ประเภทสำเร็จรูป naphthalene ผลิตภัณฑ์ดับกลิ่น/ไล่แมลง ประเภทสำเร็จรูป p-dichlorobenzene ผลิตภัณฑ์ลบคำผิด ชนิดที่มีน้ำเป็นตัวทำละลาย หรือ มีรูปแบบ เป็นแผ่น หรือ เทป ที่มีลักษณะการใช้ โดยไม่ต้องใช้ตัวทำละลายรวมทั้งวัตถุอันตรายของหน่วยงาน บางประเภท ทั้งนี้ปัจจุบันใบสำคัญการขึ้นทะเบียนมีอายุ 6 ปี

เอกสารที่ผู้ประกอบการต้องยื่นเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาการขอขึ้นทะเบียน ได้แก่
•  ฉลากของผลิตภัณฑ์ที่จะวางจำหน่าย
•  สูตรส่วนประกอบ 
•  กรรมวิธีการผลิต การบรรจุและติดฉลาก 
•  คุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมี 
•  เอกสารที่แสดงข้อมูลความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ (SDS : Safety data sheet) 
•  ผลทดสอบประสิทธิภาพ 
   (กรณีเป็นผลิตภัณฑ์ป้องกันกำจัดแมลงและสัตว์อื่น / ผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรคและผลิตภัณฑ์ซักผ้าขาว) 
•  ผลวิเคราะห์สารสำคัญ (กรณีผลิตภัณฑ์ประกอบด้วยวัตถุอันตรายที่อยู่ใน 

   บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย 61 รายการ  ที่ต้องส่งวิเคราะห์ปริมาณสารสำคัญ)
•  Certificate of Free Sales 


   (กรณีเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่นำเข้ามาและเป็นผลิตภัณฑ์​​​​​​ประเภทป้องกันกำจัดแมลง และสัตว์ฟันแทะ)
​​​​


เนื่องจากเอกสารที่ใช้สำหรับขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเคยรับขึ้นทะเบียนไว้แล้ว และที่ยังไม่เคยรับขึ้นทะเบียน ทั้งที่เป็นวัตถุดิบ (technical grade) หรือที่เป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปหรือกึ่งสำเร็จรูป มีความแตกต่างกัน ดังนั้นกลุ่มควบคุมวัตถุอันตรายจึงได้จัดทำ บันทึกการตรวจสอบคำขอขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการในการจัดเตรียมเอกสารเพื่อขอขึ้นทะเบียน

ค่าธรรมเนียมใบสำคัญการขึ้นทะเบียน 2,000 บาท
ค่าธรรมเนียมการต่ออายุ 2,000 บาท 
อายุใบสำคัญการขึ้นทะเบียน ใช้ได้ถึง 31 ธันวาคม ของปีที่ 6 นับแต่ปีที่ออกใบสำคัญ​

                            
แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง

​​

  
1. คำขอขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย (วอ.สธ 1)
2. คำขอต่ออายุใบสำคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย (วอ.สธ 7)
3. คำขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการการขึ้นทะเบียน (วอ.สธ 6)
4. คำขออนุญาตผลิตหรือนำเข้าตัวอย่างวัตถุอันตราย (วอ.สธ 8)
5. ค่าความเป็นพิษเฉียบพลัน (LD 50 ) ของผลิตภัณฑ์วัตถุอันตราย
6. แบบฟอร์มการส่งเอกสาร การแก้ไขข้อมูลเพิ่มเติม ขอผ่อนผันการส่งเอกสาร
7. หนังสือรับรองการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการอนุญาต
8. หนังสือมอบอำนาจและแต่งตั้งผู้ดำเนินการ
9. บันทึกการตรวจสอบเอกสารประกอบคำขออนุญาตผลิตตัวอย่างนำเข้าตัวอย่าง
10. บันทึกการตรวจสอบเอกสารประกอบการขอเปลี่ยนแปลงใบสำคัญใบอนุญาตใบแจ้ง
1 - 10Next


 แนวทางการพิจารณาเอกสารประกอบการขอขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย 

แนวทางปฏิบัติเพื่อรองรับการลดขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณา
รับขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายเพื่อการส่งออกเท่านั้น (Export only)


ขั้นตอนการขอขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย

 คู่มือการขออนุญาตวัตถุอันตรายในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 

 ​
กลุ่มควบคุมวัตถุอันตราย สำนักควบคุมเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา อาคาร 2 ชั้น 5 ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 1100

โทร 0 2590 7310, 0 2590 7301 โทรสาร 0 2591 8483


webmail-link